Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Onslunda 5:1 

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus.
(Dnr. 2018-001794)

Forkarby 8:3, Björklinge

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2018-001865)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan
lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 27 juli 2018 till Uppsala kommun,
Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12
Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta
Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.