Medborgarbudget på landsbygden

 1. I korthet


  Nu ska vi ta till vara på alla de idéer som finns bland de 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Det gör vi genom ett pilotprojekt inom medborgarbudget, en femårig satsning med start 2018. Lokalt engagemang är nämligen en av inriktningarna i Uppsala kommuns landsbygdsprogram.

  Syftet är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för landsbygdsbor att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling.

  Läs mer om landsbygden i Uppsala kommun.

  Fäll ihop
 2. Fem år, fem områden


  Pilotprojektet ska pågå i fem år. Respektive år prioriteras ett visst område vilket består av tre till fyra bygder. De fem områdena är uppdelade i relation till stråk och pågående samarbeten och/eller naturliga kopplingar mellan orterna. Områdena har olika förutsättningar, exempelvis varierar antalet invånare.

  En karta som visar vilka bygder som ingår i vilket område gällande genomförande av medborgarbudget.

  Karta över den tänkta uppdelningen i fem områden. De olika färgerna visar vilka områden vi ska arbeta med samtidigt. 

  Hur stor budget varje område får beror på antalet invånare. Varje område tilldelas 60 kronor per invånare, men maxbeloppet är 900 000 kr för ett område. Budgeten justeras inför varje år utifrån uppdaterade befolkningssiffror. Siffrorna nedan bygger på 2016 års befolkningsstatistik.

  Kostnaden för medborgarbudget i landsbygdsutvecklingen är beräknad att genomföras inom kommunstyrelsens budget för landsbygdsprogrammet.

  Område 1

  Bygder: Järlåsa, Vänge, Södra Hagunda

  År för genomförande: 2018

  Invånare och budget: 8 803 invånare ger 528 180 kronor.

  Område 2

  Bygder: Björklinge, östra och västra Bälinge

  År för genomförande: 2019

  Invånare och budget: 14 070 invånare ger 844 200 kronor.

  Område 3

  Bygder: Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp

  År för genomförande: 2020

  Invånare och budget: 11 387 invånare ger 683 220 kronor.

  Område 4

  Bygder: Vaksalaområdet, Rasbobygden

  År för genomförande: 2021

  Invånare och budget: 6 736 invånare ger 404 160 kronor.

  Område 5

  Bygder: Danmark, Funbo, Almunge och Knutby

  År för genomförande: 2022

  Invånare och budget: 8 586 invånare ger 515 160 kronor.

  Fäll ihop
 3. Informationsmöten


  Under 2018 bjuder vi in till bygdemöten med information om medborgarbudget. Förutom information om medborgarbudget så kommer du att kunna nominera lokala personer till en arbetsgrupp och träffa andra ortsbor för att få idéer kring bygdens utveckling. 

  Tid Plats  
  30 maj 16.00–20.00 Stenhagens kulturcentrum, Herrhagsvägen 8 Val av representanter till arbetsgruppen.

  Genomförda möten 2018

  11 april Järlåsa bygdegård

  Se presentation från mötet 11 april (PDF, 692 KB)

  Läs minnesanteckningar från mötet 11 april (PDF, 352 KB)

  24 april Vänge 

  Se presenation från mötet 24 april  (PDF, 681 KB)

  Läs minnesanteckningar från mötet 24 april  (PDF, 299 KB)

  8 maj Ramsta

  Se presenation från mötet 8 maj (PDF, 5 MB)

  Läs minnesanteckningar från mötet 8 maj (PDF, 518 KB)

  Fäll ihop
 4. Nominera till arbetsgruppen


  Vill du ingå i arbetsgruppen för medborgarbudget och utveckla processen tillsammans med andra lokala representanter och tre kommunalråd från Uppsala kommun?

  Nominera dig själv eller annan lämplig person och mejla in den ifyllda blanketten till landsbygd@uppsala.se senast den 23 maj.

  Du kan också skicka in blanketten via post:

  Uppsala kommun
  Malin Ohlsson
  Stationsgatan 12
  753 75 Uppsala

  Val av representanter sker den 30 maj i Stenhagens bildnings- och kulturcentrum, Herrhagsvägen 8.

  Blankett, nominera till arbetsgruppen (PDF, 334 KB)

  Fäll ihop
 5. Det här är medborgarbudget


  Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. Det finns olika typer av dialogformer att kombinera metoden med.

