Stöd till kulturverksamhet

 1. I korthet


  Du som driver en kulturverksamhet kan söka något av kulturnämndens stöd.

  • Verksamhetsstöd – Stöd för en mer varaktig kulturverksamhet.
  • Produktionsstöd teater- och dansverksamhet – Stöd för att ta fram nya produktioner för dem som får verksamhetsstöd.
  • Projektstöd – Stöd för projekt och offentliga kulturevenemang av engångskaraktär.
  • Projektstöd kvinnohistoria – Stöd till projekt om kvinnors historia.
  • Evenemangsstöd – Stöd för att arrangera ett offentligt kulturevenemang för dem som arrangerat samma evenemang tidigare.
  • Stöd till studieförbunds lokalavdelningar – Stöd till studieförbundens verksamhet.
  • Stöd till nationella minoriteters föreningar – Stöd till föreningar som tillhör en nationell minoritet; romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer.
  • Arrangörsstöd till förskole- och skolteater – Stöd för att underlätta för elever i förskola och skola att få uppleva professionell teater och dans. 
  • Upplåtelse av teater- och danslokaler – Stöd för att tillgängliggöra repetitionslokaler för scenkonst under tider då ordinarie verksamhet inte nyttjar lokalerna.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd. (PDF, 79 KB)

  Kulturnämnden ger också stöd till barns och ungas fria tid. 
  Läs mer om stöden till barns och ungas fria tid.

  Fäll ihop
 2. Kriterier för bedömning av ansökningar


  I ansökan ska ni beskriva hur verksamheten förhåller sig till relevanta bedömningsgrunder.

  Läs bedömningsgrunderna i riktlinjerna för kulturnämndens stöd. (PDF, 79 KB)

  Kulturnämnden använder de övergripande bedömningsgrunderna för ansökningar av

  • verksamhetsstöd
  • produktionsstöd för teater- och dansverksamhet
  • projektstöd
  • evenemangsstöd.

  Kulturnämnden använder särskilda bedömningsgrunder för ansökningar av

  • projektstöd för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling avseende kvinnors historia
  • stöd till nationella minoriteters föreningar
  • arrangörsstöd till förskole- och skolteater och dans
  • stöd till studieförbunds lokalavdelningar i Uppsala kommun.
  Fäll ihop
 3. Verksamhetsstöd


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. 

  Stödets syfte

  Stödet ska bidra till ett mångsidigt konst- och kulturliv av hög kvalitet i Uppsala kommun, där alla invånare och besökare kan vara delaktiga. Stöd kan ges till verksamheter som i huvudsak är professionella, eller som bedöms ha ett särskilt kulturpolitiskt intresse.

  De som får verksamhetsstöd kan bara i undantagsfall få stöd ur kulturnämndens andra stödformer. Verksamhetsstödet ges vanligtvis ett år i taget och mottagaren ska redovisa det en gång per år. 

  Vilka som kan söka stödet

  Verksamhetsstöd kan sökas av 

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för den verksamhet ni vill genomföra. 

  Sök verksamhetsstöd

  Ansökningsperiod

  Ansökningsperioden för verksamhetsåret 2020 är slut.

  För verksamhetsåret 2021 är sista ansökningsdag 26 augusti 2020. Ansökningsblanketten publiceras senast 13 juni 2020.

  Information om verksamhetsstöd (PDF, 136 KB)

  För att kunna få verksamhetsstöd ska verksamheten vara stabil och sträcka sig över hela året. 

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Till ansökan ska ni bifoga: 

  • verksamhetsplan och budget
  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse
  • aktuella stadgar
  • förteckning över styrelsens medlemmar ( om det inte framgår av årsmötesprotokollet)
  • checklista för tillgänglighet.

  Du ska också tydligt ange om verksamhetsplanen innehåller enstaka särskilt kostsamma projekt eller produktioner.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Beslut och utbetalning

  Kulturnämnden beslutar vilka som får stöd tidigast i november inför varje nytt kalenderår. Stödet betalas ut i januari.

  Fäll ihop
 4. Produktionsstöd teater- och dansverksamhet


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Syftet med stöd till teater- och dansproduktioner är att förbättra villkoren och kvaliteten på det fria skapande som sker utanför kulturinstitutionerna.  

  Vilka som kan söka stödet

  Professionella teater- och dansgrupper med verksamhet i Uppsala kommun som får verksamhetsstöd kan söka stöd för att ta fram nya produktioner. Samma uppsättning kan inte få produktionsstöd vid mer än ett tillfälle.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för produktionen. Stödet kan inte täcka alla kostnader för produktionen.

