Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Åtgärd utom detaljplanerat område


Läby-Västerby 7:1 

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus.
(Dnr. 2018-000889)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 1 juni 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se