  Metoden beskrivs ofta som en form av medbestämmande. Det betyder att du som invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

  Positiva effekter av medborgarbudget

  Det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Engagemanget hos berörda invånare ökar när de får möjlighet att vara delaktiga i processen. Dessutom ökar deras kunskap om den komplexa verksamhet som kommuner har ansvar för. Medborgarbudget ger även en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar.

  Fäll ihop
 6. Processen steg för steg


  Processen pågår i cirka ett år per område och är uppdelad i stegen mobilisering, medborgarbudgetprocessuppföljning, samt utvärdering.

  Mobilisering

  Mobiliseringsfasen pågår i 2 till 3 månader. Den syftar till att sprida information om projektet och att få både föreningar och privatpersoner att engagera sig. 

  För att driva arbetet i mobiliseringsfasen utses en arbetsgrupp om totalt åtta personer. Arbetsgruppen arrangerar bland annat informationsmöten och förbättringspromenader.

  Arbetsgruppen består av tre politiska representanter vilka utses av kommunstyrelsen, samt av fem lokalt engagerade invånare vilka utses under lokala informationsmöten.

  Arbetsgruppen ordnar därefter ett antal informationsmöten och arrangerar även så kallade förbättringspromenader. Promenaderna genomförs på olika platser inom det aktuella området. Till dessa bjuds bygdens invånare in, politiker, tjänstepersoner från olika organisationer samt det lokala näringslivet.

  I slutet av förbättringspromenaderna samlas alla deltagare och tillsammans lämnas idéer in som tas tillvara i medborgarbudgetprocessen.

  Medborgarbudgetprocess

  Den andra fasen pågår i 6 till 7 månader och består av faserna idéinlämning, verifiering av projektidéer, röstningsstart, röstning samt genomförande.

  Ideinlämning

  Under perioden för idéinlämning får både grupper och individer i det geografiska området lämna förslag och idéer på hur medborgarbudgeten kan användas. Under dessa två månader arrangeras förbättringspromenader för att nå ut till så många som möjligt och ge bakgrundskunskap om områdets förutsättningar.

  Verifiering av projektidéer

  När idéinlämningsfasen är slut ser kommunens tjänstepersoner igenom idéerna, om de går att genomföra och vad de skulle kosta. De tar också fram en tidplan för varje idé.

  Röstningsstart

  Vid röstningsstart får alla de som lämnat in idéer möjlighet att presentera dessa muntligt på ett möte i området. Idéerna presenteras även på webben.

  Röstning

  Det är arbetsgruppen som beslutar om hur röstningen ska gå till och när den börjar. Någon form av registrering kommer att krävas för att få rösta.

  Genomförande

  Efter att några idéer har vunnit omröstningen kommer projekten att genomföras. Av vem och hur de vinnande idéerna genomförs har bestämts under verifieringen. Under genomförandet stöttar kommunen de vinnande förslagen med rådgivning eller mindre utföranden om det var överenskommet.

  Uppföljning

  Pilotprojektet avslutas med en cirka en månad lång uppföljning. Under denna period samlas invånarnas, tjänstepersonernas och politikernas erfarenheter in. Erfarenheterna från det första året kan komma att påverka upplägget för de kommande åren.

  Under efterföljande år ska ett antal möten hållas i det geografiska området. Mötena syftar dels till att utvärdera vad som gått bra eller mindre bra, dels till att samla ihop de idéer som inte gick vidare i omröstningen och se om de kan genomföras på annat vis.

  Utvärdering

  Efter den första medborgarbudgetprocessen är det viktigt att utvärdera vad resultatet av pilotprojektet har blivit. Utvärderingen kan ske både genom enkät och minst ett uppföljande stormöte i bygden under efterföljande år. Utvärderingen av det första året ska presenteras för kommunstyrelsen.

  Resultatet tas om hand i medborgarbudgetprocessen efterföljande år. För att projektet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att processen är levande och att det finns möjlighet till förändringar i arbetssätt.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta kommunens landsbygdsstrateg

  Kontakta kommunens landsbygdsstrateg Malin Ohlsson

  Telefon: 018-727 87 81
  Fäll ihop