Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Årsta 45:1, Vitkålsgatan 26-46

Bygglov för nybyggnad av miljöstation/sopkärl. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2017-002292)

Fullerö 21:77

Bygglov för nybyggnad av 52 enbostadshus, ändring FG (färdigt golv). Avvikelsen avser överskriden byggrätt.
(Dnr. 2018-000239)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Norrvisjö 8:1 Björklinge

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation .
(Dnr. 2018-000646)

Norrvisjö 7:1 Björklinge

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr .2018-000649)

Norrvisjö 10:1, Björklinge

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2018-000652)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 4 maj 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.