Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fjärdingen 12:4, St. Johannesgatan 16

Bygglov för uppförande av sopskåp. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas och avstånd till fastighetsgräns
(Dnr. 2017-003832).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Rasbo-Årby 5:1, Sämjesta

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus
(Dnr. 2018-000036).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 2 februari 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.