Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Sala backe 1:1, Johannesbäcksgatan

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. Avvikelse avser markanvändning (Dnr. 2018-001405).

Luthagen 80:1, Seminariegatan/Fyrisvallsgatan

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. Avvikelse avser markanvändning (Dnr. 2018-001436).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Viks Mur 1:1

Bygglov för nybyggnad av toalettkabin samt anmälan för rivning av befintlig toalettkabin (Dnr. 2018-001093).


Börje-Hässelby 5:12, Hässelby Park 15A

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd samt ändrad användning från bostad till komplementbyggnad (Dnr. 2018-001580).

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 20 juli 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.