Mer om internationellt arbete

Uppsala kommuns internationella arbete spänner över en mängd olika områden. Ledstjärnan är att det internationella arbetet ska skapa förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda bättre och mer kostnadseffektiv service till invånarna, och att Uppsala ska ha en långsiktigt hållbar tillväxt och sysselsättning.

Arbetet inriktas bland annat mot:

  • Verksamhetsutveckling – Utbyte av goda exempel, erfarenheter och kunskap med andra kommuner i Europa samt delta i utvecklingsprojekt finansierade av EU.

  • Näringsliv och positionering – Internationell marknadsföring av Uppsala kommun som attraktiv att bo och verka i.

  • Bevakning och påverkan – Bevaka och påverka EU-frågor som berör och påverkar Uppsala kommun, bland annat genom deltagande i den internationella samarbetsorganisationen Eurocities.

Läs mer i policy för internationellt arbete

Vänorter

Uppsala kommun har vänortsavtal med sju städer. Vänortsutbytet syftar till att etablera partnerskap kring konkreta samarbetsprojekt, där den direkta nyttan för olika verksamheter i de samarbetande städerna är påtaglig.

Uppsala kommuns vänorter

Medlemskap i Eurocities

Sedan 2015 är Uppsala kommun medlem i Eurocities, en organisation med drygt 140 medlemsstäder från ett trettiotal länder i Europa. Eurocities arbetar för att stärka storstädernas ställning i EU.

För Uppsala kommun innebär medlemskapet att förvaltningar och bolag får tillgång till ett stort nätverk att utbyta kunskap och erfarenheter med. Eurocities bevakar också aktivt vad som händer inom EU. Det ger kommunen bra inblick i EU:s arbete och möjlighet att påverka utvecklingen i betydelsefulla frågor. Eurocities kan även hjälpa kommunen att ansöka om EU-pengar för att kunna arbeta med frågor som till exempel buller i innerstaden.

Kontakt

Christian Dahlmann
Telefon: 018-727 13 45
E-post: christian.dahlmann@uppsala.se

Johanna Nyman
Telefon: 018-727 13 31
E-post: johanna.nyman@uppsala.se

Maria Didi
Telefon: 018-727 13 44
E-post: maria.didi@uppsala.se