  Sök stödet

  Ni söker stödet på samma blankett och samtidigt som verksamhetsstödet. 

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Beslut och utbetalning

  Kulturnämnden beslutar om ni får stöd tidigast i november. Stödet betalas ut i januari.

  Fäll ihop
 5. Projektstöd


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Särskild prioritering 2020

  Under 2020 planerar Uppsala kommun att särskilt uppmärksamma frågan om mänskliga rättigheter. Fred, demokrati och mänskliga rättigheter är centrala frågor för kulturnämnden och nämndens verksamheter är därmed naturligt berörda av ett temaår. Mot bakgrund av detta har kulturnämnden därför beslutat att i projekt- och evenemangsstöd till det fria kulturlivet 2020 anta tema mänskliga rättigheter som särskild övergripande prioritering, samt att möjliggöra att verksamheter som söker verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2020 och vill göra något extra inom temat mänskliga rättigheter, även får möjlighet att söka projektstöd inför år 2020.

  Stödets syfte

  Projektstöd kan gå till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en gång eller första gången. Stöd beviljas ett år i taget. Ett och samma projekt kan beviljas stöd under högst tre år.

  Vem som kan söka stödet

  Projektstöd kan sökas av

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Kulturnämnden beslutar årligen om hur mycket pengar som totalt ges i stöd. Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje organisations verksamhet. Det finns inga fastslagna max- eller minimibelopp.

  Sök stödet

  Sista ansökningsdag för projektstödsomgång två 2020 är 2 april 2020. Beslut om stöd tas senast 20 maj 2020.

  Sista ansökningsdag för nästa projektstödsomgång är 2 april 2020. 

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet, om det inte gäller en välkänd kulturinstitution.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Ansökningsblankett (PDF, 356 KB)

  Redovisning

  En redovisning av stödet ska göras senast två månader efter att projektet har genomförts.

  Redovisningsblankett av stöd till evenemang och projekt 2019 (PDF, 213 KB)

  Fäll ihop
 6. Projektstöd kvinnohistoria


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Syftet med stödet är att uppmuntra till kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling gällande kvinnors historia.

  Kulturnämnden prioriterar projekt som handlar om kvinnors historia i Uppsala.

  Vem som kan söka stödet

  Enskilda personer, arbetsgrupper, föreningar och organisationer får söka stödet.

  Om du är anställd av Uppsala kommun kan du inte söka bidraget.

  Resultatet av projektet ska presenteras offentligt genom till exempel föreläsningar eller utställningar.

  Stödets storlek

  Kulturnämnden beslutar årligen om hur mycket pengar som totalt ges i stöd. 2020 är det totala stödet 30 000 kronor.

  Sök stödet

  Ansökan görs en gång per år. Sista ansökningsdag för 2020 är 9 mars.

  Kontrollera att den lokal du använder är tillgänglig, fyll i checklistan och skicka med ansökan om lokalen inte är välkänd och helt tillgänglig.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Ansökningsblankett (PDF, 402 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om 2020 års stöd fattas i mars.

  Fäll ihop
 7. Arrangörsstöd till förskole- och skolteater och dans


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Läs reglerna i sin helhet innan ni söker bidraget.
  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Syftet med stödet är att underlätta för Uppsala kommuns elever i förskola och skola att få uppleva professionell teater och dans.

  Vem som kan söka stödet

  Stödet kan sökas av skolor, förskolor och föreningar i Uppsala kommun, både till uppsökande föreställningar och till föreställningar på fast scen.

  Stödet gäller teater- och dansföreställningar som ges av fria, professionella teater- och dansgrupper baserade i Uppsala kommun.

  Stödets storlek

  Ni kan få bidraget för högst 75 procent av kostnaderna för föreställningen och högst 6 000 kronor per föreställning.

  Sök stödet

  Stödet handläggs av kulturförvaltningen på Uppsala kommun, på uppdrag av kulturnämnden.
  Sök stödet på kubikuppsala.se

  Sista ansökningsdag: 14 dagar innan föreställningen.

  Fäll ihop
 8. Upplåtelse av teater- och danslokaler


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Läs reglerna i sin helhet innan ni söker bidraget.

  Läs riktlinjerna för upplåtelse av teater- och danslokaler (PDF, 27 KB)

  Stödets syfte

  Stödet avser kostnadsfri uthyrning av Uppsala kulturskolas dans- och teaterlokaler under tider då verksamheten inte använder lokalerna. Syftet med stödet är att tillgängliggöra repetitionslokaler för scenkonst och utveckla det fria lokala kulturlivet.

