Skogsvård

 1. I korthet


  Kommunen ansvarar för 4 350 hektar skogsmark och annan trädbevuxen naturmark. Den mark vi äger finns i första hand i tätorterna och i omgivningen däromkring.

  Våra skogar är välbesökta, vilket ställer höga krav på tillgänglighet och skötsel. 

  Här kan du läsa om hur vi tar hand om våra skogar och vilka skogsvårdsåtgärder vi planerar för eller arbetar med just nu. 

  Fäll ihop
 2. Röjning, gallring och bete


  Många skogar i kommunen är präglade av äldre småskaligt skogsbruk och/eller bete. Att lämna dem helt orörda är inte alltid det bästa för den biologiska mångfalden. Istället vårdar vi dem genom att röja, gallra eller ta dit djur som får beta marken. Det gör att skogarna behåller sin karaktär och kan möta en växande stad och landsbygd med nya behov.

  Fäll ihop
 3. Planerade skogsvårdsåtgärder


  Kommunen genomför varje år ett antal skogsvårdsarbeten. Här kan du se några av de större åtgärderna. 

  Flera objekt kan komma till eller falla bort beroende på väderlek, fåglars häckningstider med mera.

  Gottsunda - skogskanten längs Musik- och orkestervägen

  Åtgärd: Vi rensar bort sly och döda träd och tar bort de växter som inkräktar på eller riskerar att falla över gång- och cykelvägen. 

  Beräknat start- och slutdatum: vintern 2017–våren 2018

  Norby - skogsområdet mot Champinjonvägen och Malma ringväg

  Åtgärd: Gallring, slyröjning.

  Beräknat start- och slutdatum: vintern 2017–våren 2018

  Stenhagen - området kring Stenhags- och Stenrösvägen

  Åtgärd: Vi gallrar och röjer kantzoner mot fastigheter, gång- och cykelvägar med mera.

  Beräknat start- och slutdatum: våren 2017–våren 2018

  Sunnersta - skogsområdet mellan Rosen- och Jägarvägen

  Åtgärd: Vi gallrar och röjer kantzoner mot fastigheter, gång- och cykelvägar med mera.

  Beräknat start- och slutdatumhösten 2017–vintern 2018

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Felanmäl i akuta fall

  Gör en felanmälan om du upptäcker att ett träd fallit eller om du tror att det är en säkerhetsrisk.

  Ansök om att ta ner träd på kommunens mark

  Om du har synpunkter på träd som står på kommunens mark kan du ansöka om att vi tar ner det.

  Ansök om att ta ner träd eller vegetation på kommunens mark.

  Fråga om skogsvård

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om kommunens skogsvård.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop