Trygghetsåtgärder

 1. I korthet


  Ett av målen i kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022, är att Uppsala ska vara en ren, trygg och välskött kommun. Nedskräpning, övergivna bilar och klotter bidrar till otrygghet. Därför prioriterar kommunen att arbeta mot detta i syfte att skapa högre trygghetskänsla och för att bidra till en trivsammare boendemiljö. 

  Läs mer om kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet.

  Fäll ihop
 2. Flytt av brända bilvrak prioriteras


  I arbetet med renhållning och trygghet ingår bland annat bortforsling av brända bilvrak. Här finns en överenskommelse mellan Uppsala kommun och fastighetsägare i Gottsunda/Valsätra, som innebär att kommunen åtar sig att flytta fordonsvrak på aktuell fastighetsägares mark så snart det är möjligt. Överenskommelsen innebär till och med att kommunen har rätt ta bort fordonsvraket utan att fastighetsägare beställt det eller har kännedom om ärendet. Det är alltså kommunen som tar såväl initiativet som kostnaden för flytten (lagen om flyttning av fordon, LFF 1982:129). Innan ett fordon flyttas gör polisen en utredning av fordonet. Därefter kan kommunen samma eller nästkommande dag se till att fordonet flyttas bort från platsen.

  I samverkansöverenskommelsen som upprättats mellan Polisen och Uppsala kommun, ingår bland annat ett så kallat gemensamt områdesarbete. Bilbränder är ofta ett symptom på annan brottslighet och motivet till att sätta bilar i brand kan vara flera, enligt Polisen. Det kan vara allt från att locka blåljuspersonal till platsen, till att dölja spår efter ett brott eller ett försäkringsbedrägeri. Det kan också vara repressalier för insatser som polisen har gjort i ett område. När det gäller statistiken inom området är den positiv; under 2019 halverades antalet anmälda brott gällande bilbränder.

  Läs mer om kommunens samverkansöverenskommelse med Polisen. 

  Läs mer om kommunens områdesarbete.

  Fäll ihop
 3. Bygglovstillsyn - extra fokus på Gottsunda, Stenhagen och Gränby under 2020


  Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att den bebyggda miljön i Uppsala ska vara säker, hälsosam och tillgänglig. Enheten för tillsyn ser sedan till att det efterlevs. Under 2020 arbetar tillsynsenheten med extra fokus på Gottsunda, Stenhagen och Gränby.

  I och med kommunens bygglovsverksamhet säkerställs att alla byggnationer uppfyller kraven för säkerhet och funktion. Enheten för tillsyn håller koll på att bygglovsbeslut och detaljplaner efterlevs med målet att minimera risken för olycksfall och olägenhet för omgivningen.

  Förutom byggnader kan tillsynsärenden till exempel handla om bristande sikt i gatukorsningar, lekparkers utformning eller att tomter och byggnader hålls i vårdat skick.

  Läs mer om bygglov och bygglovstillsyn

  Fäll ihop