  Vem som kan söka stödet

  Den sökande organisationen måste bedriva scenkonstverksamhet, ha sitt säte i Uppsala kommun och redan ta emot kulturstöd eller stöd till barns och ungas fria tid från kulturnämnden.

  Stödets utformning

  Organisationer som beviljas stödet får använda Uppsala kulturskolas dans- och teaterlokaler kostnadsfritt under en period för repetitioner och aktiviteter kopplade till scenkonst som inte är avgiftsbelagda.

  Det är bara organisationen som beviljats stödet som får använda lokalen.

  Sök stödet

  Ansökan kan göras två gånger per år.

  Sök stöd för perioden januari–juni 2019
  Sista ansökningsdag: 1 november

  Sök stöd för perioden juli–december 2019
  Sista ansökningsdag: 1 maj

  Skicka ansökan med e-post till kulturforvaltningen@uppsala.se.

  Ansökan ska innehålla

  • kontaktuppgifter som kan användas av kommunen under handläggningsarbetet och under en eventuell nyttjandeperiod av lokalen
  • önskade upplåtelseveckor av lokalen
  • underlag som visar på behov av lokaler som överensstämmer med organisationens verksamhetsplan.

  Vi kan behandla ansökningar utanför ansökningstiderna i mån av utrymme.

  Fäll ihop
 9. Evenemangsstöd


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Evenemangsstöd kan hjälpa arrangörer av offentliga kulturevenemang som återkommer under flera år i Uppsala kommun.

  Om ni arrangerar ett evenemang för första gången ska ni istället ansöka om projektstöd.

  Vem som kan söka stödet

  Verksamhetsstöd kan sökas av

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för evenemanget. Kulturnämnden ger inte stöd till hela evenemangets kostnad.

  Sök stödet

  Stödet kan sökas en gång per år. Sista ansökningsdag för 2020 var 24 oktober. Beslut om stöd för 2020 fattades i december 2019.

  Beskriv i ansökan hur evenemanget förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd.

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Redovisning

  En redovisning av stödet ska göras senast två månader efter att evenemanget har genomförts.

  Redovisningsblankett av stöd till evenemang och projekt 2019 (PDF, 213 KB)

  Fäll ihop
 10. Stöd till studieförbunds lokalavdelningar


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan lokalavdelningen söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för stöd till studieförbunds lokalavdelningar (PDF, 203 KB)

  Stödets syfte

  Bidragets syfte är att vara en del av finansieringen av studieförbundens verksamhet under innevarande år.

  Vem som kan söka stödet

  Stödet kan sökas av de studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet för den verksamhet som bedrivs i Uppsala kommun.

  För det kommunala bidraget till studieförbund gäller samma villkor som för statsbidraget, med undantag för det särskilda stödet till Kultur i vården-verksamhet.
  Läs om villkoren på Folkbildningsrådets webbplats

  Stödets olika delar

  Kommunens bidrag till studieförbunden fördelas på två typer av verksamhet:

  • 85 procent till allmän studieförbundsverksamhet
  • 15 procent till "kultur i vården-verksamhet".

  Hur mycket ditt studieförbund får i bidrag baseras på tidigare års genomförd statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet.

  Allmänt studieförbundsbidrag

  Sammanfattning av fördelningen av studieförbundsbidraget.

  • Grundbidraget utgör 75 procent av det allmänna studieförbundsbidraget. Bidraget beräknas i förhållande till respektive studieförbunds relativa andel av tidigare erhållet kommunbidrag under föregående två år. Grundbidraget omfördelas vart tredje år.
  • Verksamhetsrelaterat bidrag utgör 14 procent av det allmänna studieförbundsbidraget. Bidraget baseras på all statsbidragsberättigad verksamhet omräknad till studietimmar. Verksamhetsbidraget omfördelas varje år.
  • Unika deltagare utgör 5 procent av det allmänna studieförbundsbidraget. Här räknas varje person endast en gång oavsett hur många studiecirklar personen deltagit i under året i det aktuella studieförbundet. Unika deltagare omfördelas varje år.
  • Förstärkningsbidrag utgör 6 procent av det allmänna studieförbundsbidraget. Bidraget ges för verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning och för verksamhet för invandrade med behov av språkligt stöd i svenska. 

  Kultur i vården-bidrag (KIV-verksamhet)

  Syftet med Kultur i vården-bidraget är att:

  • Göra studiecirkel- och kulturverksamhet av hög kvalitet tillgänglig för deltagarna.
  • Verksamheten ska ha god spridning geografiskt över kommunen samt över de olika KIV-målgrupperna.

