Medborgarbudget på landsbygden

 1. I korthet


  Vi tar till vara på de idéer som finns bland de 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Det gör vi bland annat genom pilotprojektet medborgarbudget, en femårig satsning som startade 2018. 

  Syftet är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för landsbygdsbor att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling.

  Lokalt engagemang är också en av inriktningarna i Uppsala kommuns landsbygdsprogram.

  Läs mer om landsbygden i Uppsala kommun.

  Fäll ihop
 2. Det här är medborgarbudget


  Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. Det finns olika typer av dialogformer att kombinera metoden med.

  Metoden beskrivs ofta som en form av medbestämmande. Det betyder att du som invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

  Positiva effekter av medborgarbudget

  Det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Engagemanget hos berörda invånare ökar när de får möjlighet att vara delaktiga i processen. Dessutom ökar deras kunskap om den komplexa verksamhet som kommuner har ansvar för. Medborgarbudget ger även en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar.

  Fäll ihop
 3. Fem år, fem områden


  Pilotprojektet ska pågå i fem år. De fem områdena, som vardera består av tre till fyra bygder, är uppdelade i relation till stråk och pågående samarbeten och/eller naturliga kopplingar mellan orterna. Områdena har olika förutsättningar, exempelvis varierar antalet invånare.

  En karta som visar vilka bygder som ingår i vilket område gällande genomförande av medborgarbudget.

  Karta över medborgarbudgeternas fem områden. De olika färgerna visar vilka områden vi ska arbeta med samtidigt. Om du klickar på kartan ovan kommer du till en mer detaljerad karta.

  Hur stor budget varje område får beror på antalet invånare. Varje område tilldelas 60 kronor per invånare, men maxbeloppet är 900 000 kr för ett område. Budgeten justeras inför varje år utifrån uppdaterade befolkningssiffror. Siffrorna för områdena 2 till 5 bygger på 2018 års befolkningsstatistik.

  Kostnaden för medborgarbudget i landsbygdsutvecklingen är beräknad att genomföras inom kommunstyrelsens budget för landsbygdsprogrammet.

  Område 1

  Bygder: Järlåsa, Vänge, Södra Hagunda

  Invånare och budget: 8 803 invånare ger 528 180 kronor (siffrorna för område 1 bygger på 2016 års befolkningsstatistik).

  Genomfördes under 2018

  Område 2

  Bygder: Björklinge, östra och västra Bälinge

  Invånare och budget: 14 406 invånare ger 864 360 kronor.

  Område 2 har startats under slutet av 2019.

  Område 3

  Bygder: Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp

  Invånare och budget: 12 122  invånare ger 727 320 kronor.

  Område 4

  Bygder: Vaksalaområdet, Rasbobygden

  Invånare och budget: 8 044  invånare ger 482 640 kronor.

  Område 5

  Bygder: Danmark, Funbo, Almunge och Knutby

  Invånare och budget: 8 746 invånare ger 524 760 kronor.

  Fäll ihop
 4. Processen steg för steg


  Processen pågår i cirka ett år per område och är uppdelad i stegen mobilisering, medborgarbudgetprocessuppföljning, samt utvärdering.

  Mobilisering

  Mobiliseringsfasen syftar till att sprida information om projektet och att få både föreningar och privatpersoner att engagera sig. 

  För att driva arbetet i mobiliseringsfasen utses en arbetsgrupp om totalt åtta personer. Arbetsgruppen arrangerar bland annat informationsmöten.

  Arbetsgruppen består av tre politiska representanter vilka utses av kommunstyrelsen, samt av fem lokalt engagerade invånare vilka utses under lokala informationsmöten.

  Arbetsgruppen ordnar därefter ett antal informationsmöten. Till mötena bjuds bygdens invånare in samt det lokala näringslivet. Alla deltagare kan lämna in idéer som tas tillvara i medborgarbudgetprocessen.

