Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Boländerna 1:28, Bolandsgatan 6
Tidsbegränsat lov för förskolemoduler, förråd, sophus och parkering t.o.m 2022-11-29, förlängning av lov. Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2017-003647).

Bälinge-Ekeby 1:3, Bälinge-Ekeby Hemringevägen
Tidsbegränsat lov för förskolemoduler, förråd, miljöstation och parkering t.o.m. 2022-12-17, förlängning av lov. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2018-003800).

Bälinge-Lövsta 10:117, Tårpilsvägen 27
Tidsbegränsat lov för förskolemoduler, förråd och parkering t.o.m. 2021-01-25, förlängning av lov. Avvikelsen avser markanvändning och byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2018-000197).

Skyttstennäs 1:52, Strandsjövägen 2
Bygglov för tillbyggnad samt anmälan för installation av eldstad/rökkanal i fritidshus. Avvikelsen avser överskriden byggrätt 
(Dnr. 2017-003651).                                        

Sävja 62:1, Rörbäcksvägen 55
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum.
Avvikelsen avser överskriden byggrätt                       
(Dnr. 2018-000528).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Tuna 5:8, 5:2, Tunaby 416
Förhandsbesked med lokaliseringsprövning av ett flerbostadshus samt boendeparkering 
(Dnr. 2017-002679).

Rasbo-Hammarby, 1:2 Rasbo-Hammarby 40
Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus
(Dnr.2018-000316).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 20 april 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.