Ämne

Trygghet och säkerhet

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör trygghet, skydd, räddning och säkerhet. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Trygghet och säkerhet

Trygg i Uppsala

Läs om Uppsala kommuns arbete för ett tryggare och säkrare Uppsala.

Samverkan med polisen

Kommunen samverkar med Polismyndigheten i Uppsala län för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Trygghetsåtgärder

Ett av målen i kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet är att Uppsala ska vara en ren, trygg och välskött kommun.

Områdesarbete

Läs om kommunens samverkan med olika aktörer med fokus på framgångsrikt områdesarbete.

Uppsala brandförsvars webbplats

Läs om kommunal räddningstjänst och brandsäkerhet på Uppsala brandförsvars egen webbplats.

För att stärka kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet har en handlingsplan tagits fram, vilken innehåller målområden och åtgärder som ska samordna och styra kommunkoncernens sammantagna arbete.

Läs mer om handlingsplanen

Styrdokument

 • Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021

  Handlingsplanens syfte är att genom samordnade insatser stärka säkerheten och tryggheten för dem som bor, verkar och vistas i Gränby och Kvarngärdet.

 • Riktlinje för informationssäkerhet

  Riktlinjen ska användas för att skapa förutsättningar för ett systematiskt och integrerat arbete med informationssäkerhet samt beskriva hur detta ska bedrivas i nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommun.

 • Brandförsvarets verksamhetsplan och budget 2020

  Verksamhetsplan och budget för år 2020 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag räddningsnämnden fått från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Det övergripande styrdokumentet för nämnden är handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och den budget de tre kommunerna kommits överens om för räddningsnämnden.

 • Brandförsvarets handlingsprogram 2020

  Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Räddningsnämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar – oavsett kön eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller annan omständighet.

 • Taxor 2020 enligt LSO och LBE

  Dokumentet visar vad det kostar att få tillsyn eller prövning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Se alla styrdokument