Samverkan mellan kommun och polis

 1. Ett tryggare och säkrare Uppsala


  Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Uppsala. 

  Arbetet med att minska brottsligheten och öka Uppsalabornas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

  Fäll ihop
 2. Samverkansavtal med polisen


  2010 tecknade Uppsala kommun en överenskommelse med Polismyndigheten. Avtalet är en överenskommelse om samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

  Läs samverkansavtalet mellan kommunen och Polismyndigheten

  Fokus på barn och unga

  Kommunen och polisens samarbete fokuserar främst på åtgärder bland barn och unga.
  Uppsala ungdomsjours samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (förkortat SSPF) har gemensamma samordnare i de mest utsatta områdena som arbetar med sociala insatser för att upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa.

  Uppsala ungdomsjours främsta uppgift är att

  • förebygga social oro
  • arbeta områdesbaserat med lokala aktörer
  • tidigt upptäcka ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger, kriminalitet och radikalisering.

   

  Läs mer om Uppsala ungdomsjour på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 3. Avtalets fokusområden


  Det brottsförebyggande arbetet som kommunen och polisen driver i samverkansavtalet är uppdelat i tolv aktuella fokusområden. 

  Fokusområdena är:

  1. ökad trygghet utomhus (med trygghetsvandringar och förbättrad belysningen)

  2. samverkan mellan grundskola, socialtjänst och polis (SSP)
   Läs handlingsplan  mot droger i grundskola och gymnasieskola

  3. samverkan mellan gymnasieskola, socialtjänst och polis (GYSP)

  4. poliser träffar elevråd på skolor

  5. sociala insatsgrupper (SIG) som stöttar ungdomar att lämna en kriminell livsstil
   Läs mer om sociala insatsgrupper på polisen.se

  6. drogförebyggande arbete
   Läs kommunens drogpolitiska program

  7. motverka våldsbejakande extremism
   Läs kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  8. förebyggande av brand i samverkan med mellan- och högstadieelever
   Läs om brandförsvarets arbete med information om brandsäkerhet till kommunens skolor

  9. stöd till personer som utsätts för våld i nära relation
   Läs om vilket stöd som finns vid våld i nära relationer

  10. medling och stödcenter efter brott eller konflikt
   Läs om medling och de stödcenter som finns

  11. alkohol- och tobakstillstånd

  12. valborg (med vuxenvandringar och ökad polisnärvaro).
  Fäll ihop
 4. Medborgarlöfte för resecentrum


  För resecentrum finns ett medborgarlöfte som handlar om att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftet som är utfärdat gemensamt av Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har funnits sedan 2016 och förnyades senast 7 februari 2018.

  Löftet innehåller konkreta aktiviteter och gäller för 2018 och 2019. De åtgärder som ska genomföras handlar om fortsatt samordning av sociala insatser, trygghetsinsatser, renhållning och belysning. Polisen kommer bland annat att ha en hög närvaro och synlighet under helgerna. Kommunen samverkar också med Trafikverket och Jernhusen för att förändra den fysiska miljön i Centralpassagen.

  Medborgarlöftet är ett sätt att utveckla samverkan mellan kommun och polis och i högre utsträckning ta tillvara medborgarnas synpunkter och upplevelser. Innan medborgarlöftet förnyades genomfördes därför en medborgardialog på resecentrum. De åsikter och upplevelser som kom fram där har varit ett viktigt underlag för det förnyade löftet.

  Läs medbogarlöftet 2018-2019 för Uppsala resecentrum.

  Läs mer om medborgardialogen på resecentrum.

  Fäll ihop
 5. Kontakt

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception, Stationsgatan 12

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00. 

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12, se karta över var de andra delarna av kommunledningskontoret finns.
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala