Klimatanpassning

 1. Kort om klimatanpassning


  Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället efter de klimatförändringar som redan märks av idag och de som kan komma att påverka oss i framtiden. 

  Klimatförändringar, både direkta och indirekta, kan inte förhindras helt även om vi genomför nödvändiga utsläppsminskningar. Arbetet med klimatanpassning är ett viktigt komplement till minskade utsläpp.

  Fäll ihop
 2. Framtida klimatförändringar


  Klimatförändringar påverkar samhället på flera sätt nu och i framtiden.

  I Uppsala kan bland annat följande effekter väntas:

  • högre temperaturer (fram till år 2100 beräknas temperaturen stiga med 3–5 grader)
  • värmeböljor som blir längre och vanligare (perioder med extrem värme)
  • fler och längre perioder med torka
  • lägre flödesnivåer i vattendragen under sommaren
  • högre flödesnivåer under vintern
  • mindre vårflod
  • längre vegetationsperiod
  • förflyttade vegetationszoner
  • ökad nederbörd (år 2100 beräknas nederbörden öka med 20–30 %)
  • mer regn än snö under vintern
  • skyfall.
  Fäll ihop
 3. Åtgärder


  I Uppsala kommun arbetar vi aktivt med klimatanpassning i alla verksamheter och det ger positiv effekt. Till exempel använder vi grönska och träd, istället för energikrävande kylanläggningar, för att erbjuda svalka under värmeböljor. Uppsala kommun har också ett gott samarbete med länsstyrelsen i Uppsala län kring gemensamma klimatanpassningsfrågor.

  Läs mer om arbetet kring klimatanpassningen i kommunens Miljö- och klimatprogram

  Exempel på kommunens klimatanpassningsarbete

  • Aktivt arbete med både stadsplanering, vatten och avlopp (VA), beredskap och krisledning minskar risken för bland annat översvämningar.
  • Samarbete med länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen har kompetens och utredningsresurser och länets regionala handlingsplan är gemensam för kommunerna och länsstyrelsen.
  • Ett utvecklat arbete när det gäller kombinationen av värmeböljor, förhöjd temperatur och fenomenet urbana värmeöar. Detta finns med i översiktsplanen för 2016.
  • Ett pilotprojekt som kommunens miljö- och äldreförvaltningar genomför tillsammans med Folkhälsomyndigheten för att stärka förmågan att hantera negativa hälsoeffekter vid höga temperaturer.

  Uppsala kommun högst rankade i klimatanpassningsarbete

  IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring genomför årligen en kartläggning över kommunernas klimatanpassningsarbete. Enligt rankningen gjord 2017 är Uppsala kommun bäst i Sverige på klimatanpassning.

  Kommunens arbete med att hantera översvämningar och andra klimathot får bland annat högsta betyg i undersökningen.
  Läs hela IVL:s rapport Klimatanpassning 2017 – så långt har kommunerna kommit 
  Läs pressmeddelande om kommunens placering i klimatarbetet

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Björn Sigurdson, klimatstrateg

  Fäll ihop