Kommunens arbete inom miljö och klimat

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med miljö- och klimatfrågor inom särskilda områden.

Styrdokument och utgångspunkter

Policy för hållbar utveckling
Policyn beskriver hur Uppsala kommun ska arbeta för att utvecklas hållbart. Kommunen står bakom FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 och vår framtid är beroende av den globala utvecklingen, vilken vi också kan påverka. 

Utgångspunkterna i policyn är

  • Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt
  • Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling.

Ramverk för ekologisk hållbarhet
Uppsala kommun har flera program och planer som behandlar olika delar av ekologisk hållbarhet. Genom ett gemensamt ramverk tydliggör vi samarbetsmöjligheter och skapar en helhet i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den visar hur staden, landsbygden och tätorterna kan fortsätta växa, nu och ända fram till 2050.

Miljö- och klimatprogram 
Programmet är ett av våra viktigaste styrdokument i miljö- och klimatarbetet. Det syftar till att minska vår negativa miljöpåverkan och maximera vår positiva påverkan. Programmet består av långsiktiga mål och tio etappmål och fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

Energiprogram 2050
Programmet beskriver visionen för långsiktig utveckling av energisystemet i Uppsala. Syftet är att utveckla energisystemet och öka den totala resurseffektiviteten i samhället. 

Färdplan för ett klimatneutralt Uppsala
Färdplanen hjälper alla aktörer att fokusera på prioriterade områden och bädda för systemskiften. Den är ett underlag som underlättar för alla att se möjligheterna och utmaningarna i att nå klimatmålen.

Satsningar för att uppnå miljö- och klimatmålen

Kommunen arbetar på olika sätt för att uppnå kommunens klimatmål. Här har vi listat en del av kommunen viktigaste åtgärder. 

Mobilitet och infrastruktur 

Sveriges bästa cykelstad
Uppsala blev till årets cykelstad 2018. Läs om hur vi arbetar med cykelfrågor, åtgärdspaket, upprustning och nybyggnation av cykelbanor.

Handlingsplan för kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Uppsala ska bidra till att skapa en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar region. För att utveckla kollektivtrafiken i centrala staden har UL och Uppsala kommun tagit fram en gemensam handlingsplan för framtidens kollektivtrafik.

Ulleråkers mobilitetsplan 
Mobilitetsstrategi är en fördjupning av Ullleråkers planprogram. Strategin konkretiserar hur vi kan öka och etablera hållbara ressätt i kommande bostadsområden i Ulleråker.

Fyrspår mot Stockholm
Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala har presenterat ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder. I paketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala och en ny tågstation vid Bergsbrunna.

Spårvagn över Ultunalänken
Under sommaren 2018 beslutade regeringen att medfinansiera en nybyggnation av spårvägen Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum.

Bygglogistikcenter 
Uppsala bygglogistikcenter samordnar godsflödet och hjälper till att minska antalet byggtransporter i staden. Det minskar i sin tur miljöpåverkan och förbättrar arbets- och boendemiljön vid byggområdena.

Laddstolpar för elbilar
Under hösten färdigställer och utökar vi våra laddstolpar för elbilar. Du kan läsa mer om arbetet med att installera laddstolpar på Uppsala Pakerings ABs webbplats. 

Riktlinjer för persontransport i tjänst
Riktlinjerna syftar till att stimulera ett mer hållbart resande för persontransporter i tjänst inom kommunen genom att minska påverkan på miljö och ekonomi och ta hänsyn till social hållbarhet. 

Hållbart byggande

I miljö- och klimatprogrammet finns uttalade mål om energieffektivitet och materialval för våra byggnader. Kommunens fastighetsbolag bygger och förvaltar våra fastigheter. Du kan läsa mer om bolagens hållbarhetsarbete på deras hemsidor:

Kommunen har flera byggprojekt som ligger i framkant genom att implementera nya metoder och ny klimat- och energiteknik. 

Frodeparken
Frodeparken var det första svanenmärkta huset i Uppsala och har en fasad av solceller.

Nya stadshuset
2020 ska ombyggnationen av Uppsalas nya stadshus vara klart. Det nya stadshuset kommer att ha solceller, koldioxidneutral uppvärmning och ett biotoptak.

