Samverkan med polisen

 1. I korthet


  Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Uppsala.

  Arbetet med att minska brottsligheten och öka Uppsalabornas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

  Fäll ihop
 2. Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet


  Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har haft överenskommelser och samverkansavtal kring gemensamt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete sedan flera år tillbaka. Målet med samverkan är att Uppsala ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, besöker och verkar här.

  Samverkansöverenskommelsen innebär att Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta under perioden 2020 – 2023 arbetar gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

  Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala. Parterna förstärker arbetet för att skapa en trygg och säker skolmiljö som är fri från narkotika, hot och våld. Vidare stärker parterna arbetet med särskilt utsatta brottsoffer och möjliggör samverkan kring nya uppkomna problembilder och prioriterade insatser.

  Läs samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Polismyndigheten

  Fäll ihop
 3. Brottsförebyggande arbete


  Tillsammans med polisen och Brottsförebyggande rådet (Brå) jobbar kommunen för stärka det brottsförebyggande arbetet i Gottsunda/Valsätra. Samarbetet pågår 2019–2024 och fokuserar på sex konkreta målområden:

  • Minska antalet skjutningar.
  • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen.
  • Öka tryggheten i Gottsunda centrum.
  • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning.
  • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt.
  • Minska rekryteringen till kriminalitet.
  Fäll ihop
 4. Fokus på barn och unga


  Kommunen och polisens samarbete fokuserar även på åtgärder bland barn och unga. Uppsala ungdomsjours samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (förkortat SSPF) har gemensamma samordnare i de mest utsatta områdena som arbetar med sociala insatser för att upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa.

  Uppsala ungdomsjours främsta uppgift är att:

  • förebygga social oro
  • arbeta områdesbaserat med lokala aktörer
  • tidigt upptäcka ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger, kriminalitet och radikalisering.

  Läs mer om ungdomsjourens arbete

  Det lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala består av representanter från myndigheter, skola och näringsliv och arbetar för att motverka och minska risken att unga människor hamnar i kriminalitet. Rådet samarbetar med polis, fastighetsägare, landsting, kollektivtrafik samt med grund- och gymnasieskolor.

  Läs mer om kommunens arbete med unga och droger

  Läs mer om kommunens arbete med unga och brott

  Fäll ihop