Stöd till invandrarförening och integrationsinsatser

 1. I korthet


  Lokala föreningar och organisationer som är bildade på etnisk grund kan söka

  • startbidrag – för er som startat verksamhet det senaste året
  • verksamhetsbidrag – för er som bedrivit verksamhet under minst ett år
  • stimulansbidrag – för er som bedriver en utåtriktad integrationsstödjande verksamhet.

  Lokala föreningar och organisationer som främjar integration kan söka:

  • särskilt verksamhetsbidrag – för långsiktig integrationsstödjande verksamhet.
  Fäll ihop
 2. Startbidrag


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan din förening söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för startbidrag (PDF, 207 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka startbidrag om föreningen bland annat

  • är bildad under det senaste året
  • har haft en vald styrelse under minst sex månader
  • verkar för integration, mångfald och jämställdhet utan vinstsyfte
  • året innan din ansökan hade minst 25 medlemmar som fyllt 20 år och som är folkbokförda i Uppsala kommun
  • har regelbundna sammankomster för medlemmarna, utöver styrelsesammanträden.

  Stödets storlek

  Startbidraget är 100 kronor per betalande medlem som har fyllt 20 år.

  Sök startbidrag

  Din förening kan söka startbidrag när som helst under året.

  Om du skickar in ansökan under fjärde kvartalet prövas den i januari nästa år. Din förening kan inte få andra föreningsbidrag samtidigt som föreningen har startbidrag.

  Ansökningsblankett för startbidrag. (PDF, 37 KB)

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller konstituerande möte med uppgift om styrelsens sammansättning med namn och funktion
  • föreningens verksamhetsplan
  • föreningens budget
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Bidraget betalas till postgiro, bankgiro eller bankkonto som är registrerat i föreningens namn.

  Fäll ihop
 3. Verksamhetsbidrag


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för verksamhetsbidrag. (PDF, 60 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka verksamhetsbidrag om föreningen

  • är bildad på etnisk grund
  • verkar för integration, mångfald och jämställdhet utan vinstsyfte
  • har bedrivit verksamhet under minst ett kalenderår
  • syftar till att stärka medlemmarnas kultur- och/eller religionstillhörighet, identitet och modersmål
  • året innan din ansökan hade minst 25 medlemmar som fyllt 20 år och som är folkbokförda i Uppsala kommun.

  Bidragets storlek

  Verksamhetsbidraget är 100 kronor per betalande medlem som har fyllt 20 år.

  Sök verksamhetsbidrag

  Sista ansökningsdatum för att söka verksamhetsbidrag var den 31 mars.
  (Ordinarie datum är 15 mars men för 2018 är tiden förlängd till och med den 31 mars.)
  Ansökningsblankett för verksamhetsbidrag. (PDF, 37 KB)

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens sammansättning, namn och funktion
  • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
  • revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  • verksamhetsplan för det verksamhetsår som ansökan avser
  • budget för det verksamhetsår ansökan avser
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Bidraget betalas till postgiro, bankgiro eller bankkonto som är registrerat i föreningens namn.

  Fäll ihop
 4. Stimulansbidrag


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för stimulansbidrag. (PDF, 60 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka stimulansbidrag om föreningen bedriver en utåtriktad integrationsstödjande verksamhet och om föreningen bland annat

  • har varit verksam minst ett år
  • är öppen för alla intresserade
  • är partipolitiskt obunden
  • året innan din ansökan hade minst 25 medlemmar som fyllt 20 år och som är folkbokförda i Uppsala kommun

  Föreningen ska också uppfylla minst ett av dessa kriterier:

  • Föreningen är medlem i en paraplyorganisation eller har dokumenterad samverkan med annan förening som uppfyller ovanstående krav.
  • Föreningen har dokumenterad samverkan med studieförbund i Uppsala kommun.
  • Föreningen har dokumenterad inriktning att verka för jämställdhet, integration samt kunskaper om det svenska samhället.
  • Föreningen har fler än fem protokollförda medlemsmöten per år.

  Stödets storlek

  Stimulansbidraget är 500 kronor per poäng.

  Sök stimulansbidrag

  Sista ansökningsdag för stimulansbidrag var 31 mars.
  (Ordinarie datum är 15 mars men för 2018 är tiden förlängd till och med den 31 mars.)
  Ansökningsblankett för stimulansbidrag. (PDF, 37 KB)

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens sammansättning, namn och funktion
  • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
  • revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  • verksamhetsplan för det verksamhetsår som ansökan avser
  • budget för det verksamhetsår ansökan avser
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Bidraget betalas till postgiro, bankgiro eller bankkonto som är registrerat i föreningens namn.

