Landsbygderna i Uppsala kommun

 1. I korthet


  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.

  Kommunfullmäktige har beslutat att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. För att bli det prioriterar vi fyra områden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 
  Fäll ihop
 2. Om landsbygderna i Uppsala kommun


  Uppsala kommuns geografiska läge som den nordliga noden i Stockholmsregionen – en av Europas snabbast växande arbetsmarknadsregioner – skapar särskilt gynnsamma förutsättningar att leva, bo och verka på landsbygderna. Här finns närheten till en stor arbetsmarknad, goda möjligheter för företag och verksamheter att etablera sig och utvecklas samt varierande boendeformer anpassade för livets alla skeden. Uppsala kommun har en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens och med två stora universitet som också skapar en internationell arena. Därtill kan attraktiva livsmiljöer tilläggas, vilket sammantaget bäddar för levande och dynamiska landsbygder.

  Vi bor och verkar på landsbygderna

  Kim kör folkrace

  Möt Kim som kör folkrace på landsbygden i Uppsala kommun. Detta är den första filmen av fyra som berättar om landsbygden. 

  Fredrik brygger öl

  Fredrik brygger öl på landsbygden i Uppsala kommun. Se filmen om hans upplevelser. Detta är den andra filmen av fyra som berättar om Uppsalas landsbygd.

  Gunillas lantgård

  I den tredje filmen om landsbygden i Uppsala kommun träffar vi Gunilla och hennes får, hund och höns.

  André springer på landsbygden

  Möt André som springer på landsbygden och drömmer om att ta sig till OS. 

  Fäll ihop
 3. Kommunens landsbygdsprogram


  Kommunfullmäktige antog kommunens första landsbygdsprogram i början av 2017. I programmet prioriteras fyra insatsområden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 

  Programmet har arbetats fram i en bred dialog och tillsammans med många som bor, verkar och lever på landsbygderna. Tillsammans kommer vi att lyckas att göra Uppsala till en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

  Läs landsbygdsprogrammet

  Läs handlingsplanen för landsbygdsprogrammet

  Tillsammans med andra planer och program skapar landsbygdsprogrammet en helhet för hur vi ska nå målet. Ett förslag var ute på remiss under början av hösten 2016. I den här filmen kan du se mer om hur vi jobbade med remissrundan och se exempel på vilka synpunkter vi fick in.

  Översiktsplanen visar den långsiktiga färdriktningen för hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas i hela kommunen.

  Läs översiktsplan för Uppsala kommun

  Fäll ihop
 4. Servicepunkter


  Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket för att förbättra servicen i kommunens landsbygder genom att etablera tio servicepunkter fram till 2019. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram. I projektet ingår att ta reda på vilka behov som finns i respektive bygd och samordna dessa i form av en servicepunkt. Fokus i projektet är kommersiell service i form av dagligvaruförsäljning, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

  Läs om servicepunktsprojektet

  Fäll ihop
 5. Nyheter om landsbygdsutvecklingen


  Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev om kommunens landsbygdsutveckling. Nyhetsbrevet skickar vi ut fyra gånger om året. I brevet kan du läsa om arbetet med landsbygdsprogrammet och andra aktiviteter som syftar till utveckling av Uppsalas landsbygder.

  Anmäl ditt intresse att få nyhetsbrevet

  Läs nyhetsbrev december 2015

  Läs nyhetsbrev mars 2016

  Läs nyhetsbrev juni 2016

  Läs nyhetsbrev augusti 2016

  Läs nyhetsbrev december 2016

  Läs nyhetsbrev februari 2017

  Läs nyhetsbrev juni 2017

  Följ arbetet med landsbygdsutveckling i Uppsala kommun på Facebook

  Fäll ihop
 6. Landsbygdsmässa


  Besökare vid landsbygdsmässan

  Kommunen arrangerade sin första landsbygdsmässa i mars 2017.

  Under 2018 äger mässan rum 21 april, 10.00-14.00 på Uppsala Konsert & Kongress. Mässbesökarna får information om kommunens långsiktiga planering för landsbygdernas utveckling och kan ta del av kommunens första landsbygdsprogram. 

  Mässans fokus ligger på byggfrågor, näringslivsutveckling, service och lokalt engagemang på landsbygden. Bland deltagarna finns kommunalråd, andra politiker, regionala aktörer och kommunens tjänstpersoner inom ämnen som samhällsbyggnad, kultur, näringsliv med mera.

  Besökare, företagare och landsbygdens aktörer är välkomna att under en halvdag ställa frågor om till exempel bygglov, trafik, service, näringslivsutveckling och möjligheter att söka ekonomiskt stöd.

  Har du idéer för landsbygdsmässan, frågor om mässan eller vill delta som utställare? Hör av dig via mejl till landsbygd@uppsala.se.

  Fäll ihop
 7. Påverka utvecklingen av din bygd genom medborgarbudgeten


  Vi ska ta till vara på alla de idéer som finns hos er 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Det gör vi genom ett pilotprojekt inom medborgarbudget. Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas.

  Pilotprojektet ska pågå i fem år med start 2018.

  Läs mer om pilotprojektet medborgarbudget för landsbygden.

  Fäll ihop
 8. Sök projektpengar


  En av kommunens största landsbygdssatsningar är medfinansieringen av föreningen Upplandsbygd – Lokalt Ledd Utveckling. Syftet med Leadermetoden är att utveckla konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.
  Läs om Leadermetoden och Upplandsbygds arbete

  Investeringsstöd från nationella landsbygdsprogrammet

  Har du andra bra idéer som exempelvis rör investeringar i småskalig infrastruktur som natur- och kulturturism eller kommersiell service kan du söka investeringsstöd via det nationella landsbygdsprogrammet.
  Läs om Länsstyrelsens arbete med landsbygdsutveckling

  Fäll ihop
 9. Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling


  Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka bidrag från kommunstyrelsen. Lokala aktörer kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt.

  Läs mer och sök bidraget

  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Kontakta kommunens landsbygdsstrateg

  Kontakta kommunens landsbygdsstrateg Malin Ohlsson

  Telefon: 018-727 87 81
  Fäll ihop