Kommunens arbete inom miljö och klimat

Styrdokument och kommunövergripande arbete

Ekologisk hållbarhet

Policy för hållbar utveckling är det övergripande styrdokumentet för hållbarhet inom Uppsala kommun. Syftet med policyn är att styra kommunen mot den övergripande visionen för en hållbar utveckling. Uppsala kommun arbetar med hållbarhet i tre olika dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Alla tre dimensioner samspelar där en livskraftig miljö och ekologisk hållbarhet är grunden för ekonomisk och social utveckling. Den ekologiska dimensionen av hållbarhetsarbetet finns konkretiserad i ett ekologiskt ramverk för program och planer.

Tanken med ramverket är att skapa en sammanhållen och övergripande styrning av program och planer i det strategiska arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling.

Program och planer som tas fram eller revideras inom det ekologiska ramverket ska arbeta utifrån prioriteringarna:

  • effektivt resursutnyttjande och kretsloppstänkande
  • förnyelsebara och klimateffektiva energikällor och material
  • giftfritt samhälle där hälsa och miljö går hand i hand
  • den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön utvecklas, främjas och nyttjas hållbart.

Ekologiskt ramverk

I de olika programmen i ramverket för ekologisk hållbarhet finns mål för respektive område. Till exempel finns Uppsala kommuns mål för vattenområdet i vattenprogrammet

Läs programmen i det ekologiska ramverket

Klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället efter de klimatförändringar som redan märks av idag och de som kan komma att påverka oss i framtiden. Ett av uppdragen i mål och budget 2017–2019 är att ta fram ett klimatanpassningsprogram.

Läs om kommunens arbete med klimatanpassning

Projekt, kampanjer och samarbeten

Kommunen arbetar på olika sätt för att uppnå kommunens klimatmål. Nedanstående lista är bara en del av kommunens åtgärder. Se fler åtgärder i respektive program i det ekologiska ramverket. 

Ekologiska livsmedel 

Kommunens mål är att nå 100 procent ekologiska livsmedelsinköp till 2023. 

Cykel - Sveriges bästa cykelstad

Så arbetar kommunen med att bli Sveriges bästa cykelstad.

Klimatdriven företagsutveckling

Projektets syfte är att stötta företag att genomföra klimatsatsningar.

Klimatmatchen

Klimatmatchen är en tävling som går ut på att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteter. 

Minskad användning av plast

Projekt för minskad plastanvändning i kommunen och andra organisationer i kommunen.

Renare Uppsala

Aktiviteter för att minska nedskräpning.

Sopkampen

Vi uppmuntrar barn, elever och personal att lämna förslag om hur kommunen kan minska matsvinn och nedskräpning samt förbättra sopsorteringen. 

Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.