Östra Salabacke
Östra Sala backe har ambitionen att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. Ett pilotprojekt inom hållbart byggande med robusta material, bra inomhusklimat och hälsosamma byggnader

Rosendal
Rosendal är ett av 12 stadsbyggnadsprojekt i Sverige som är med i arbetet med att ta ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

Fyrishov
Det nyrenoverade Fyrishov producerar egen solenergi och är Green Building-certifierat.

Energi

Biogasanläggning
Uppsala Vatten och Avfall driver en av världens ledande anläggningar för produktion av biogas från matavfall. 

Fossilbränslefri uppvärmning - samverkan med Vattenfall 
Uppsala kommun och Vattenfall har ett samarbetsavtal om ett långsiktigt energi- och klimatsamarbete för ett tryggt och hållbart energisystem.

Utfasning av plast
För att nå målet om fossilfri fjärrvärme behöver tillförseln i samhället och vardagen av fossil plast minska. Kommunen arbetar tillsammans med företag och andra organisationer med att fasa ut och minska plastanvändningen samt öka återvinningen.

VäxEl - ett samarbetsprojekt för smartare energianvändning
I Björklinge har vi utvecklat Sveriges smartaste elnät.

Energilagring med miljövänliga batterier
Just nu genomför vi ett projekt om att installera batterier som består av saltvatten och bomull  på Tiundaskolan i Uppsala. Batterierna ska lagra solenergi från skolans egen solelanläggning för att användas när den gör mest nytta.

Rådgivning och medborgarstöd

Energi- och klimatrådgivning 
Kommunens energi- och klimatrådgivningen ger dig råd och stöd när du vill använda energi på ett effektivare sätt.

Solceller och solkarta 
Kommunens energirådgivare ger dig råd och stöd om bland annat solceller. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri. Kommunen har också tagit fram en solkarta där du kan se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Klimatprofilering av restauranger
Projektet Klimatprofilering av restauranger drivs av Uppsala kommun. Projektet avser att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på stora restauranger och göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. Målet med projektet är att cirka 20 medverkande restauranger ska minska utsläppen med minst 20 procent.

Klimaträtt - mät din egen klimatpåverkan
Uppsalahem har tillsammans med ICA utvecklat en app för att mäta din klimatpåverkan inom mat, transporter, boende och övrig konsumtion. Appen syftar till att underlätta till att göra mer klimaträtta val. Den prisades 2016 av FN, läs mer om det via länken ovan. Appen är i dagsläget avvecklad, men kommunen kommer att återkomma under 2019 med nya stödfunktioner. Vi hänvisar under tiden till svalna.se för de som är intresserade av att mäta och påverka sitt klimatavtryck.

Kemikaliesmart förskola
Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för en kemikaliesmart förskola och skola.

Samarbeten, lokala och internationella nätverk 

Uppsala klimatprotokoll
Klimatprotokollet grundades 2010 och drivs av kommunen. Det är ett nätverk av medlemmar från organisationer och näringsliv som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Klimatprotokollet är en viktig plattform för att uppnå de klimatmål som är satta för hela kommunen.  

Uppsala kommun medverkar och driver också samarbeten med flera andra lokala, nationella och internationella aktörer: 

Klimatanpassning 

Hantera klimatförändringar
Kommunen arbetar för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks av redan idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det handlar om att skydda samhället mot direkta och indirekta konsekvenser som ett förändrat klimat ger.

Kampanjer 

Klimatmatchen
Klimatmatchen är en tävling som går ut på att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteter. 

Vintercyklist
I projektet Vintercyklisten cyklar de uttagna deltagarna minst tre kilometer, tre gånger i veckan under vintern. Vintercyklisterna får vinterutrustning som dubbdäck, lysen och reflexvästar för att cykla säkert.

Renare Uppsala
Aktiviteter för att minska nedskräpning.

Sopkampen
Vi uppmuntrar barn, elever och personal att lämna förslag om hur kommunen kan minska matsvinn och nedskräpning samt förbättra sopsorteringen.