Ämne

Organisation, styrning och kommunfakta

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör organisation, styrning och kommunfakta. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Organisation, styrning och kommunfakta

Kommunens mål och budget

Läs om hur budgeten fördelas och om kommunens övergripande mål för 2019.

Arbetet med mål och budget

Följ processen med att ta fram kommunens mål och budget.

Inriktningsmål styr kommunens arbete

Kommunen har nio inriktningsmål som följs upp flera gånger per år. Resultatet kan du se här.

Kommunens budget

Här kan du se kommunens budget och hur den fördelas. Under året kan du följa hur väl vi håller oss till budgeten.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Styrdokument

 • Revisionsreglemente för Uppsala kommun

  De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

 • Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder

  Regler och bestämmelser som kommunstyrelsen, nämnderna, styrelserna och de kommunala bolagen ska följa i sin verksamhet.

 • Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022

  Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2020 och innehåller en plan för 2021–2022. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

 • Comprehensive Plan in brief

 • Riktlinje för mottagande av besök till Uppsala

  Riktlinjer för mottagande av besök till Uppsala kommun syftar till att skapa tydlighet kring värdskap och ansvar vid mottagande av besök till kommunen samt skapa en professionell och effektiv organisation för arbetet med besök.

Se alla styrdokument