Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Gamla Uppsala 21:52, Greta Arwidssons väg 72
Tidsbegränsat lov för förskolemoduler t.o.m. 2022-12-14, förlängning av tidigare lov. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas
(Dnr. 2017-003782).

Kåbo 1:20, Norra Rosendal
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar t.o.m. 2013-02-01. Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2018-000573).

Dragarbrunn 20:4, Vaksalagatan 10
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus. Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2018-000675).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Mjölsta 1:4
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
(Dnr. 2018-000198).

Almunge-gränby 12:4, Almunge-Gränby 251
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
(Dnr. 2017-002389).

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 6 april 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.