Pågående cykelåtgärder

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att förbättra förutsättningarna för cyklister. Här kan du läsa om en del av det arbetet. 

Kampanjer och projekt 

Trygghet och säkerhet

Säkra skolvägar
Uppsala kommun vill förbättra trafiksituationen vid skolorna och ser därför över trafikmiljön runt skolorna i centralorten, från årskurs F till årskurs 4. Kommunen och skolan tar sedan tillsammans fram förslag på åtgärder.

Cykelkurser för vuxna
Du som är vuxen och inte kan cykla kan gå en cykelkurs. Kurserna hålls i Gottsunda under vardagkvällar, och består av totalt sju kurstillfällen under en period om fyra veckor. Kostnaden är 200 kronor. I priset ingår ett medlemskap i Cykelfrämjandet, olycksfallsförsäkring och diplom. Du får låna cykel och hjälm på plats.

Kurserna arrangeras av Cykelfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet och Uppsala kommun.

Framkomlighet och tillgänglighet

Cykelöverfarter
Uppsala kommun bygger sju cykelöverfarter längs Valsätra snabbcykelled för att göra det säkrare och enklare för cyklister att korsa trafikerade vägar. Cykelöverfarterna får förbättrad belysning och utrustas med farthinder för bilar, ett särskilt vägmärke och rödfärgad asfalt. 

Snabbcykelleder
Fram till 2018 bygger kommunen fem snabbcykelleder. En snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.

Nya cykelvägar och kommande upprustningar 

Under 2017–2018 rustar kommunen upp ett antal befintliga cykelvägar och bygger nya. 
Se vilka nya cykelvägar vi bygger och vilka vi rustar upp på en karta. (PDF, 989 KB)

Det är kommunen som ansvarar för de flesta cykelvägar som ligger i Uppsala och Storvreta tätorter. I övriga tätorter är det framförallt Trafikverket, vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för cykelvägarna. Uppsala kommun bidrar med synpunkter och samarbetar för att få till så bra infrastruktur som möjligt där Trafikverket är ansvariga. 
Läs om ansvarsfördelningen på sidan 12 i cykelbokslut 2015.

Bekvämlighet

Cykelkarta
Cykelkartan visar cykelvägar i Uppsala och Storvreta. På kartan kan du bland annat se huvudcykelnät, rekreationscykelvägar, avståndsmarkering från centrum och var cykelpumpar finns.

Cykelpumpar
I Uppsala tätort finns ungefär 60 platser där du kan pumpa din cykel. Kommunen har placerat ut 15 av dem. Under 2017 utökar vi antalet pumpar med 5 och under 2018 tillkommer 7 stycken.

Cykelvårdsstation
Kommunen har byggt en cykelvårdsstation ligger i Stadsträdgården, här kan cyklisterna pumpa, tvätta, torka och fixa cykeln. Kommunen planerar fler mindre cykelvårdsstationer.

Cykelparkering
I centrala Uppsala finns det runt 12 000 cykelparkeringar. Undersökningar visar att cykelparkeringarna, framförallt i innerstaden, inte räcker till. En av utmaningarna för detta arbete är att hitta tillräckligt med yta för cykelställ. Arbetet med fler cykelparkeringar innebär därför inte enbart att upprätta nya utan även att se till att befintliga parkeringar är upprustade och har bra kapacitet.

Cykelkultur

TrafiQ 
Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Buslätt att cykla rätt
Vår cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken.

Cykelvänlig arbetsplats
Uppsala kommun vill hjälpa arbetsgivare i Uppsala att uppmuntra medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom satsningen Cykelvänlig arbetsplats kan medarbetare förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö.

Klimatmatchen 
Klimatmatchen är en tävling som går ut på att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteter. 

Vintercyklisten
I projektet Vintercyklisten cyklar de uttagna deltagarna minst tre kilometer, tre gånger i veckan under vintern. Vintercyklisterna får vinterutrustning som dubbdäck, lysen och reflexvästar för att cykla säkert. 

Cykelråd

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan Uppsala kommun, uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen.

Rådets uppgift är bland annat att

  • vara referensgrupp för Uppsala kommun i aktuella cykelfrågor
  • skapa en gemensam målbild för utvecklingen av cyklandet i Uppsala
  • arbeta för att skapa en samsyn i planering, byggnation, drift och underhåll av cykelinfrastrukturen i Uppsala
  • agera för ett hållbart resande.

Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov.

Åtgärderna baseras på invånarnas synpunkter

Kommunen har samlat in närmare 1 000 enkätsvar där Uppsalas cyklister bidragit med synpunkter och idéer på hur Uppsala ska bli en bättre cykelstad. Resultatet ligger till grund för en lista med 57 åtgärder. Målet med arbetet är att bli Sveriges bästa cykelstad.

Åtgärdslista för cykel 2016–2018.