Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Tensta-Knvista 5:10

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ändrad storlek och placering
(Dnr. 2018-000737).

Gråmunkehöga 3:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus och ett LSS-Boende (Dnr. 2018-000448).

Örby 6:2

Bygglov för nybyggnad av lagerlokal med kontor samt anmälan för rivning av byggnader (Dnr. 2018-000426).

Jumkils-Björnarbo 1:1, Jumkils-Björnarbo 111

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, efter brand (Dnr. 2018-000626).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 13 april 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.