Klimateffektiv plastupphandling

Tillsammans med andra organisationer och företag vill Uppsala kommun hitta nya sätt att minska mängden fossil plast som används i Uppsala. I projektet ”Klimateffektiv plastupphandling” arbetar kommunen tillsammans med:

  • Fresenius-Kabi AB
  • Uppsala Pastorat
  • Region Uppsala
  • Statens lantbruksuniversitet (SLU)
  • Uppsala Universitet
  • Vattenfall AB

Under två år kommer de att arbeta tillsammans för att i sina upphandlingar påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till en större andel biobaserade och återvunna produkter. De erfarenheter som skapas i projektet ska ligga till grund för nya krav och rutiner vid upphandling av plast i såväl offentlig verksamhet som i näringslivet.

Utöver långsiktigt förändrade upphandlingskriterier kommer projektet även att arbeta för att minska användandet av fossil plast genom att:

  • minska förbrukningen av ett flertal produkter t.ex. plastpåsar genom att byta papperskorgar till sorteringsmöbler,
  • byta ut den fossila plastråvaran till förnybar eller återvunnen plastråvara
  • byta engångsprodukter i plast till flergångsprodukter i plast eller annat material
  • byta ut plastprodukter till annat material, exempelvis porslinsmuggar och träskärbrädor utan att försämra funktionen.

Mål

Målet är att till 2019 minska koldioxidutsläppen med ca 1200 ton vilket motsvarar klimatpåverkan från 480 personers bilkörning under ett år.

Det övergripande målet är att bidra till ett fossilfritt samhälle för att uppnå både de nationella miljömålen och de lokala klimatmålen. Uppsala kommuns klimat- och energimål innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats per invånare i jämförelse med 1990 samt att kommunens energiförsörjning ska vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050.

Statlig finansiering

Projektet pågår 1 april 2017 – 28 februari 2019 och finansieras med 2,1 miljoner kronor av den statliga satsningen Klimatklivet. Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

Klimatklivets logotyp

Kontakt

Anna Hilding: anna.hilding@uppsala.se