  Målgrupper för KIV-verksamheten:

  1. Personer med utvecklingsstörning som bor i eget boende eller i bostad med särskild service.
  2. Personer med psykiska funktionshinder med boendestöd i ordinärt boende eller i särskilt boende, och/eller som får andra insatser riktade till målgruppen.
  3. Äldre personer som får äldreomsorg antingen genom vårdboende eller stöd i ordinärt boende.

  Verksamheten ska genomföras av studieförbunden med folkbildningens metoder och kriterier för statsbidragsberättigad verksamhet. Det innebär bland annat att:

  • Verksamheten ska vara fri och frivillig för deltagarna.
  • Aktiviteterna ska utgå från och tillvarata deltagarnas intressen och behov.
  • Verksamheten ska ledas av godkänd cirkelledare med utbildning eller lämplighet för målgruppens behov.
  • Aktiviteterna får inte genomföras av vård- och omsorgspersonal.
  • Verksamheten ska regelbundet utvärderas och utvecklas.

  Dessutom gäller följande:

  • Cirkelledare får inte ersätta vård- och omsorgspersonal under tiden som aktiviteten pågår.
  • Verksamheten ska vara helt skild från vård, terapi eller annan verksamhet som är kommunens eller landstingets ansvarsområde.
  • Verksamheten får inte ersätta daglig verksamhet enligt LSS och ska ske på deltagarnas fritid.
  • Verksamheten får inte omfatta ordinarie föreningsverksamhet inom handikapporganisationer.

  Sök stödet

  Ansökan kommunbidrag för studieförbund.pdf (PDF, 340 KB)

  Sista ansökningsdag: 31 januari.

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Beslut och utbetalning

  Bidraget betalas ut under maj månad.

  Redovisning av stödet

  Redovisningsblanketten publiceras senast 15 mars.

  Ni ska redovisa föregående års verksamhet senast 30 april.

  Skicka med:

  • Verksamhetsberättelse för verksamheten i Uppsala kommun
  • Underskrivet kommunsammandrag
  • Bokslut inklusive bilagor
  • Revisionsberättelse
  Fäll ihop
 11. Ateljéstöd


  Stödets syfte

  Ateljéstödet syftar till att skapa bättre förutsättningar för professionella konstnärer inom området bild och form att verka i Uppsala kommun.

  Vem som kan söka stödet

  Professionella konstnärer inom bild och form som är bosatta och yrkesverksamma i Uppsala kommun kan söka ateljéstöd.

  Läs riktlinjerna med fullständiga villkor (PDF, 97 KB)

  Stödets storlek

  Varje konstnär som är berättigad till ateljéstöd har möjlighet att söka stöd för den del av årshyran som överstiger 4 400 kronor. Maximalt kan stödet uppgå till 10 000 kronor per år.

  Sök stödet

  För perioden 2019–2021 görs en extra utlysning till och med 13 september 2019.

  Ansökningsblankett Ateljéstöd 2019–2021 (PDF, 672 KB)

  Ansök genom att fylla i blanketten, skriv ut, skriv under och skicka brevet till

  Uppsala kommun
  Kulturförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Brevet ska vara poststämplat senast 13 september.
  Du kan också lämna in ansökan på Stationsgatan 12, receptionen, senast 13 september 16.00.

  Beslut och utbetalning

  Kulturnämnden fattar beslut senast i oktober om vilka som får stödet. Beviljat stöd för del av 2019 betalas ut senast 15 november 2019.

  Kontakt

  Om du har frågor om stödet, kontakta kulturförvaltningen.

  Fäll ihop
 12. Stöd till nationella minoriteters föreningar


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Uppsala kommun kan stödja nationella minoriteters föreningars verksamhet i Uppsala kommun. 

  Vem som kan söka stödet

  Föreningar som tillhör en nationell minoritet kan söka stödet. Minoriteterna i Sverige är romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer.

  Stödets storlek

  Kulturnämnden beslutar årligen om budget för stödet. År 2020 är det totala stödet 50 000 kronor.

  Sök stödet

  Sista ansökningsdag för 2020 är 9 mars. Du kan söka en gång per år. Skicka med stadgar, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, budget och verksamhetsplan i din ansökan.

  Kontrollera att den lokal du använder är tillgänglig, fyll i checklistan och skicka med ansökan om lokalen inte är välkänd och helt tillgänglig.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Ansökningsblankett (PDF, 403 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om 2020 års stöd fattas i mars.

  Fäll ihop
 13. Kontakt


  Kontakta kulturförvaltningen

  Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop