Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Stöd till social förening kan ges till förening som har som främsta syfte att stödja människor som är i behov av samhällets stöd. Det kan till exempel vara att driva träffpunkt, genomföra fritidsaktiviteter, ge utbildning och information eller ge stöd till anhöriga.

  Stödet finns för verksamhet till personer under 65 år och för verksamhet till personer över 65 år.

 2. Stöd till social verksamhet för personer över 65 år

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för äldrenämndens bidrag till förening (PDF, 24 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Om din förening eller organisation bedriver verksamhet inom äldrenämndens ansvarsområde kan föreningen söka bidrag. Det kan till exempel vara att föreningen driver en träffpunkt, fritidsaktiviteter, utbildning, social samvaro eller anhörigstöd.

  Föreningen måste bland annat uppfylla dessa krav för att kunna söka stödet:

  • Föreningen är demokratiskt uppbyggd.
  • Föreningen får inte vara vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär, till exempel vara en ideell förening eller stiftelse.
  • Föreningens verksamhet ska bygga på principen om alla människors lika värde. Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma.
  • Den verksamhet föreningen söker bidrag för ska i huvudsak rikta sig till invånare som är 65 år och äldre i Uppsala kommun.
  • Föreningens ekonomi och bokföring ska följa bokföringslagens krav. Ekonomi och bokföring ska granskas av en revisor som är fristående från föreningens styrelse. Föreningen får inte ha skulder till en statlig myndighet.
  • Föreningen ska ha beredskap för att löpande kunna föra en dialog med kommunen och äldrenämnden om den verksamhet man fått bidrag för.

  Stödets storlek

  Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje förenings verksamhet. Det finns inga fastslagna max- eller minimibelopp.

  Så här ansöker du

  Fyll i och skicka ansökan till äldrenämnden. Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på denna sida.

  Ansök om äldrenämndens bidrag till föreningar (PDF, 299 KB)

  Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2021 är 31 augusti 2020.

  Beslut och utbetalning

  Om er ansökan måste kompletteras får din förening veta det inom en vecka. Om föreningen inte skickar in kompletteringarna inom två veckor efter att kompletteringarna har begärts kan det få till följd att föreningen får mindre i bidrag eller inget bidrag alls.

  Bidrag upp till och med 100 000 kronor betalas ut som engångssumma i januari. Om bidraget är större än 100 000 kronor sker delutbetalningar i januari, maj och september.

 3. Stöd till social verksamhet för personer under 65 år

  Om din förening har en verksamhet som vänder sig till personer under 65 år kan du ansöka om stöd hos socialnämnden.

  Socialnämndens verksamhetsbidrag

  Hos socialnämnden kan du söka bidrag för verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, våld i nära relationer, bostadssociala frågor, ensamkommande flyktingbarn, socialjour och missbruk. 

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs reglerna för socialnämndens bidrag till sociala föreningar (PDF, 45 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Föreningens verksamhet ska vända sig till grupper och individer som på grund av sin sociala situation har behov av stöd och hjälp. Föreningen ska verka för något av följande:

  • minskat förtryck och våld i samhället
  • ökat engagemanget i sociala frågor
  • ökad integration och acceptans för olika grupper i samhället
  • förbättrad folkhälsa.

  Ni måste uppfylla följande krav för att kunna söka stödet:

  • Föreningen ska ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Uppsala kommun.
  • Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och ta ställning för demokratin som samhällssystem.
  • Föreningens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla kommunmedlemmar, om inte sakliga och av kommunen godtagbara skäl finns som hindrar det.
  • Föreningens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer och/eller gällande lagstiftning.
  • All verksamhet ska vara drogfri och föreningen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.
  • Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religiös åskådning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

  Så här bedömer vi de ansökningar vi får in

  Socialnämnden gör en bedömning av alla föreningar som söker stöd. Bedömning utgår från att föreningen

  • bedriver en verksamhet som är till nytta inom verksamhetsområdet eller som kompletterar nämndens egen verksamhet
  • har en verksamhet som harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument
  • har en verksamhet som håller en hög kvalitet
  • tänker nytt kring hur man kan hantera olika typer av samhällsbehov. Det kan till exempel handla om att föreslå nya innovativa lösningar men också om att använda befintliga metoder inom nya områden, eller på ett innovativt sätt.

  Föreningen ska också kunna beskriva

  • plan och mål för verksamheten
  • vilka metoder ni använder och vilka effekter ni hoppas uppnå genom att använda dem
  • en plan för verksamhetens utveckling
  • hur ni arbetar konkret med integrations- mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsfrågor

  Bidragets storlek

  Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje förenings verksamhet. Det finns inga fastslagna max- eller minimibelopp.

  Så här ansöker du

  Ansökan görs för kommande verksamhetsår. Föreningen kan söka bidrag för nästkommande ett- eller treårsperiod. Det går inte att söka bidrag retroaktivt.

  Ansökningsblankett, socialnämndens bidrag till sociala föreningar (PDF, 238 KB)

  Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2021 är 31 augusti 2020.

  Handlingar att bifoga när du söker stödet

  Ansökan ska innehålla:

  • Verksamhetsbeskrivning
  • Stadgar
  • Beskrivning av målgrupp
  • Beskrivning av metod/arbetssätt
  • Tidsram som ansökan avser
  • Beskrivning av hur verksamheten ska följas upp och redovisas till nämnd
  • Budget
  • Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet)
  • Verksamhetsberättelse (från föregående år)
  • Bokslut (från föregående år)
  • Revisionsberättelse (från föregående år)
  • Verksamhetsplan med styrelseförteckning
  • Föreningens organisationsnummer.

  Beslut om bidrag

  Socialförvaltningen kontrollerar att ansökningshandlingarna är kompletta. Är de inte det skickar vi ett meddelande om vad ni behöver komplettera med.

  Socialnämnden fattar beslut om vilka föreningar som får bidrag. Vi beviljar bidrag för ett eller tre år. Treåriga bidrag kan vi bevilja om nämnden har ekonomiskt utrymme för det. Föreningen ska också kunna uppvisa en stabil ekonomisk situation och beskriva verksamheten ur ett treårsperspektiv.

  Utbetalning av beviljat bidrag

  Socialförvaltningen betalar ut beviljat bidrag. Bidrag upp till och med 100 000 kronor betalas ut som en engångssumma i januari det år föreningen fått bidrag för. Bidrag som är större än 100 000 kronor betalas ut via delutbetalningar varje tertial.

 4. Kontakt

  Om du har frågor om stödet kontakta

  Daniel Karlsson, äldrenämnden
  Telefon: 018-727 85 97
  E-post: daniel.karlsson@uppsala.se

  Sofia Venemalm, socialnämnden
  Telefon: 018-727 12 13
  E-post: sofia.venemalm@uppsala.se

Nyheter om stöd och bidrag

 • Förstärkt stöd till föreningslivets samlingslokaler

  I torsdags beslutade kulturnämnden att införa ett tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler. Stödet är tänkt att kompensera bortfall av hyresintäkter för föreningar i samband med covid-19-pandemin.

 • Årets kulturstipendiater är utsedda

  Kulturnämnden beslutade på onsdagen 29 april att fördela 519 000 kronor till tolv kulturarbetare och sex ungdomar inom två olika stipendieformer. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden och att uppmuntra ungt skrivande.

 • Bibehållna stöd till organisationer och kulturutövare

  Kulturnämnden fattade på måndagen 6 april beslut som underlättar för organisationer och kulturutövare att ställa om sin verksamhet med anledning av covid-19.

Se fler nyheter