  Medborgarbudgetprocess

  Den andra fasen består av faserna idéinlämning, verifiering av projektidéer, röstningsstart, röstning samt genomförande.

  Ideinlämning

  Under perioden för idéinlämning får både grupper och individer i det geografiska området lämna förslag och idéer på hur medborgarbudgeten kan användas. 

  Verifiering av projektidéer

  När idéinlämningsfasen är slut ser kommunens tjänstepersoner igenom idéerna, om de går att genomföra och vad de skulle kosta. De tar också fram en tidplan för varje idé.

  Röstningsstart

  Vid röstningsstart får alla de som lämnat in idéer möjlighet att presentera dessa muntligt på ett möte i området. Idéerna presenteras även på webben.

  Röstning

  Det är arbetsgruppen som beslutar om hur röstningen ska gå till och när den börjar. Någon form av registrering kommer att krävas för att få rösta.

  Genomförande

  Efter att några idéer har vunnit omröstningen kommer projekten att genomföras. Av vem och hur de vinnande idéerna genomförs har bestämts under verifieringen. Under genomförandet stöttar kommunen de vinnande förslagen med rådgivning eller mindre utföranden om det var överenskommet.

  Uppföljning

  Pilotprojektet avslutas med en uppföljning. Under denna period samlas invånarnas, tjänstepersonernas och politikernas erfarenheter in. Erfarenheterna från det första året kan komma att påverka upplägget för de kommande åren.

  Under efterföljande år ska ett antal möten hållas i det geografiska området. Mötena syftar dels till att utvärdera vad som gått bra eller mindre bra, dels till att samla ihop de idéer som inte gick vidare i omröstningen och se om de kan genomföras på annat vis.

  Utvärdering

  Efter den första medborgarbudgetprocessen är det viktigt att utvärdera vad resultatet av pilotprojektet har blivit. Utvärderingen kan ske både genom enkät och minst ett uppföljande stormöte i bygden under efterföljande år. Utvärderingen av det första året ska presenteras för kommunstyrelsen.

  Resultatet tas om hand i medborgarbudgetprocessen efterföljande år. För att projektet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att processen är levande och att det finns möjlighet till förändringar i arbetssätt.

  Fäll ihop
 5. Informationsmöten 2019


  Vi bjuder in till bygdemöten med information om medborgarbudget i de bygder som berörs i varje etapp. Förutom information om medborgarbudget kommer du kunna nominera lokala personer till en arbetsgrupp och träffa andra ortsbor för att få idéer kring bygdens utveckling. 

  Kommande möten 

  Under november och december 2019 kommer vi att hålla i informationsmöten i västra och östra Bälingebygden samt i Björklingeområdet.

  Här kan du träffa representanter för projektet och
  lägga egna förslag:

  • Ulva kvarn julmarknad, lördag 23 november 11.00–16.00
  • Bälinge skolas matsal, måndag 25 november 17.30-19.00
  • Oxsätra servicepunkt, måndag 2 december 17.30-19.00
  • Björklinge Furuliden, måndag 9 december 17.30-19.00

  Välkommen!

  Fäll ihop
 6. Rösta fram lokal arbetsgrupp


  Nu kan du rösta fram personer till den lokala arbetsgruppen för 2019 års medborgarbudgetprocess. Fem personer från östra och västra Bälingebygden och Björklingeområdet ska utses. Du kan även nominera dig själv. 

  Arbetsgruppen ska se till alla tre områdenas bästa och arbeta för att processen blir så bra som möjligt. De är projektets ambassadörer och hjälper till att sprida information lokalt.

  Här kan du rösta via ett formulär

  Fäll ihop
 7. Skicka in ditt förslag


  För att skicka in en idé måste du måste bo i östra eller västra Bälingebygden eller Björklingeområdet, se kartan här på sidan. Tänk på att idéerna måste vara lagliga och tillgängliga för allmänheten.

