Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Tillfälligt kulturstöd med anledning av covid-19

  Den 25 mars beslutade Kulturnämnden att två tillfälliga kulturstöd ska utlysas.

  Genom dessa stöd kan kulturlivet få större möjligheter att möta akuta behov som uppstått på grund av pandemin 2020. De ska också mildra de ekonomiska konsekvenserna vid fortsatt kulturverksamhet under 2021.

  Riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 101 KB)

  Redovisning

  Redovisningarna ska innehålla en beskrivning av genomförda åtgärder, konsekvenser av dessa samt en ekonomisk rapport.

  Redovisningsblankett av stöd för omställning och anpassning, (beslut december 2020). (PDF, 234 KB)

  Redovisningsblankett av stöd för särskilda behov och åtgärder, (beslut maj 2021). (PDF, 202 KB)

  Det tillfälliga stödet för intäktsbortfall kräver ingen återredovisning.

  Beslut

  Beviljade stöd av kulturnämnden, torsdag 27 maj 2021

  Tillfälligt kulturstöd för intäktsbortfall september-december 2020.pdf (PDF, 63 KB)
  Tillfälligt kulturstöd för särskilda behov och åtgärder.pdf (PDF, 61 KB)

 2. I korthet

  Du som driver en kulturverksamhet kan söka något av kulturnämndens stöd.

  • Verksamhetsstöd – Stöd för en mer varaktig kulturverksamhet.
  • Produktionsstöd teater- och dansverksamhet – Stöd för att ta fram nya produktioner för dem som får verksamhetsstöd.
  • Projektstöd – Stöd för projekt och offentliga kulturevenemang av engångskaraktär.
  • Projektstöd kvinnohistoria – Stöd till projekt om kvinnors historia.
  • Evenemangsstöd – Stöd för att arrangera ett offentligt kulturevenemang för dem som arrangerat samma evenemang tidigare.
  • Stöd till studieförbunds lokalavdelningar – Stöd till studieförbundens verksamhet.
  • Stöd till nationella minoriteters föreningar – Stöd till föreningar som tillhör en nationell minoritet; romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer.
  • Arrangörsstöd till förskole- och skolteater – Stöd för att underlätta för elever i förskola och skola att få uppleva professionell teater och dans. 
  • Upplåtelse av teater- och danslokaler – Stöd för att tillgängliggöra repetitionslokaler för scenkonst under tider då ordinarie verksamhet inte nyttjar lokalerna.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd. (PDF, 79 KB)

  Kulturnämnden ger också stöd till barns och ungas fria tid. 
  Läs mer om stöden till barns och ungas fria tid.

 3. Kriterier för bedömning av ansökningar

  I ansökan ska ni beskriva hur verksamheten förhåller sig till relevanta bedömningsgrunder.

  Läs bedömningsgrunderna i riktlinjerna för kulturnämndens stöd. (PDF, 79 KB)

  Kulturnämnden använder de övergripande bedömningsgrunderna för ansökningar av

  • verksamhetsstöd
  • produktionsstöd för teater- och dansverksamhet
  • projektstöd
  • evenemangsstöd.

  Kulturnämnden använder särskilda bedömningsgrunder för ansökningar av

  • projektstöd för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling avseende kvinnors historia
  • stöd till nationella minoriteters föreningar
  • arrangörsstöd till förskole- och skolteater och dans
  • stöd till studieförbunds lokalavdelningar i Uppsala kommun.
 4. Verksamhetsstöd

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. 

  Stödets syfte

  Stödet ska bidra till ett mångsidigt konst- och kulturliv av hög kvalitet i Uppsala kommun, där alla invånare och besökare kan vara delaktiga. Stöd kan ges till verksamheter som i huvudsak är professionella, eller som bedöms ha ett särskilt kulturpolitiskt intresse.

  De som får verksamhetsstöd kan bara i undantagsfall få stöd ur kulturnämndens andra stödformer. Verksamhetsstödet ges vanligtvis ett år i taget och mottagaren ska redovisa det en gång per år. 

  Vilka som kan söka stödet

  Verksamhetsstöd kan sökas av 

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för den verksamhet ni vill genomföra. 

  Sök verksamhetsstöd

  Ansökningsperiod

  Ansökan öppnar 14 juni. Sista dag att söka stöd för 2022 är 17 september 2021.

  Ansökan kulturnämndens verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2022. (PDF, 248 KB)

  Information om verksamhetsstöd (PDF, 136 KB)

  För att kunna få verksamhetsstöd ska verksamheten vara stabil och sträcka sig över hela året. 

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Till ansökan ska ni bifoga: 

  • verksamhetsplan och budget
  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse
  • aktuella stadgar
  • förteckning över styrelsens medlemmar ( om det inte framgår av årsmötesprotokollet)
  • checklista för tillgänglighet.

  Du ska också tydligt ange om verksamhetsplanen innehåller enstaka särskilt kostsamma projekt eller produktioner.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 248 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om stöd för 2022 fattas av kulturnämnden den 16 december 2021. Beslutet anslås på uppsala.se/kulturbidrag. Stödet betalas ut under januari 2022.

