Samverkan mellan kommun och polis

 1. Ett tryggare och säkrare Uppsala


  Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Uppsala. 

  Arbetet med att minska brottsligheten och öka Uppsalabornas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

  Fäll ihop
 2. Samverkansavtal med polisen


  2010 tecknade Uppsala kommun en överenskommelse med Polismyndigheten. Avtalet är en överenskommelse om samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

  Läs samverkansavtalet mellan kommunen och Polismyndigheten

  Fokus på barn och unga

  Kommunen och polisens samarbete fokuserar främst på åtgärder bland barn och unga. Uppsala ungdomsjours samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (förkortat SSPF) har gemensamma samordnare i de mest utsatta områdena som arbetar med sociala insatser för att upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa.

  Uppsala ungdomsjours främsta uppgift är att

  • förebygga social oro
  • arbeta områdesbaserat med lokala aktörer
  • tidigt upptäcka ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger, kriminalitet och radikalisering.

  Läs mer om Uppsala ungdomsjour på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 3. Avtalets fokusområden


  Det brottsförebyggande arbetet som kommunen och polisen driver i samverkansavtalet är uppdelat i tolv aktuella fokusområden. 

  Fokusområdena är:

  1. ökad trygghet utomhus (med trygghetsvandringar och förbättrad belysningen)

  2. samverkan mellan grundskola, socialtjänst och polis (SSP)
   Läs handlingsplan  mot droger i grundskola och gymnasieskola

  3. samverkan mellan gymnasieskola, socialtjänst och polis (GYSP)

  4. poliser träffar elevråd på skolor

  5. sociala insatsgrupper (SIG) som stöttar ungdomar att lämna en kriminell livsstil
   Läs mer om sociala insatsgrupper på polisen.se

  6. drogförebyggande arbete
   Läs kommunens drogpolitiska program

  7. motverka våldsbejakande extremism
   Läs mer om kommunens arbete för att förebygga våldsbejakande extremism i handlingsplanen för trygghet och säkerhet

  8. förebyggande av brand i samverkan med mellan- och högstadieelever
   Läs om brandförsvarets arbete med information om brandsäkerhet till kommunens skolor

  9. stöd till personer som utsätts för våld i nära relation
   Läs om vilket stöd som finns vid våld i nära relationer

  10. medling och stödcenter efter brott eller konflikt
   Läs om medling och de stödcenter som finns

  11. alkohol- och tobakstillstånd

  12. valborg (med vuxenvandringar och ökad polisnärvaro).
  Fäll ihop
 4. Medborgarlöften


  Medborgarlöften är ett sätt att utveckla samverkan mellan kommun och polis. Ambitionen är att komma närmare medborgarna och i högre utsträckning ta tillvara medborgarnas synpunkter och upplevelser. Medborgarperspektivet och den lokala behovsbilden är utgångspunkter. Därför genomförs medborgardialoger innan medborgarlöften tas fram. De åsikter och upplevelser som kommer fram under medborgardialogerna blir viktiga underlag för löftena.

  Medborgarlöfte för resecentrum

  För resecentrum finns ett medborgarlöfte som handlar om att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftet är utfärdat gemensamt av Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Det har funnits sedan 2016 och förnyades senast 7 februari 2018.

  Löftet innehåller konkreta aktiviteter och gäller för 2018 och 2019. De åtgärder som ska genomföras handlar om fortsatt samordning av sociala insatser, trygghetsinsatser, renhållning och belysning. Polisen kommer bland annat att ha en hög närvaro och synlighet under helgerna. Kommunen samverkar också med Trafikverket och Jernhusen för att förändra den fysiska miljön i Centralpassagen.

  Innan medborgarlöftet förnyades genomfördes en medborgardialog på resecentrum. De åsikter och upplevelser som kom fram där har varit ett viktigt underlag för det förnyade löftet.

  Läs medbogarlöftet 2018-2019 för Uppsala resecentrum.

  Läs mer om medborgardialogen på resecentrum 2017.

  Medborgarlöfte för Gottsunda/Valsätra

  Uppsala kommun, polisen och fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra har tagit fram ett medborgarlöfte för Gottsunda och Valsätra som kommer att gälla under 2019 och 2020.

  Medborgarlöftet ska leda till att aktörerna arbetar tillsammans med åtgärder. Åtgärderna handlar om trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser inom Gottsunda/Valsätra som kan uppfattas som osäkra av medborgarna. Konkret innebär det bland annat aktiviteter för att kontrollera och förhöja standarden av utomhusmiljön. Feriearbeten och praktikplatser ska tillhandahållas för ungdomar bosatta i området. Civilsamhället stärks i trygghetsarbetet genom aktivt stöd till grannsamverkan och nattvandring.

  Polisen ska därtill arbeta med en områdespolisgrupp i trygghets- och kontaktskapande arbete och kameraövervakning. I samverkan ska även det förebyggande arbetet mot droger, kriminalitet eller andra riskbeteenden fortsätta att utvecklas.

  I november 2018 genomfördes en medborgardialog i Gottsunda/Valsätra. Den har legat till grund för medborgarlöftet. Medborgardialogen genomfördes av Uppsala kommun, polisen och den för året nybildade fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra.

  Läs mer om medborgardialogen i Gottsunda/Valsätra

  Läs medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra här 

  Fäll ihop
 5. Kontakt

Kontakta kommunledningskontoret

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.
Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredagar 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala