Digitalisering

Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling där vi drar nytta av modern informations- och kommunikationsteknik i kombination med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.

I förlängningen är digitalisering ett verktyg för ökad tillit mellan kommunen och alla dess intressenter. Dessutom skapar digitalisering en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare.

Digitalisering har potential att:

  • bidra till nya lösningar på kommunens utmaningar
  • skapa ökad effektivitet
  • förstärka öppenhet och service gentemot medborgare och näringsliv.

Kommunen utformar och skapar tjänster som bidrar till ökad nytta för medborgarna. Det innebär att vi kartlägger användarnas behov och beskriver de processer som behöver vara på plats för att en tjänst ska ge maximal nytta.

Men utvecklingen stannar inte vid skapandet av en digital tjänst. Det är ofta kombinationen av flera delar som ger bästa möjliga effekt. Ett medborgarbehov kan bli tillgodosett genom att kombinera innehåll på en webbplats med ett förändrat arbetssätt och en ökad möjlighet att återanvända information.

Kommungemensamt e-arkiv

Förvaltningar och allmänhet har från 2016 möjlighet att på ett rättsäkert sätt arkivera och ta del av Uppsala kommuns information. Informationen i e-arkivet är tillgänglig på flera olika sätt. Bland annat genom fritextsökningar, via karta och öppna data.

Öppna data

Öppna data är information som lämnas ut utan avgift eller begränsande villkor. Informationen är strukturerad på ett sätt som gör maskinell bearbetning och samkörning med andra register möjlig. Ju lägre tröskeln är för att använda öppna data, desto mer kommer de data som finns i offentlig verksamhet att komma till användning.

Genom att göra öppna data tillgängligt främjar kommunen en ökad insyn och öppenhet och det stärker vår demokratiska process.

Öppna data innebär att

  • kommuninvånare fårfår bättre insyn i kommunens verksamhet och därmed en ökad delaktighet
  • företagare och entreprenörer kan använda kommuninformation för utveckling av nya tjänster och innovationer.

Se kommunens öppna data

Digital ansökan om försörjningsstöd

Försörjningsstöd via e-tjänst har sedan lansering lett till ett antal nyttoeffekter, exempelvis ökad grad av kompletta ansökningar och effektivare handläggning.

Livsmedelskollen

Resultat från kommunens livsmedelskontroller är tillgängliga via en mobilanpassad digital tjänst som vi utvecklat. Den bidrar till ökad insyn, delaktighet och förbättrad kvalitet.

Digital bostadsförmedling

Vi har som första kommun i landet skapat en digital bostadsförmedling. Samtliga steg i förmedlingsprocessen som varit relevanta att automatisera sker utan inblandning av manuell handläggning. Särskilt fokus har lagts på behovsdriven utveckling. Tjänsten har 80 000 anslutna kunder och hanterar förmedling från 14 fastighetsägare.

Kommunens mål och budget

Nu är det möjligt att ta del av kommunens viktigaste mål och se hur vi sköter våra uppdrag. Vi har utvecklat en yta där det är enkelt att se våra mål och följa hur arbetet går. Det ska vara lätt att förstå vad vi arbetar med och vad det leder till. 

Titta på den nya digitala plattformen för mål och budget

Teknik och innovationer

Uppsala kommun ska vara en samarbetspartner som gör innovation och etablering av nya och växande företag möjlig. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom vård, omsorg, klimat, energi och miljö. 

Internationellt kunskapsutbyte

Uppsala kommun har ett nationellt och internationellt samarbete. Detta gör att Uppsala kan dela behov och utmaningar med såväl andra länder som andra kommuner av jämförbar storlek. Genom strategiska samarbeten utvecklas Uppsalas digitalisering hela tiden.

Exempel på strategiska internationella samarbeten:


Uppsala och Sverige

Genom att hämta inspiration och kunskap från omvärlden kan Sverige återta sin position som ledande inom digitalisering, både internationellt och nationellt. Uppsala kommun utvecklar digitaliseringen utifrån regeringens digitaliseringsmål. Målet är: Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.