Landsbygderna i Uppsala kommun

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.

  Kommunfullmäktige har beslutat att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. För att bli det prioriterar vi fyra områden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 
  Fäll ihop
 2. Landsbygdsberedning


  Uppsala kommun har inrättat en landsbygdsberedning, ett rådgivande organ när det gäller landsbygdsfrågor. Beredningen arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

  Beredningen ska också arbeta för att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt ge upplysning om de fördelar som finns med att bo på landsbygden.

  De åtta ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande avgör vilka av kommunstyrelsens ärende som ska beredas i landsbygdsberedningen.

  Läs mer om landsbygdsberedningens arbete

  Fäll ihop
 3. Om landsbygderna i Uppsala kommun


  Uppsala kommuns geografiska läge som den nordliga noden i Stockholmsregionen – en av Europas snabbast växande arbetsmarknadsregioner – skapar särskilt gynnsamma förutsättningar att leva, bo och verka på landsbygderna. Här finns närheten till en stor arbetsmarknad, goda möjligheter för företag och verksamheter att etablera sig och utvecklas samt varierande boendeformer anpassade för livets alla skeden. Uppsala kommun har en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens och med två stora universitet som också skapar en internationell arena. Därtill kan attraktiva livsmiljöer tilläggas, vilket sammantaget bäddar för levande och dynamiska landsbygder.

  Fäll ihop
 4. Kommunens landsbygdsprogram


  Kommunfullmäktige antog kommunens första landsbygdsprogram i början av 2017. I programmet prioriteras fyra insatsområden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 

  Programmet har arbetats fram i en bred dialog och tillsammans med många som bor, verkar och lever på landsbygderna. Tillsammans kommer vi att lyckas att göra Uppsala till en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

  Läs landsbygdsprogrammet

  Läs handlingsplanen för landsbygdsprogrammet

  Tillsammans med andra planer och program skapar landsbygdsprogrammet en helhet för hur vi ska nå målet. Översiktsplanen visar den långsiktiga färdriktningen för hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas i hela kommunen.

  Läs översiktsplan för Uppsala kommun

  Fäll ihop
 5. Servicepunkter


  Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket för att förbättra servicen i kommunens landsbygder genom att etablera servicepunkter fram till juni 2020. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram. I projektet ingår att ta reda på vilka behov som finns i respektive bygd och samordna dessa i form av en servicepunkt. Fokus i projektet är kommersiell service i form av dagligvaruförsäljning, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

  Läs om servicepunktsprojektet

  Fäll ihop
 6. Mobilt projektkontor - Uppsökarna


  För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd av Jordbruksverket för att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna.

  Syftet med projektet är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att öka kunskapen om Agenda 2030, stärka lokala aktörer och främja hållbara lokala utvecklingsprocesser. Projektet ger också en möjlighet att ta till vara på engagemanget som skapats inom projektet medborgarbudget, som pågår 2018–2022, och utveckla det i ett annat forum.

  Mobil verksamhet

  Ett mobilt kontor ska inrättas för att ge kommunen ökade möjligheter att vara på plats i bygderna för samverkan och föra dialog med civilsamhället och andra lokala utvecklingsaktörer. Projektkontorets flyttbarhet gör att fler människor kan delta från platsen där de bor och påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.  

  Investeringsmedel till föreningar

  Inom projektet finns det pengar avsatta för att stötta föreningar att genomföra hållbara evenemang, marknadsföra bygdedagar och upprusta befintliga eller nya möteslokaler. Max 30 000 kronor kan sökas av föreningar för mindre investeringar och evenemang.

  Kompetensutveckling för bygdebolag

  Det kommer även att finnas möjlighet till ökad kunskap om vad det innebär att driva bygdebolag, genom föreläsningar och studiebesök och kompetenshöjande evenemang inom föreningsutveckling och Agenda 2030.

   

  Fakta

  Jordbruksverket stödjer med 2 373 725 kronor, Upplandsbygd med 1 169 148 kronor och kommunen medfinansierar med 126 000 kronor.

  Fäll ihop
 7. Påverka utvecklingen av din bygd genom medborgarbudgeten


  Vi ska ta till vara på alla de idéer som finns hos er 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Det gör vi genom ett pilotprojekt inom medborgarbudget. Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas.

  Pilotprojektet ska pågå i fem år med start 2018.

  Läs mer om pilotprojektet medborgarbudget för landsbygden.

  Fäll ihop
 8. Sök projektpengar


  En av kommunens största landsbygdssatsningar är medfinansieringen av föreningen Upplandsbygd – Lokalt Ledd Utveckling. Syftet med Leadermetoden är att utveckla konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.
  Läs om Leadermetoden och Upplandsbygds arbete

  Investeringsstöd från nationella landsbygdsprogrammet

  Har du andra bra idéer som exempelvis rör investeringar i småskalig infrastruktur som natur- och kulturturism eller kommersiell service kan du söka investeringsstöd via det nationella landsbygdsprogrammet.
  Läs om Länsstyrelsens arbete med landsbygdsutveckling

  Fäll ihop
 9. Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling


  Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka bidrag från kommunstyrelsen. Lokala aktörer kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt.

  Läs mer och sök bidraget

  2019

  • Rasbo i samverkan, se webbplats rasbo.org
  • Utvecklingsrådet i Storvretabygden.

  2018

  • Wattholma Kultur & Hembygdsförening, se webbplats wkhf.se
  • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
  • Rasbo i samverkan, se webbplats rasbo.org
  Fäll ihop
 10. Nyheter om landsbygdsutvecklingen


  Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev om kommunens landsbygdsutveckling. I brevet kan du läsa om arbetet med landsbygdsprogrammet och andra aktiviteter som syftar till utveckling av Uppsalas landsbygder.

  Anmäl ditt intresse att få nyhetsbrevet

  Nyhetsbrev 

  Nyhetsbrev maj 2020 (PDF, 672 KB)

  Nyhetsbrev mars 2020 (PDF, 947 KB)

  Nyhetsbrev december 2019 (PDF, 682 KB)

  Nyhetsbrev oktober 2018 (PDF, 682 KB)

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta kommunen

  Kontakta oss om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

  Telefon: 018-727 47 54
  Fäll ihop