Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Luthagen 50:1

Bygglov för uppförande av återvinningsstation och uppsättning av skylt. Avvikelsen avser återvinningsstation på mark som inte får bebyggas
(Dnr. 2016-00715).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Örke 1:26

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus, tvåbostadshus och stall (Dnr. 2017-003550).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 18 maj 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.