  Här kan du lämna in ditt förslag via ett formulär

  Till nytta för många

  Pengarna ska användas till något som är till nytta för många och de förslag som genomförs ska vara tillgängliga för allmänheten. Förslaget du lämnar in kan därför inte vara något som bara du eller en enskild förening har glädje och nytta av.

  Hur pengarna kan användas

  Flera förslag kommer att dela på pengarna för att fler ska få chansen att genomföra sina idéer. Efter att du har lämnat ditt förslag hjälper vi dig att räkna ut vad det kostar. projektet får inte innebära några kostnader efter att projekttiden är slut. Pengarna används för att genomföra förslaget och tillfaller inte den som lämnar in förslaget. Om flera förslag som liknar varandra lämnas in kan de komma att slås ihop.

  Alla förslag granskas

  Innan ditt förslag går att rösta på kommer det att granskas av stadsbyggnadsförvaltningen för att bedöma en kostnad för förslaget. För att gå att rösta på måste förslaget följa reglerna för Medborgarbudgeten, och förslaget får inte bryta mot Uppsala kommuns policyer eller mot lagen. Det får heller inte innebära att något byggs på detaljplanerad mark.


  Därefter granskas förslaget utifrån dess genomförbarhet, jämställdhets- och barnperspektiv innan röstningen börjar. Det beror på att medborgarbudgeten ska resultera i något praktiskt genomförbart som är till nytta för så många som möjligt. Om förslaget är en fysisk investering ska den kunna förvaltas i minst fem år.

  Exempel på förslag

  Här är några exempel på vad förslagen inom medborgarbudget kan handla om, men alla idéer är välkomna!

  • Småskaliga fysiska investeringar (till exempel lekplats, utegym, hundrastgård eller liknande)
  • event och arrangemang (till exempel konsert, fest, marknad eller liknande)
  • förstudie till ett större projekt
  • delfinansiering för att driva ett större projekt (till exempel via Upplandsbygd)
  • nya mötesplatser och ökad samverkan för lokal utveckling
  • studiecirklar, workshops, skrivarstuga eller liknande.
  Fäll ihop
 8. De vinnande förslagen 2018


  2018 utsågs de här tre vinnande förslagen. Sammanlagt röstade 817 personer.

  Läs pressmeddelande om de vinnande förslagen  

  1. Utegym i Hammarskog

  Hammarskog är mycket välbesökt och många har det som träningsplats, året runt. Ett utegym skulle komplettera utbudet. Det placeras lämpligtvis intill parkeringen, där det idag finns några bänkar, i direkt anslutning till slingan. Utegymmet kommer att utformas av kommunen tillsammans med den som lämnade in förslaget. 

  Slutfasen av utegymet genomförs i november, redskapen levereras vecka 48, 2019

  Kostnad: 300 000 kr

  2. Belysning på lekplats i Vänge

  Önskar belysning vid lekplatsen High chaparall, vintertid blir det kolsvart tidigt på eftermiddagen. Tror det skulle leda till att man utnyttjar High chaparall mer. Tack vare belysningen kan den användas mer under kvällstid och som pulkabacke under vintertid.

  All belysning är nu på plats vid lekplatsen.

  Kostnad: 150 000 kr

  3. Gemenskapsyta i Skogstibble

  En plats för gemenskap i centrum i Skogstibble bredvid kyrkan vid Sockenstugan. Det utökas hela tiden med barnfamiljer i Skogstibble. Boulebana, staket, sandlåda, fasta utemöbler, lekstuga, grillplats och utökad gräsmatta ingår i förslaget.

  2019 gjordes markplanering och gräs såddes. 2020 kommer lekutrustning, grillplats, nya bänkar, boulebana, belysning och buskar att komma på plats.

  Kostnad: 200 000 kr

   

  Fäll ihop
 9. Kontakt


  Kontakta kommunens landsbygdsstrateg

  Tjänsten landsbygdsstrateg är för närvarande vakant, men du kan kontakta projektledare Emma Ringqvist.

  Telefon: 018-727 32 08
  Fäll ihop