Hbtq

 1. I korthet


  Uppsala kommuns flagga och hbtq flagga

  Uppsala kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att garantera likvärdig service till alla. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grund- och diplomeringsutbildningar. I juni 2017 hbtq-diplomerades de första verksamheterna. Flera andra är redan hbtq-certifierade av RFSL.

  Fäll ihop
 2. En öppen och inkluderande kommun


  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

  Prioriterat i Mål och Budget

  I kommunens Mål och Budget 2017–2019 prioriteras jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt både när det gäller invånare och medarbetare.

  Alla kommunens medarbetare ska ha kompetens i hbtq-frågor och aktiva utbildningssatsningar görs för att höja kompetensen. Målet är att skapa en inkluderande arbetsmiljö och ge en likvärdig service till alla invånare.

  Fäll ihop
 3. Hbtq-diplomering


  Uppsala kommun jobbar aktivt för att höja alla medarbetares kompetens i hbtq-frågor. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grund- och diplomeringsutbildningar.

  Att hbtq-diplomera eller hbtq-certifiera en verksamhet är ett sätt att säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Det är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra både arbetsmiljö och bemötande.

  Utbildning i fyra steg

  Uppsala kommuns hbtq-diplomering innebär att alla medarbetare inom en verksamhet får en längre utbildning i fyra steg. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hbtq, lagstiftning och normkritiska perspektiv, inklusive begrepp kopplade till kön, könsidentitet och sexuell läggning.

  I samarbete med RFSL och ADU

  Kommunens diplomutbildning har tagits fram i samverkan med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU).

  Krav för att bli diplomerad

  För att bli diplomerad krävs, utöver utbildningen, att verksamheterna

  • kan visa att de granskar arbetsplatsen ur ett normkritiskt perspektiv
  • dokumenterar rutiner
  • tar fram en plan för sitt hbtq-arbete
  • systematsikt utvärderar och följer upp arbetet för att hela tiden utvecklas och bli bättre.

  En diplomering gäller i två år. Därefter krävs en ny ansökan där en kan visa att en lever upp till kraven.

  Diplomeringar

  Följande verksamheter har hittills hbtq-diplomerats:

  • Eksätra HVB
  • Eksätra resursskola
  • Familjeenhet Gottsunda
  • Familjeenheten Ling
  • Familjeenhet Sävja
  • Fyrislundsgatan 62 plan 4
  • Idrott och fritid
  • Idun stödboende
  • Nexus resurscentrum
  • Offentlig konst
  • Oxelskolan
  • Rosenhill HVB
  • Sjukhusundervisningen 
  • Stadsbiblioteket vuxenavdelning
  • Sävjabiblioteket
  • Träffpunktverksamheten 65 +
  • Ungdomscentrum
  • Uppsala bibliotek, Gemensamma resurser
  • Övernäs akut- och utredningshem
  • Bibliotek norra enhet
   • Almungebiblioteket
   • Björklingebiblioteket
   • Bälingebiblioteket
   • Storvretabiblioteket
   • Uppsökande enhet
   • Vattholmabiblioteket
  • Bibliotek östra enhet
   • Sävja bibliotek
   • Brantingsbiblioteket
   • Gränby bibliotek
  • Kommunens öppna förskolor
   • Disponentvillans öppna förskola
   • Heidenstams öppna förskola
   • Kristallens öppna förskola
   • Liljefors öppna förskola
   • Stenhagens öppna förskola
   • Sävja öppna förskola
   • Treklangens öppna förskola
  Fäll ihop
 4. Hbtq-certifiering av RFSL


  RFSL erbjuder hbtq-certifieringar. Inom Uppsala kommun certifierades alla fritidsgårdar och Uppsala konstmuseum under 2015 och 2016. Under 2017 certifieras även Tiundaskolan.

  Läs mer om RFSL:s hbtq-certifiering på rfsl.se.

  Fäll ihop
 5. Hög hbtq-kompetens hos elevhälsoteamen


  Uppsala kommuns elevhälsa har idag en hög kompetens i hbtq-frågor. Samtliga cirka 80 elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL.

  I varje elevhälsoteam finns en särskilt utnämnd ambassadör som har ett extra ansvar som kunskapsbärare i organisationen.

  Fäll ihop
 6. Vad hbtq betyder


  Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

  H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem vi blir kära i eller attraherade av. T:et handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön. Q:et kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer, sexuell praktik och är ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande könsnormer.

  Fäll ihop
 7. En utsatt grupp


  Hbtq-personer är en utsatt grupp som löper stor risk för diskriminering, trakasserier, hot och våld. Diskrimineringen kan förekomma i många olika situationer. Det kan handla om att inte få chansen till ett jobb eller att bli nekad studieplats. Det kan handla om att bli trakasserad på sin arbetsplats eller på sin skola. Det kan handla om att bli särbehandlad inom hälso- och sjukvård.

  Sämre hälsa bland hbtq-personer

  Nationell forskning visar att hbtq-personer har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. En rapport från Socialstyrelsen visar bland annat att långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Studien visar att det är vanligare med depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol. Det finns även en ökad risk för självmord.

  Läs Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland hbtq-personer på Socialstyrelsens webbplats.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta avdelningen för social hållbarhet, kommunledningskontoret.

  E-post: hbtq@uppsala.se

  Fäll ihop