Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kvarngärdet 60:1, Djäknegatan 50

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Avviker från planbestämmelse om buller (Dnr. 2020-001229).

Fålhagen 7:23

Bygglov för uppförande fristående skärmtak. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2020-000610).

Kvarngärdet 60:1, Djäknegatan 50

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med förskola och vårdboende, Avviker från planbestämmelse om buller (Dnr. 2020-001252).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 22 maj 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se