Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kåbo 1:20, Rosendalsfältet

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2020-04-30. Avvikelsen avser markanvändning och utformning.
(Dnr. 2018-000708)

Kåbo 1:18, Rosendalsfältet

Tidsbegränsat lov för transformatorstation t.o.m. 2023-03-31. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2018-000760)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Gysta 15:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2018 -000421)

Rasbokils-Tibble 12:1, Rasbokils-Tibble 91

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
(Dnr. 2018-000161)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 27 april 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala. 

Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.