Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Brillinge 4:4, Österleden

Bygglov för uppförande av ett väderskydd samt skylt och rivningslov för rivning av befintligt väderskydd. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2018-001530)

Svartbäcken 1:5, Svartbäcksgatan 12

Tidsbegränsat lov för förskolemoduler och parkering t.o.m. 2019-08-01, förlängning. Avvikelserna avser markanvändning och byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2018-001305)

Dagarbrunn 25:1, Stadshusgatan 2

Bygglov för ändring av yttertak på del av kontorshus.
Avvikelsen avser skyddsbestämmelse.
(Dnr. 2018-001764)

Fålhagen 1:32, Fålhagsleden/Solrosgatan

Bygglov för uppförande av ett väderskydd samt skylt och rivningslov av befintligt väderskydd. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2018-001534)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Borrlövsta 1:8, Tuna

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus.
(Dnr. 2018-001726)

Läby-Västerby 7:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus.
(Dnr. 2018-000889)

Ultuna 2:23, Ulls väg 2B

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2018-001105)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 13 juli 2018 till Uppsala kommun,Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.