Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan


Dragarbrunn 25:1, Stadshusgatan 2 

Bygglov för tillbyggnad och ändring av fasad, tak på kontorshus, inredning av lokaler för handel, ändrad användning från kontor till restaurang/café.
Avvikelse innebär överskridande av tillåten nockhöjd och från skyddsbestämmelse för exteriör. (Dnr. 2018-000965)

Åtgärd utom detaljplanerat område


Rasbo-Ströja 4:5, Rasbo-Ströja 33

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
(Dnr. 2018-001038)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 29 juni 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.