Aktiviteter inom Öppna data

Insatser 2017

[Planerade insatser under året]

Insatser 2016

Baskartan publiceras som öppna geodata
Baskartan är den mest detaljerade kartan över staden. Kartan tillgängliggörs som öppna
geodata. Informationen blir tillgänglig för vidareutnyttjande.

Tillgängliggöra öppna miljödata (luftkvalitet, trafikflöden etc.) från projektet Green IoT
Sensorer i staden mäter luftkvalitet. Data som samlas in paketeras och tillgängliggörs som öppna miljödata.

oppnadata.se
Möjliggöra länkning av kommunens öppna data till den nationella öppna datakatalogen samt till Europeiska unionens portal för öppna data