 5. Produktionsstöd teater- och dansverksamhet

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Syftet med stöd till teater- och dansproduktioner är att förbättra villkoren och kvaliteten på det fria skapande som sker utanför kulturinstitutionerna.  

  Vilka som kan söka stödet

  Professionella teater- och dansgrupper med verksamhet i Uppsala kommun som får verksamhetsstöd kan söka stöd för att ta fram nya produktioner. Samma uppsättning kan inte få produktionsstöd vid mer än ett tillfälle.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för produktionen. Stödet kan inte täcka alla kostnader för produktionen.

  Sök stödet

  Ni söker stödet på samma blankett och samtidigt som verksamhetsstödet. Sista ansökningsdag är den 17 september 2021.

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 248 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om stöd för 2022 fattas av kulturnämnden den 16 december 2021. Stödet betalas ut under januari 2022.

 6. Projektstöd kultur

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Projektstöd kan gå till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en gång eller första gången. Stöd beviljas ett år i taget. Ett och samma projekt kan beviljas stöd under högst tre år.

  Vem som kan söka stödet

  Projektstöd kan sökas av

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Kulturnämnden beslutar årligen om hur mycket pengar som totalt ges i stöd. Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje organisations verksamhet. Det finns inga fastslagna max- eller minimibelopp.

  Sök stödet

  Ansökan öppnar 16 augusti. Sista ansökningsdag är 17 september 2021.

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet, om det inte gäller en välkänd kulturinstitution.

  Sök stödet (PDF, 388 KB)

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 248 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om stöd för 2022 fattas under december 2021. Stödet betalas ut under januari 2022.

  Redovisning

  En redovisning av stödet ska göras senast två månader efter att projektet har genomförts.

  Redovisningsblankett av stöd till evenemang och projekt 2020 (PDF, 207 KB)

  Redovisningsblankett av stöd till evenemang och projekt 2021 (PDF, 208 KB)

 7. Projektstöd kvinnohistoria

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Syftet med stödet är att uppmuntra till kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling gällande kvinnors historia.

  Kulturnämnden prioriterar projekt som handlar om kvinnors historia i Uppsala.

  Vem som kan söka stödet

  Enskilda personer, arbetsgrupper, föreningar och organisationer får söka stödet.

  Om du är anställd av Uppsala kommun kan du inte söka bidraget.

  Resultatet av projektet ska presenteras offentligt genom till exempel föreläsningar eller utställningar.

  Stödets storlek

  År 2021 delas stödet inte ut.

  Sök stödet

  Stödet kan återkomma 2022. Mer information kommer i februari 2022.

  Kontrollera att den lokal du använder är tillgänglig, fyll i checklistan och skicka med ansökan om lokalen inte är välkänd och helt tillgänglig.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 248 KB)

  Ansökningsblankett (PDF, 402 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om 2020 års stöd fattas i mars.

 8. Upplåtelse av teater- och danslokaler

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Läs reglerna i sin helhet innan ni söker bidraget.

  Läs riktlinjerna för upplåtelse av teater- och danslokaler (PDF, 27 KB)

  Stödets syfte

  Stödet avser kostnadsfri uthyrning av Uppsala kulturskolas dans- och teaterlokaler under tider då verksamheten inte använder lokalerna. Syftet med stödet är att tillgängliggöra repetitionslokaler för scenkonst och utveckla det fria lokala kulturlivet.

  Vem som kan söka stödet

  Den sökande organisationen måste bedriva scenkonstverksamhet, ha sitt säte i Uppsala kommun och redan ta emot kulturstöd eller stöd till barns och ungas fria tid från kulturnämnden.

  Stödets utformning

  Organisationer som beviljas stödet får använda Uppsala kulturskolas dans- och teaterlokaler kostnadsfritt under en period för repetitioner och aktiviteter kopplade till scenkonst som inte är avgiftsbelagda.

  Det är bara organisationen som beviljats stödet som får använda lokalen.

  Sök stödet

  Ansökan kan göras två gånger per år.

  Sök stöd för perioden januari–juni 2019
  Sista ansökningsdag: 1 november

  Sök stöd för perioden juli–december 2019
  Sista ansökningsdag: 1 maj

  Skicka ansökan med e-post till kulturforvaltningen@uppsala.se.

  Ansökan ska innehålla

  • kontaktuppgifter som kan användas av kommunen under handläggningsarbetet och under en eventuell nyttjandeperiod av lokalen
  • önskade upplåtelseveckor av lokalen
  • underlag som visar på behov av lokaler som överensstämmer med organisationens verksamhetsplan.

  Vi kan behandla ansökningar utanför ansökningstiderna i mån av utrymme.

 9. Evenemangsstöd kultur

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Evenemangsstöd kan hjälpa arrangörer av offentliga kulturevenemang som återkommer under flera år i Uppsala kommun.

  Om ni arrangerar ett evenemang för första gången ska ni istället ansöka om projektstöd.

  Vem som kan söka stödet

  Verksamhetsstöd kan sökas av

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för evenemanget. Kulturnämnden ger inte stöd till hela evenemangets kostnad.

