Ämne

Folkhälsa

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör folkhälsa. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Styrdokument

 • Riktlinjer för sittplatser på allmän plats i Uppsala kommun

  Riktlinjerna för sittplatser på allmän plats ska användas vid planering av nya sittplatser, vid upprustning av befintliga och vid skötsel och underhåll.

 • Verksamhetsplan och budget miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019–2021 samt tillsynsplanerna enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

 • Idrotts- och fritidspolitiskt program

  Uppsala kommuns idrotts- och fritidspolitiska program tar ett helhetsperspektiv på Uppsalabornas fria tid. Programmet utgör utgångspunkt för alla nämnder, styrelser, förvaltningar samt bolag och deras bidrag till att förverkliga de mål som återges i programmet.

 • Policy för hållbar utveckling

  Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar arbetssätt och metoder för implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet.

 • Verksamhetsplan och budget idrotts- och fritidsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.

Se alla styrdokument

Publikationer

Nyheter och pressmeddelanden