Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan


Ultuna 5:1, Norra Bäcklösa 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, fasadändring. Avvikelsen avser överskriden byggrätt (Dnr. 2017-002328).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Gråmunkehöga 3:1, Gråmunkehöga 56 

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett LSS-boende (Dnr. 2018-000448).

Börje-Åkerby 1:2 

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2018-001072).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 8 juni 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se