Ämne

Natur och park

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör natur och park. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Styrdokument

 • Verksamhetsplan och budget namngivningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020.

 • Lokala ordningsföreskrifter

  Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning som gäller i hela Sverige. Kommunens lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare regler.

 • Parkplan – bakgrundskarta

  Bakgrundskartan till plankartorna visar kommunens planlagda stadsnära park- och naturmark. I centrum ingår även parker som i äldre planer kallas allmän plats.

 • Parkplan - bakgrund

  Parkplanerna riktar sig till kommunens egen organisation och till andra som medverkar till stadsutvecklingen. Tillsammans med riktlinjerna ska planerna vara underlag för stadsutveckling och ekonomiska prioriteringar. 

 • Uppsalas parker – riktlinjer

  Uppsalas parker – riktlinjer är en omarbetning av parkprogrammet från 2002. De ger gemensamma mål och riktlinjer samt vägledning vid stadsutveckling och ekonomiska prioriteringar. 

Se alla styrdokument