Kommunens arbete med näringslivsfrågor

Vad vi gör

kommunens näringslivsprogram kan du läsa om hur vi skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Det beskriver också vilken näringslivspolitik kommunen för de närmaste åren.

De näringslivspolitiska frågorna är en angelägenhet för Uppsala kommuns alla nämnder och bolagsstyrelser och genomsyrar hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för den interna samordningen. Kommunens näringslivspolitiska huvuduppgift är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Det sker genom

  • en ändamålsenlig och väl fungerande infrastruktur
  • en serviceinriktad kommunal verksamhet och en förebyggande tillsyn
  • en snabb, rättssäker och tydlig myndighetsutövning
  • marknadsföring av Uppsala.

Läs mer om hur kommunen jobbar med näringslivsfrågor på naringsliv.uppsala.se