Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kåbo 79:1, Västra Rosendal

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Avvikelsen avser överskridande av tillåten nockhöjd samt bullerbestämmelse.
(Dnr. 2020-000565)

Ultuna 2:24, Göte Turessons Väg

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Avvikelsen avser våningsantal miljöstationsbyggnad.
(Dnr. 2020-000461)