Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Uppsala växer

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Vi satsar på landsbygden

Uppsala kommun är den kommun med flest boende på landsbygden. Genom landsbygdsprogrammet satsar vi på att bli en av Sveriges bästa.

Studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen

Organisationer och företag kan boka studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Arkitekturpolicy

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Styrdokument

 • Riktlinjer för sittplatser på allmän plats i Uppsala kommun

  Riktlinjerna för sittplatser på allmän plats ska användas vid planering av nya sittplatser, vid upprustning av befintliga och vid skötsel och underhåll.

 • Riktlinjer för Uppsala kommuns arkitekturpris

  Uppsala kommun har de senare åren succesivt höjt ambitionsnivån för kvalitet i den byggda miljön. En av åtgärderna har varit framtagandet av en arkitekturpolicy – Arkitektur Uppsala. Den beskriver vikten av väl gestaltad miljö med målet att skapa långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och levande stad.

 • Program för Boländerna

  Program för planläggning och utbyggnad av Boländerna.

 • Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor

  Arkitekturen i Uppsala ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Den byggda miljön ska utformas utifrån väl definierade arkitektoniska visioner. Byggnader, gator, parker och torg ses i sitt sammanhang och utformas med ett tydligt förhållningssätt till den mänskliga skalan.

 • Riktlinjer för bostadsförsörjning

  Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att nuvarande och kommande invånare lever i bra bostäder och boendemiljöer. Riktlinjerna ger en övergripande bild över kommunens målsättning och inriktning för bostadsförsörjning och bostadsplanering samt vilka utmaningar kommunen står inför och kommunens förutsättningar.

Se alla styrdokument

Publikationer