Stöd till invandrarförening och integrationsinsatser

 1. I korthet


  Lokala föreningar och organisationer som är bildade på etnisk grund kan söka:

  • Startbidrag – för er som startat verksamhet det senaste året.
  • Verksamhetsbidrag – för er som bedrivit verksamhet under minst ett år.
  • Stimulansbidrag – för er som bedriver en utåtriktad integrationsstödjande verksamhet.

  Lokala föreningar och organisationer som främjar integration kan söka:

  • Särskilt verksamhetsbidrag – för er som bedriver långsiktig integrationsstödjande verksamhet.
  • Projektbidrag – för er som vill bedriva projekt som främjar integration.
  Fäll ihop
 2. Startbidrag


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan din förening söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för startbidrag (PDF, 227 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka startbidrag om föreningen bland annat

  • är bildad under det senaste året
  • har haft en vald styrelse under minst sex månader
  • verkar för integration, mångfald och jämställdhet utan vinstsyfte
  • året innan din ansökan hade minst 25 medlemmar som fyllt 20 år och som är folkbokförda i Uppsala kommun
  • har regelbundna sammankomster för medlemmarna, utöver styrelsesammanträden.

  Stödets storlek

  Startbidraget är 100 kronor per betalande medlem som har fyllt 20 år.

  Sök startbidrag

  Din förening kan söka startbidrag när som helst under året.

  Om du skickar in ansökan under fjärde kvartalet prövas den i januari nästa år. Din förening kan inte få andra föreningsbidrag samtidigt som föreningen har startbidrag.

  Ansökningsblankett för startbidrag (PDF, 150 KB)

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller konstituerande möte med uppgift om styrelsens sammansättning med namn och funktion
  • föreningens verksamhetsplan
  • föreningens budget
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Bidraget betalas till postgiro, bankgiro eller bankkonto som är registrerat i föreningens namn.

  Fäll ihop
 3. Verksamhetsbidrag


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för verksamhetsbidrag (PDF, 227 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka verksamhetsbidrag om föreningen

  • är bildad på etnisk grund
  • verkar för integration, mångfald och jämställdhet utan vinstsyfte
  • har bedrivit verksamhet under minst ett kalenderår
  • syftar till att stärka medlemmarnas kultur- och/eller religionstillhörighet, identitet och modersmål
  • året innan din ansökan hade minst 25 medlemmar som fyllt 20 år och som är folkbokförda i Uppsala kommun.

  Bidragets storlek

  Verksamhetsbidraget är 100 kronor per betalande medlem som har fyllt 20 år.

  Sök verksamhetsbidrag

  Sista ansökningsdatum för att söka verksamhetsbidrag är 31 mars.
  Ansökningsblankett för verksamhetsbidrag (PDF, 150 KB)

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens sammansättning, namn och funktion
  • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
  • revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  • verksamhetsplan för det verksamhetsår som ansökan avser
  • budget för det verksamhetsår ansökan avser
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Bidraget betalas till postgiro, bankgiro eller bankkonto som är registrerat i föreningens namn.

  Fäll ihop
 4. Stimulansbidrag


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för stimulansbidrag (PDF, 227 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka stimulansbidrag om föreningen bedriver en utåtriktad integrationsstödjande verksamhet och om föreningen bland annat

  • har varit verksam minst ett år
  • är öppen för alla intresserade
  • är partipolitiskt obunden
  • året innan din ansökan hade minst 25 medlemmar som fyllt 20 år och som är folkbokförda i Uppsala kommun

  Föreningen ska också uppfylla minst ett av dessa kriterier:

  • Föreningen är medlem i en paraplyorganisation eller har dokumenterad samverkan med annan förening som uppfyller ovanstående krav.
  • Föreningen har dokumenterad samverkan med studieförbund i Uppsala kommun.
  • Föreningen har dokumenterad inriktning att verka för jämställdhet, integration samt kunskaper om det svenska samhället.
  • Föreningen har fler än fem protokollförda medlemsmöten per år.

  Stödets storlek

  Stimulansbidraget är 500 kronor per poäng.

  Sök stimulansbidrag

  Sista ansökningsdag för stimulansbidrag är 31 mars.

  Ansökningsblankett för stimulansbidrag (PDF, 150 KB)

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens sammansättning, namn och funktion
  • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
  • revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  • verksamhetsplan för det verksamhetsår som ansökan avser
  • budget för det verksamhetsår ansökan avser
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Bidraget betalas till postgiro, bankgiro eller bankkonto som är registrerat i föreningens namn.

  Fäll ihop
 5. Projektbidrag


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan din förening söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för projektbidrag (PDF, 227 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Projektbidrag kan sökas av föreningar som vill bedriva projekt som främjar integration. Det kan till exempel vara projekt som främjar människors delaktighet i samhällslivet och motverkar diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt hedersrelaterat våld mot kvinnor.

