Fokusområden och mål inom IT och digitalisering

Vision

IT och digitalisering i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet.

Med Uppsala kommuns invånare i fokus och ett kommungemensamt helhetsperspektiv, ger det kommunen förutsättningar att:

 • vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar
 • stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen
 • öppenhet, likabehandling och trygghet präglar kontakten med Uppsala kommun
 • stärka innovationskraften för invånare och företag genom tillgängliggörande av kommunens informationsresurser
 • höja kvalitén och öka effektiviteten i Uppsala kommuns verksamheter
 • stärka Uppsala kommuns attraktionskraft som arbetsgivare.

Uppsala bidrar till nationella och regionala mål med digitalisering och är ett föredöme på att tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter.

Läs mer i policy för IT-utveckling och digitalisering

Digitalisering

Digitaliseringen i Uppsala kommun ska bidra till ökad öppenhet, service, effektivitet och en hållbar utveckling. Målet är att alla invånare ska kunna använda kommunens tjänster, oavsett förmåga och förutsättningar. Vi skapar därför tjänster utifrån användarnas behov, och utifrån den situation och det sammanhang de befinner sig i. Uppsala kommuns digitala tjänster utvecklas enligt nationella och regionala riktlinjer.

Det här är Uppsalas fokusområden för det digitala arbetet:

 • Skapa ett kommungemensamt e-arkiv som bevarar och gör Uppsala kommuns digitala kulturarv tillgängligt för alla.
 • Göra kommunens data mer tillgängligt för användare utanför kommunens organisation. Här handlar det om så kallade ”öppna data”, information som är fri och tillgänglig för alla.
 • Den digitala kontakten blir norm. Detta innebär bland annat att när en kommuninvånare vill komma i kontakt med kommunen är det i första hand via en digital tjänst, till exempel via webben, sociala medier eller e-post.  
 • Satsa på ny teknik och bidra till att Uppsala blir en region där innovationer och innovatörer frodas och utvecklas.
 • Byta kunskaper om digital utveckling med andra länder. Uppsala ska ha ett aktivt nationellt och internationellt kunskapsutbyte inom digital utveckling.

Läs mer om kommunens arbete med digitalisering.

IT-styrning

Målet med IT-styrning är att få ut största möjliga nytta av IT-lösningar och digitala satsningar.

IT-lösningarna kan knyta ihop kommunens informationsflöde. Därmed blir öppenhet och smart återanvändning av lösningar möjliga. Detta gäller såväl kommunens verksamheter som invånare, företag och besökare.

Det här är Uppsalas fokusområden för IT-styrning:

 • Att styrningen är i linje med kommunens policy för hållbar utveckling och miljö- och klimatprogrammet.
 • Arbeta fram en enhetlig och dokumenterad IT-arkitektur för beslutsfattande och styrning.
 • Utveckla ett arbetssätt för att konsekvent följa upp och rapportera om kommunens IT.
 • Ta ett samlat grepp för arbetet med kommunens IT-leverantörer och de IT-avtal som finns.

Verksamhetssystem

Idag finns det en mängd olika IT-system i kommunens verksamheter. Genom åren har systemen tagits fram utifrån en eller flera verksamheters specifika behov. Nu har vi beslutat om en tydlig IT-arkitektur som bidrar till att systemen blir mer enhetliga. Detta gäller när ett system ska förnyas, bytas ut eller när ett nytt system ska tas fram.

Det här är Uppsalas fokusområden för verksamhetssystem:

 • Utveckla IT-lösningar för ärendehantering. Lösningarna gör att hanteringen av handlingar och av ärendeprocessen blir mer effektiv.  Ärenden kan gälla såväl kommuninvånare som förtroendevalda och tjänstepersoner.
 • Utveckla IT-lösningar för ekonomi, planering och uppföljning. IT-lösningarna ska stötta en hållbar ekonomisk styrning. Dessutom ska de underlätta det dagliga arbetet.
 • Utveckla IT-lösningar för HR. Syftet är att underlätta för chefer i deras arbete med personalansvar. Här handlar det dels om att frigöra tid till samverkan mellan ledare och grupp, dels att proaktivt utveckla verksamheten.
 • Utveckla IT-lösningar och en digital kommunikation som stöttar kommunens demokratiuppdrag. Här handlar det om att öppenhet, insyn och delaktighet för alla.
 • Utveckla IT-lösningar för platsbunden information, exempelvis planerade driftsavbrott och förändringar i ens närområde. Lösningarna ska förenkla för kommuninvånarna och fungera som ett stöd till de beslut som främjar en hållbar samhällsutveckling.
 • Utveckla IT-lösningar som stärker säkerheten och som gör att Uppsala kommun får en effektiv krisledning. 

IT-infrastruktur

Vår IT-plattform är uppbyggd för att stödja informationsflöden i kommunen. Det är verksamhetens behov som styr hur den ser ut. Behoven handlar om vad verksamheten behöver för att utföra sina uppdrag och för att kunna ge medborgarna god service.

Omvärlden utvecklas, det gör även användandet av digitala verktyg. Därför måste vår infrastruktur hela tiden utvecklas för att leverera stabila och tillförlitliga digitala lösningar. Dessa lösningar ska minska den totala miljöbelastningen. Både när det gäller verksamhetens arbetsätt och verksamhetens tekniska lösningar.

Det här är Uppsalas fokusområden för IT-infrastruktur:

 • Utveckla en modern telefonilösning som stärker kommunikation internt och externt i kommunen.
 • Ha en infrastruktur och drift som är anpassad till verksamhetens behov och med fokus på grön IT.
 • Satsa på en modern och effektiv digital arbetsplats som bidrar till Uppsalas attraktivitet som arbetsgivare.
 • Införa certifiering för att säkerställa en hållbar och ansvarsfull produktion.