Romsk inkludering

Utvecklingskommun för romsk inkludering

Sveriges regering har beslutat om en strategi för romsk inkludering som gäller till och med 2032. Sedan juni 2016 är Uppsala kommun utvecklingskommun för romsk inkludering. Arbetet präglas av romsk delaktighet och inflytande och säkerställande att nationella minoriteten romer får tillgång till sina mänskliga rättigheter och inte drabbas av diskriminering och antiziganism.

Utvecklingsarbetet för romsk inkludering i de kommunala verksamheterna har ett långsiktigt perspektiv. Arbetet sker som ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen och kommunledningskontoret. Syftet är att utveckla kvaliteten på det stöd som den nationella minoriteten romer får från kommunen. Det sker bland annat genom kunskapsspridning till kommunanställda om romsk historia, kultur och romers livssituation.

Vision, övergripande mål och aktiviteter

Visionen för kommunens arbete är densamma som nämns i Regeringens nationella strategi för romsk inkludering. Visionen är:

  • Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Övergripande mål

De övergripande och långsiktiga målen är

  • att överbrygga den ömsesidiga förtroendeklyfta som finns mellan romer och det offentliga och som hindrar romer från att delta fullt ut i samhället
  • att säkerställa inkludering av romer genom likvärdig tillgång till mänskliga rättigheter. 

Aktivitetsplan

Kommunen arbetar inledningsvis inom fyra ämnesområden, alla viktiga områden enligt kulturdepartementets strategi för romsk inkludering.

  1. Stärka civilsamhällets organisering/demokratiskt inflytande och delaktighet
  2. Socialtjänst/kontakt med myndigheter
  3. Arbetsmarknad/sysselsättning
  4. Skola/utbildning (förskola, grundskola och gymnasium)

Läs mer i aktivitetsplan för romsk inkludering.

Styrdokument

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter 2017–2019 är kommunens styrdokument i arbetet att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

Aktivitetsplan romsk inkludering innehåller kommunens strategi och aktiviteter för att uppnå kommunens mål.