Äldre och missbruk

Äldreförvaltningen har startat ett projekt med socialtjänsten, vårdgivare, Region Uppsala och ideella organisationer för att förbättra samordnade vårdinsatser för äldre med missbruk.

Förbättrat samarbete

Målet med projektet är att säkerställa att äldre med missbruk får hjälp och stöd i en sammanhållen vårdkedja. Uppdraget började februari 2016 och pågår fram till december 2017.

I uppdraget ingår det att:

  • förtydliga ansvar och avgränsningar mellan olika verksamheter
  • informera den äldre om olika stödinsatser och hänvisa rätt inom organisationen
  • stärka samarbetet mellan olika verksamheter
  • planera utbildningsinsatser hos personal
  • ta fram rutiner/checklistor 
  • lyfta frågor om alkoholkonsumtion i kombinationen med mediciner
  • rapportera till Socialstyrelsen när samarbetsrutinerna är klara.

Kontakta äldreförvaltningen

Öppettider reception på Svartbäcksgatan 44
Måndag–torsdag 8.00–16.30 och fredag 8.00–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 (här finns bland annat äldreförvaltningens biståndshandläggare)
Postadress: Uppsala kommun, Äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala