Trygg i Uppsala

 1. I korthet


  Kommunen vill skapa ett tryggare och säkrare Uppsala, och arbetar tillsammans med andra aktörer för att förebygga brott och skapa trygghet.

  Uppsala kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, besöker och verkar här samt för kommunens verksamheter, egendom och ekonomi. Alla ska ha rätt att röra sig fritt i det offentliga rummet och att ta del av kommunens verksamheter ska inte begränsas av otrygghet. Arbetet med att minska brottsligheten, och öka Uppsalabornas trygghet, sker i samverkan med polisen och lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

  Fäll ihop
 2. Policy för trygghet och säkerhet


  I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om en policy för trygghet och säkerhet för Uppsala kommun. Policyn tydliggör principerna för ordning och planering av kommunens trygghets- och säkerhetsarbetet före, under och efter oönskade händelser samt hur kommunen ska bidra till trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna.

  Läs mer om kommunens policy för trygghet och säkerhet

  Fäll ihop
 3. Handlingsplan för 2018-2022


  Till policyn för trygghet och säkerhet finns en handlingsplan som identifierar målområden och aktiviteter för åren 2018–2022. De tre målområdena för ökad trygghet handlar om

  • att Uppsala ska ha en trivsam och trygg miljö,
  • att vi ska jobba för minskad brottslighet samt
  • att vi ska jobba för minskad missbruksrelaterad otrygghet.

  Läs mer om handlingsplanen för trygghet och säkerhet

  Fäll ihop
 4. Satsningar mot hedersrelaterat våld och förtryck


  Att förbättra arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat utvecklingsområde för Uppsala kommun. Som ett led i detta har kommunen ett idéburet offentligt partnerskap (IPO) med den ideella organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS).

  Satsningen omfattar bland annat träffpunkter och läxhjälp, idrottsverksamhet, öppen stödverksamhet, utökad jourverksamhet och utbildning av arbetsgrupper i kommunen. Målet är att alla Uppsalabor ska kunna leva fria och självständiga liv.

  Ett exempel på samarbetet är ett nytt utbildningspaket, framtaget för att hjälpa pedagoger i grund- och gymnasieskolan och anställda vid socialförvaltningen att bättre bemöta barn och unga som lever i en hederskontext. Läs mer om det nya utbildningspaketet som lanserades 21 januari 2020.

  Läs mer om TRIS.

  Fäll ihop
 5. Våldsbejakande extremism


  Kommunens handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism ingår numer i handlingsplanen för trygghet och säkerhet. 

  Läs mer om arbetet med våldsbejakande extremism

  Fäll ihop
 6. Kriskommunikation


  Uppsala kommuns kommunikation ska vid en kris vara snabb, öppen, tydlig, tillgänglig, empatisk och samordnad. Inför eller vid en verksamhets- eller samhällsstörning ska kommunen agera snabbt och informera om situationen, vilka bedömningar som görs och vilka åtgärder som sätts in. Det sker genom samverkan inom kommunen, och i förekommande fall med andra myndigheter och organisationer, genom att utnyttja och samordna intern och extern kommunikation via de kanaler och kontaktytor som lämpar sig bäst.

  Precis som i övrigt kommunikationsarbete följer kommunikationsansvaret vid kris det egna verksamhetsansvaret. Kriskommunikationen ska därför planeras och förmedlas av ansvarig för den berörda verksamheten, så långt det är möjligt.

  Läs kommunens riktlinje för kriskommunikation

  Läs om hur du får hjälp och information vid en kris, vad du kan göra för att förbereda dig och hur kommunen arbetar med sin krisberedskap.

  Fäll ihop
 7. Den sociala kompassen


  Uppsala kommun har tagit fram en social kompass som ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen.

  Den sociala kompassen är ett verktyg när kommunen planerar för framtiden och för politikerna när de vill ta fram förslag som ska minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala hållbarheten.

  Läs mer om den sociala kompassen.

  Fäll ihop
 8. Nolltolerans mot kränkningar och sexuella trakasserier


  I Uppsala kommun hjälps vi åt för att uppnå en plats som är fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Alla som besöker Uppsala kommuns verksamheter, och alla som bor och jobbar här ska bemötas med respekt. Nolltolerans ska genomsyra alla verksamheter. Därför ser vi allvarligt på och följer upp anmälningar om kränkningar, trakasserier eller diskriminering.

  En stor del av det förebyggande arbetet består i hur vi möter varandra i vardagen. Tillsammans kan vi skapa ett tryggt klimat där varje möte andas respekt och omtanke, där lika rättigheter och möjligheter gäller för alla.

  Kommun och fackförbund

  Uppsala kommun som arbetsgivare arbetar nära fackförbunden. Det är mycket angeläget att kommunen lever upp till de krav som ställs på en arbetsgivare. Rättssäkerhet och likabehandling är en viktig grund i vår demokrati. Den får aldrig raseras.

  Fäll ihop
 9. Trygghetsundersökning


  Under årsskiftet 2017–2018 genomförde kommunen en större trygghetsundersökning för att ta reda på hur trygga Uppsalaborna känner sig. Undersökningens resultat visar att majoriteten av de tillfrågade känner en låg oro för att utsättas för brott i det egna bostadsområdet. Samtidigt visar resultaten att det finns skillnader mellan olika bostadsområden, och ett tydligt samband mellan otrygghet och den socioekonomiska situationen i ett bostadsområde. Resultaten pekar dock inte på en situation där kommunens bostadsområden enkelt kan delas in i en grupp med otrygga områden och en grupp med trygga områden.

  Läs mer om trygghetsundersökningen.

  Fäll ihop