  Fäll ihop
 5. Projektbidrag


  Det går inte att söka projektbidrag eller projektbidrag för arrangemang för 2018.

  Fäll ihop
 6. Särskilt verksamhetsbidrag för långsiktiga integrationsinsatser


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan din förening söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för särskilt verksamhetsbidrag för långsiktig integrationsstödjande verksamhet. (PDF, 206 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka särskilt verksamhetsbidrag för långsiktig integrationsstödjande verksamhet om föreningen bland annat

  • bedriver en regelmässig och långsiktig integrationsstödjande verksamhet
  • bedriver allmännyttig verksamhet
  • har bidragsgrundande medlemmar som är folkbokförda i Uppsala kommun
  • är öppen för alla intresserade
  • är partipolitiskt obunden.

  Stödets storlek

  Arbetsmarknadsnämnden gör en behovs- och kvalitetsbedömning av din ansökan. Då beslutar de också storleken på bidraget.

  Sök särskilt verksamhetsbidrag för långsiktig integrationsstödjande verksamhet

  Sista ansökningsdag för särskilt verksamhetsbidrag var 15 december.

  Skicka med

  • föreningens stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens sammansättning, namn och funktion
  • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
  • revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  • verksamhetsplan för det verksamhetsår som ansökan avser
  • budget för det verksamhetsår ansökan avser
  • namn på föreningens firmatecknare.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten.

  Föreningen kommer överens med arbetsmarknadsnämnden om utbetalningen av bidraget.

  Fäll ihop
 7. Särskilt verksamhetsbidrag för insatser i mottagandet av nyanlända och asylsökande


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan din organisation söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet. Bidraget går bara att ansöka om 2018. Sista ansökningsdag var 31 mars 2018.

  Läs alla regler och villkor för särskilt verksamhetsbidrag för insatser i mottagandet av nyanlända och asylsökande. (PDF, 103 KB)

  Föreningar som kan få stöd

  Bidraget ska användas till att hjälpa nyanlända och asylsökande barn och vuxna i Uppsala kommun att snabbt bli etablerade i samhället. Bidraget kan sökas av organisationer med verksamhet i Uppsala kommun.

  Organisationer som kan ansöka om bidraget:

  • Organisationen ska ha en lokal anknytning och vända sig till invånarna i Uppsala kommun.
  • Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, samt ta ställning för mänskliga rättigheter, jämställdhet och HBTQ-perspektiv samt kulturell mångfald och samhällsnytta.
  • Organisationens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla som delar organisationens syfte.
  • Organisationens särintresse får inte stå i strid med kommunens styrdokument eller gällande lagstiftning.
  • Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Organisationen ska inte ha skatteskulder.

  Sök särskilt verksamhetsbidrag för insatser i mottagandet av asylsökande och nyanlända

  Sök särskilt verksamhetsbidrag för insatser i mottagandet av asylsökande och nyanlända. (DOCX, 29 KB)

  I ansökan ska du berätta om

  • bakgrund, upplevda behov
  • beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet
  • beskrivning av verksamhetsidé gällande insatser för främjande av mottagande av asylsökande och nyanlända
  • beskrivning av insatser med mål, målgrupp, arbetssätt/metod och tidsperiod för projektet
  • budget för sökt insats
  • former för dokumentation och redovisning till arbetsmarknadsförvaltningen
  • former för implementering av resultat och erfarenheter

  Skicka med

  • stadgar
  • justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte
  • uppgift om styrelsens sammansättning med namn och funktion
  • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
  • revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  • namn på föreningens firmatecknare
  • uppföljning/redovisning av tidigare verksamhet som beviljats detta bidrag i de fall det är aktuellt.

  Beslut och utbetalning

  Beslutet kommer med posten. Beviljat bidrag ska rekvireras.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontaktperson

  Kontaktpersoner för stöd till förening bildad på etnisk grund (så kallad invandrarförening) samt stöd till ideell organisation som verkar för integration:

  Carl Öhman
  Telefon: 018–727 86 51
  E-post: carl.ohman2@uppsala.se

  Karin Reuterdahl
  Telefon: 018–727 21 78
  E-post: karin.reuterdahl@uppsala.se

  Kontaktperson

  Kontaktperson för särskilt verksamhetsbidrag för insatser i mottagandet av nyanlända och asylsökande:

  Carl Öhman

  Telefon: 018-727 86 51
  Fäll ihop