  För att kunna söka projektbidrag måste din förening först skicka in en anmälan om projektidé senast 1 oktober för projekt som startar nästkommande år. Om arbetsmarknadsnämnden tycker att idén är bra ber de er att söka bidraget.

  Sök projektbidrag

  Om din förening söker projektbidrag för ett evenemang måste ni ansöka senast två månader innan evenemanget börjar. Senast tre månader efter evenemangets slut måste ni lämna in en redovisning av evenemanget.

  Det går inte att söka projektbidrag eller projektbidrag för arrangemang för 2017.

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller konstituerande möte med uppgift om styrelsens sammansättning med namn och funktion
  • föreningens verksamhetsplan
  • föreningens budget
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Arbetsmarknadsnämnden bestämmer vilka områden eller målgrupper som ska prioriteras för projektbidrag.

  Nämnden prioriterar

  • projekt som ger upphov till långsiktiga effekter
  • projekt som kan leda till att resultat och erfarenheter kan föras in i organisationens ordinarie verksamhet samt är överförbara till andra liknande verksamheter.

  Föreningen kommer överens med arbetsmarknadsnämnden om utbetalningen av bidraget.

  Fäll ihop
 6. Särskilt verksamhetsbidrag


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan din förening söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för särskilt verksamhetsbidrag (PDF, 227 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka särskilt verksamhetsbidrag om föreningen bland annat

  • bedriver en regelmässig och långsiktig integrationsstödjande verksamhet
  • bedriver allmännyttig verksamhet
  • har bidragsgrundande medlemmar som är folkbokförda i Uppsala kommun
  • är öppen för alla intresserade
  • är partipolitiskt obunden.

  Stödets storlek

  Arbetsmarknadsnämnden gör en behovs- och kvalitetsbedömning av din ansökan. Då beslutar de också storleken på bidraget.

  Sök särskilt verksamhetsbidrag

  Sista ansökningsdag för särskilt verksamhetsbidrag är 15 december.

  Ansökningsblankett för särskilt verksamhetsbidrag till invandrarförening (PDF, 150 KB)

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens sammansättning, namn och funktion
  • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
  • revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  • verksamhetsplan för det verksamhetsår som ansökan avser
  • budget för det verksamhetsår ansökan avser
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Föreningen kommer överens med arbetsmarknadsnämnden om utbetalningen av bidraget.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontaktperson för stöd till förening bildad på etnisk grund (så kallad invandrarförening)

  Moa Hast

  Telefon: 018- 727 85 88

  Kontaktperson för stöd till ideell organisation som verkar för integration

  Moa Hast

  Telefon: 018-727 85 88
  Fäll ihop
 8. Föreningsbidrag till ideella organisationer


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan din förening söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för föreningsbidrag till ideella organisationer (PDF, 284 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Bidraget ska användas till att hjälpa nyanlända och asylsökande barn och vuxna i Uppsala kommun att snabbt bli etablerade i samhället.

  Bidraget kan sökas av ideella organisationer med säte i Uppsala kommun. Ideella organisationer är allmännyttiga föreningar och stiftelser samt sociala företag.

  Din förening kan söka bidraget om föreningen

  • har en lokal anknytning och vänder sig till invånarna i Uppsala kommun
  • är demokratiskt uppbyggd, arbetar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och HBTQ-perspektiv samt kulturell mångfald och samhällsnytta
  • har allmänintresse och är öppen för alla som delar organisationens syfte
  • följer kommunens styrdokument eller gällande lagstiftning
  • driver en verksamhet som inte leder till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder
  • inte har några skatteskulder

  Handläggningstid

  Enhetschefen för samordning av flyktingfrågor tar beslut om stöd upp till 100 000 kr och handläggningstiden är cirka tre veckor. Chefen för kommunledningskontoret tar beslut om stöd om mellan 100 000 - 500 000 kr. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut om stöd över 500 000 kr och handläggningstiden är cirka två månader.

  Sök föreningsbidrag till ideella organisationer

  Din förening kan söka föreningsbidrag till ideella organisationer när som helst under året.

  I ansökan ska du berätta om:

  • bakgrund och upplevda behov
  • föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet
  • projektidén
  • projektplanens möjliga insatser med mål, målgrupp, arbetssätt/metod och tidsperiod för projektet
  • projektbudget
  • former för dokumentation och redovisning till kommunstyrelsen
  • former för implementering av resultat och erfarenheter

  Skicka med dessa bilagor:

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens sammansättning, namn och funktion
  • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
  • revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  • verksamhetsplan för det verksamhetsår som ansökan avser
  • budget för det verksamhetsår ansökan avser
  • namn på föreningens firmatecknare

  Ansökningsblankett för Föreningsbidrag till ideella organisationer (PDF, 355 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Föreningen kommer överens med kommunsstyrelsen om utbetalningen av bidraget.

  Fäll ihop