  Sök stödet

  Ansökan öppnar 16 augusti. Sista ansökningsdag är 17 september 2021.

  Beskriv i ansökan hur evenemanget förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd.

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet.

  Sök stödet (PDF, 377 KB)

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 248 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om stöd för 2022 fattas under december 2021. Stödet betalas ut under januari 2022.

  Redovisning

  En redovisning av stödet ska göras senast två månader efter att evenemanget har genomförts.

  Redovisningsblankett av stöd till evenemang och projekt 2020 (PDF, 207 KB)

  Redovisningsblankett av stöd till evenemang och projekt 2021 (PDF, 208 KB)

 10. Stöd till studieförbunds lokalavdelningar

  Det här är en sammanfattning av stödet. Innan lokalavdelningen söker stödet bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjer för kulturnämndens stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun (PDF, 216 KB)

  Stödets syfte

  Syftet är att stödet ska vara en del av finansieringen av studieförbundens verksamhet under innevarande år.

  Vem som kan söka stödet

  Stödet kan endast sökas av de studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet och som bedriver verksamhet i Uppsala kommun.

  För det kommunala stödet till studieförbund gäller samma villkor som för statsbidraget, med lokal tolkning och tillämpning för "organisationsbidrag" och "tillgänglighetsbidrag". Uppsala kommun har även ett särskilt stöd till kultur i vården-verksamhet.

  Läs om villkoren för stadsbidrag på Folkbildningsrådets webbplats.

  Stödets olika delar

  Kommunens stöd till studieförbunden fördelas till två typer av verksamhet:

  • 85 procent till allmän studieförbundsverksamhet
  • 15 procent till kultur i vården-verksamhet.

  Hur mycket varje studieförbund får i stöd baseras på tidigare års genomförd statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet.

  Så här fördelas kulturnämndens stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun (PDF, 377 KB)

  Sök stödet

  Ansökan om stöd ska vara kommunen tillhanda på särskild blankett senast 31 januari (infaller det på en helg godtas nästföljande vardag).

  Ansökan kommunbidrag för studieförbund (PDF, 340 KB)

  Redovisning av stödet

  Redovisning lämnas senast den 30 april för föregående års verksamhet. Till redovisningen bifogas:

  • Underskrivet kommunsammandrag
  • Bokslut
  • Revisionsberättelse

  För kultur i vården verksamhet (KIV) ska även redovisas:

  • Antal genomförda studiecirklar, deltagare och studietimmar redovisade för varje målgrupp
  • Förteckning över de särskilda boenden där verksamheten bedrivits
  • Redovisning för varje målgrupp av hur många individer som nås av verksamheten
  • Kostnads- och intäktsredovisning för verksamheten

  Redovisningsblankett (PDF, 250 KB)

  Beslut och utbetalning

  Bidraget betalas ut under maj månad.

 11. Ateljéstöd

  Stödets syfte

  Ateljéstödet syftar till att skapa bättre förutsättningar för professionella konstnärer inom området bild och form att verka i Uppsala kommun.

  Vem som kan söka stödet

  Professionella konstnärer inom bild och form som är bosatta och yrkesverksamma i Uppsala kommun kan söka ateljéstöd.

  Läs riktlinjerna med fullständiga villkor (PDF, 97 KB)

  Stödets storlek

  Varje konstnär som är berättigad till ateljéstöd har möjlighet att söka stöd för den del av årshyran som överstiger 4 400 kronor. Maximalt kan stödet uppgå till 10 000 kronor per år.

  Sök stödet

  Just nu går det inte att söka stödet. Nästa utlysning av stödet sker hösten 2021 för perioden 2022-2024.

  Beslut och utbetalning

  Beviljat ateljéstöd betalas ut senast 15 februari varje år.

  Kontakt

  Om du har frågor om stödet, kontakta kulturförvaltningen.

 12. Stöd till nationella minoriteters föreningar

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Uppsala kommun kan stödja nationella minoriteters föreningars verksamhet i Uppsala kommun. 

  Vem som kan söka stödet

  Föreningar som tillhör en nationell minoritet kan söka stödet. Minoriteterna i Sverige är romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer.

  Stödets storlek

  Kulturnämnden beslutar årligen om budget för stödet. År 2021 är det totala stödet 50 000 kronor.

  Sök stödet

  Sista ansökningsdag för 2021 är 9 mars. Du kan söka en gång per år. Skicka med stadgar, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, budget och verksamhetsplan i din ansökan.

  Kontrollera att den lokal du använder är tillgänglig, fyll i checklistan och skicka med ansökan om lokalen inte är välkänd och helt tillgänglig.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 248 KB)

  Ansökningsblankett (PDF, 370 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om 2021 års stöd fattas i mars.

  Läs mer om kommunens arbete med nationella minoritetsrättigheter.

 13. Kontakt

  Kontakta kulturförvaltningen

  Öppettider reception Stationsgatan 12
  Måndag–fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon:
  018-727 00 00 (Kontaktcenter)
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fakturaadress:
  Uppsala kommun, UPK 4300, Box 1023, 751 40 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

Se fler nyheter