Områdesarbete

 1. I korthet


  Kommunens samverkan med bland annat polisen och andra myndigheter har sedan 2010 bidragit till en rad fungerande och väletablerade verksamheter i både det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. En förutsättning för samverkan i det förebyggande arbetet är områdesarbete. Det innebär att kommunen samverkar med andra aktörer i de olika bostadsområdena, och arbetet skiljer sig åt beroende på områdenas karaktär. Arbetet bygger på gemensamma lägesbilder och är en viktig faktor för att tidigt identifiera tendenser, problembilder och behov av åtgärder.

  Fäll ihop
 2. Uppsala ungdomsjour


  Uppsalas ungdomsjour driver det trygghetsskapande områdesarbetet, tar fram lägesbilder och samordnar sociala insatser. Ungdomsjouren har flera verksamheter och ansvarar bland annat för SSPF-samordningen som är en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet med SSPF-samordningen är att tidigt identifiera beteenden eller situationer där ungdomar befinner sig i risk för till exempel brott eller kriminalitet. Det bygger på ett gemensamt förändringsarbete och tidiga förebyggande insatser såväl i skolmiljö som i fritidsmiljö och övriga ungdomsmiljöer.

  Läs mer om ungdomsjouren.

  Fäll ihop
 3. Trygghetsvandringar


  I Uppsala kommun genomförs trygghetsvandringar regelbundet. En trygghetsvandring innebär att exempelvis fastighetsägare, förtroendevalda, polisen, kommunala tjänstepersoner och boende tillsammans går en kvällspromenad i området för att se vad som behöver åtgärdas. Grundtanken är att de som bor och verkar i området också är de som har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Det kan handla om att kontrollera att belysningen fungerar överallt, om tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse, gångtunnlar, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser med mera.

  Förutom att uppmärksamma otrygga platser i den fysiska miljön är vandringarna även kontaktskapande och bidrar till en fortsatt bra dialog mellan kommunen, polisen och civilsamhället.

  Efter vandringen följer kommunen upp sin del av åtgärderna och de vandringsdeltagare som önskar får återkoppling på vad som gjorts.

  I december 2019 gjordes en trygghetsvandring i Gottsunda, som spelades in av Uppsalahem. Se filmen på Uppsalahems webbplats

  Kommande trygghetsvandringar

  • Uppsala centrum, under ledning av Uppsala citysamverkan

  Genomförda trygghetsvandringar

  • Trygghetsvandring genomförd i Gränby
   Onsdag 26 februari genomförde kommunen en trygghetsvandring i Gränby tillsammans med representanter för polisen, fritid, Hyresgästföreningen, ungdomsjouren, politiken, fastighetsägare och skolan.
  Fäll ihop
 4. Nattvandring


  Runt om i kommunen finns grupper av nattvandrare. Läs om vilka områden som har nattvandring och hur du kan vara med

  Fäll ihop
 5. För ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet


  Uppsala kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, besöker och verkar här samt för kommunens verksamheter, egendom och ekonomi. Allas rätt att röra sig fritt i det offentliga rummet och att ta del av kommunens verksamheter ska inte begränsas av otrygghet.

  Som ett led i detta har kommunstyrelsen tagit fram en särskild handlingsplan med syftet att stärka säkerheten och tryggheten för dem som bor, verkar och vistas i Gränby och Kvarngärdet.

  Handlingsplanen visar på ett antal fokusområden med tillhörande effektmål som tillsammans tydliggör inriktning och visar på ambitionsnivån i nödvändiga förändringar, i stället för att fatta beslut om en rad detaljerade aktiviteter. 

  Arbetet fokuserar på fem områden:

  • Barn och unga
  • Trygg närmiljö
  • Samverkan med polisen
  • Samhällsengagemang
  • Information och kommunikation.

  Läs handlingsplanen för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021.

  Fäll ihop
 6. Gottsundaområdet


  Gottsunda och Valsätra är bostadsområden i södra Uppsala där ett intensivt utvecklingsarbete pågår. Våren 2019 antogs ett planprogram som sätter inriktningen för en expansiv utveckling av området med tusentals bostäder och tillhörande service. Målet är att Gottsunda ska utgöra kärnan i en framtida södra stadsnod av Uppsala. Redan idag finns en handfull F-5 skolor i området, två 6–9-skolor, ett socialkontor, bibliotek, simhall, flertalet idrottsanläggningar och ett rikt föreningsliv.

  I februari 2018 antog kommunstyrelsen i Uppsala en handlingsplan för Gottsunda/Valsätra 2018–2020. Den rymmer fem fokusområden som utgår från att:

  • alla som bor eller vistas i området ska känna trivsel och trygghet
  • alla områdets barn ska gå ut grundskolan med godkända betyg
  • vuxna ska hitta vägar till utbildning och arbete
  • alla som bor och arbetar i Gottsunda/Valsätra på olika sätt ska vara delaktiga i sin egen och områdets utveckling.

  Läs mer om handlingsplanen och arbetet i Gottsundaområdet.

  Bättre belysning i Gottsundaområdet

  Under 2018–2019 har Uppsala kommun förbättrat belysningen på flera ställen i Gottsundaområdet. Det är en del av arbetet för att öka tryggheten, och ett resultat av dialoger med boende och verksamma.

  Läs nyheten på ämnet

  Fäll ihop
 7. Ordningsvakter


  Kommunen anlitar ordningsvakter som går runt i centrala Uppsala och delar av Gottsunda under eftermiddagar och kvällar. Deras uppgift är att öka tryggheten, i första hand genom att prata och ta kontakt med människor som verkar och rör sig i områdena. De har också befogenhet att ingripa i hotfulla situationer.

  Läs mer om ordningsvakternas arbetssätt och verksamhetsområden.

  Fäll ihop