Hågadalen-Nåstens naturreservat

 1. I korthet


  • En tjej rider på en häst i Hågadalen-Nåstens naturreservat.
  • En person åker längdskidor vid Hågahögen i Hågadalen-Nåstens naturreservat.

  Hågadalen-Nåstens naturreservat ligger väster om Uppsalas tätort och sträcker sig från Enköpingsvägen i norr till Stabby i Uppsala-Näsdalen i söder.

  I Hågadalen-Nåsten finns

  • spår och leder för vandring, ridning och längdskidåkning
  • Linnéstigarna Gottsundavandringen och Hågavandringen
  • den gamla ekskogen Norby lund med många olika växter
  • 58 olika dagfjärilar och bastardsvärmare längs Fjärilsstigen
  • grunden efter torpet Fäbodarna, omgiven av olika naturtyper och ovanliga växter
  • ett gravfält från Vikingatiden
  • lämningar av en fornborg intill den 15 meter höga klippan Predikstolen
  • smultronstället Kung Björns hög, även kallad Hågahögen som är en stormansgrav från bronsåldern.

  Folder om Hågadalen-Nåsten med karta över området
  På kartan i foldern kan du se var det finns parkeringsplatser.

  In English: Hågadalen-Nåsten (PDF, 5 MB)

  Fäll ihop
 2. Hitta hit


  Naturreservatet är stort och har många entréer. Alla entréer är skyltade med svart-vita vägskyltar. 

  Se friluftsområdet på karta.

  Fäll ihop
 3. Regler vid ditt besök i Hågadalen-Nåsten


  I Hågadalen-Nåstens naturreservat gäller särskilda regler för att skydda växter, djur och natur. Därför får du inte

  • skada mark, berg, växter och djur. Du får plocka blommor, bär och marklevande svampar till dig själv
  • låta din hund gå utan koppel i beteshagar. Hundar ska alltid hållas under uppsikt i hela området
  • köra motorfordon eller motorredskap
  • parkera utanför väg och parkeringsplats
  • göra upp eld i zon 1
  • cykla utanför vägar och stigar
  • cykla på Kung Björns hög
  • rida eller köra häst utanför vägar, uppmärkta ridstigar eller ridanläggningsområde
  • spela musik eller andra ljud så att det stör
  • sätta upp affischer eller snitsla förutom vid tillfälliga arrangemang.
  Fäll ihop
 4. Stigar och leder


  Motionsspår och vandringsleder

  I Hågadalen-Nåsten finns flera spår för motion, vandring och skidåkning.

  Ridstigar

  I naturreservatet Hågadalen-Nåsten finns 35 kilometer markerade ridleder. Vissa av dessa går på skogsbilvägar, andra är speciellt anlagda för just ridning och vissa går på mindre stigar. I norra Norby finns också en anlagd ridbana.

  Det är inte tillåtet att rida i skogen utanför ridstigarna eftersom det kan skada mark och trädrötter.
  Se ridstigarna på en karta (PDF, 4 MB)

  Fjärilsstigen

  Längs den cirka 3,5 kilometer långa fjärilsstigen kan du se 58 olika dagfjärilar och bastardsvärmare vilket gör sträckan till en av Sveriges artrikaste. Bäst chans att upptäcka många arter har du en varm solig sommardag. Stigen är väl skyltad med informationstavlor längs vägen.
  Folder om Fjärilsstigen (PDF, 1 MB)

  Linnestigarna Gottsundavandringen och Hågavandringen 

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom Hågadalen-Nåstens naturreservat går två av dessa vandringar, Gottsundavandringen och Hågavandringen.
  Läs om vandringarna på linnestigarna.se

  Fäll ihop
 5. Djur och natur


  Hågadalen

  Genom den breda Hågadalen rinner Hågaån. Området har använts som som åker- och betesmarker i flera tusen år. Jordbruksmarken kantas av torrbackar, lundar och lummiga bryn. Här finns till exempel backtimjan, korskovall, backsippa, toppjungfrulin och vanlig jungfrulin. I hela området finns ett varierat fågelliv med bland annat skogsduva, nötkråka och flera hackspetts- och ugglearter. I Hågaån kan du få syn på en utter.

  Skogsområdet Nåsten

  Jordbruksmarken i Hågadalen gränsar till skogsområdet Nåsten. Nåsten är en omväxlande skog, där naturskog blandas med myrmarker, hällmarker, gamla brandfält och produktiv skogsmark. Här finns över 100 rödlistade växt- och djurarter, vilket är ovanligt många så nära en storstad. Att de är rödlistade betyder att de är hotade eller minskar i antal. Bland annat finns stor aspticka, brun nållav, asphättemossa och Upplands landskapsinsekt cinnoberbagge.

  Stora delar av skogen består av nästan orörd naturskog med träd i alla åldrar. Grönpyrola, knärot och spindelblomster visar att skogen har varit tät under lång tid. På några myrar finner man den slåttergynnade växten Kung Karls spira och om man har tur även en del sällsynta fjärilar.

  En del av förklaringen till artrikedomen är människans närvaro, som genom många generationer av slit gett naturen många olika former och förutsättningar. Under delar av 1900-talet använde militären området som övningsfält. Det har också skyddat området från exploatering.

  Fäll ihop
 6. Fornminnen och kultur


  Fäbodarna

  I Hågadalens södra del ligger grunden efter torpet Fäbodarna. Kring torpet växer olika naturtyper som vittnar om tidigare odling och bete. I området ligger också ett gravfält från vikingatiden. På en fuktäng växer Upplands landskapsblomma kungsängsliljan. Flera sällsynta svampar har hittats i lundarna. 

  Predikstolen och fornborgen

  Ungefär 400 meter söder om Fäbodarna ligger Nåstens högsta och brantaste parti. Den femton meter höga klippan kallas Predikstolen. Nära krönet ligger resterna av en fornborg från äldre järnålder. 

  Hågahögen – ”Kung Björns hög”

  Hågahögen är en stormansgrav från bronsåldern. Vid utgrävningen hittades bland annat ett guldutsmyckat bronssvärd, ett spänne och en rakkniv av brons. 

  Sagokungen Björn sägs ha bott i närheten av gravhögen under vikingatiden, därför kallas högen också Kung Björns hög. Från toppen har du en fantastisk utsikt över dalen. Kung Björns hög är ett Smultronställe i naturen.
  Folder om Kung Björns hög (PDF, 3 MB)

  Lillängens gravfält

  Lillängens gravfält ligger i naturreservatets norra del vid Kvarnbo. Gravfältet är från äldre järnålder och rymmer ett femtiotal gravar, ett trettiotal bautastenar och en runsten. Här fanns i äldre tid ett vadställe över ån men under 1600-talet byggdes Läbybron, en fin stenvalvsbro.

  Ravinen vid Kvarnbo

  Förbi Kvarnbo har Hågaån grävt sig ner i en djup och frodig ravin. Här finns en kvarn från 1800-talet som har stått still sedan 1940-talet. Runt kvarnområdet finns idag en spännande växtlighet och i vattnet stortrivs vatteninsekter och fiskar. En tillgänglighetsanpassad bro låter dig uppleva ån och ravinen uppifrån. Vintertid kan du få syn på strömstaren och kanske till och med den färgsprakande kungsfiskaren.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i naturreservatet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Fäll ihop
Visa alla Friluftsområden och naturreservat