Mänskliga rättigheter

Uppsala kommun ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Under åren har vi arbetat aktivt för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Alla som kommer i kontakt med kommunen ska bemötas på ett respektfullt och icke kränkande sätt, och ingen människa ska bli missgynnad. Målet är att Uppsala ska vara en Mänsklig rättighetskommun (MR-kommun) år 2020.

Läs mer om kommunens arbete med mänskliga rättigheter

Uppsala kommun prioriterar barn och unga och arbetar för barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barns rättigheter lag vilket innebär ökat fokus på barnrätt och vikten av att arbeta utifrån konventionen och fyra vägledande huvudprinciper.

Läs mer om kommunens arbete med barnrätt. 

Uppsala kommun ska vara en öppen, jämställd och inkluderande kommun där alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

Läs mer om kommunens arbete med jämställdhetsfrågor.

Läs mer om kommunens arbete med hbtq-frågor.