Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn som möjliggör problemlösning för ett hållbart samhälle. Med andra ord ett formellt samarbete där kommunen och en förening ser att de tillsammans kan lösa en specifik utmaning.

  Ett IOP innebär att både kommun och föreningar ser ett mervärde av dialog och samverkan samt är beredda att satsa egna resurser.

  Läs Riktlinjer, idéburet offentligt partnerskap

 2. Etablera ett idéburet offentligt partnerskap

  Är ni intresserade av att etablera ett idéburet offentligt partnerskap inom ett visst verksamhetsområde med ett känt samhällsbehov, i en fråga som gör nytta för Uppsalas invånare? Ta kontakt med den förvaltning som är ansvarig för det verksamhetsområdet, så lotsar de er vidare.

  Kommunens förvaltningar och ansvarsområden.

 3. Hitta idéburna offentliga partnerskap

  Barnombudet i Uppsala län (2022–2024)

  Stöd och insatser som bidrar till att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Uppsala kommun. Sammankallande nämnd: kommunstyrelsen.

  Läs partnerskapet med Barnombudet i Uppsala län i sin helhet.

  FUB Tallkrogen (2021–2025)

  Hälsofrämjande och nätverksbyggande insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. Sammankallande nämnd: omsorgsnämnden.

  Fyrisgården (2024–2027)

  Främjande insatser för personer med funktionsnedsättning, barn och unga samt äldre som är 60 och uppåt. Sammankallande nämnd: kulturnämnden.

  Läs partnerskapet med Fyrisgården i sin helhet.

  Gottsunda teater ideell förening (2022–2025)

  Pedagogisk verksamhet för barn och unga, communityscenkonst och drift av scen. Sammankallande nämnd: kulturnämnden.

  Läs partnerskapet med Gottsunda teater ideell förening i sin helhet.

  NybyVision (2021–2024)

  Kompetenshöjande insatser för utrikes födda personer för att främja egenmakt, integration och inträde på arbetsmarknaden. Sammankallande nämnd: arbetsmarknadsnämnden.

  Läs partnerskapet med NybyVision i sin helhet. 

  RF-SISU Uppland (2022–2025)

  För en god och jämlik hälsa för barn och unga, vuxna och äldre i Uppsala kommun genom ett ökat socialt och fysiskt aktivt deltagande i idrott. Sammankallande nämnd: idrott- och fritidsnämnden.

  Läs partnerskapet med RF-SISU Uppland i sin helhet.

  Samariterhemmet Äldrecenter (2023–2024)

  Stöd och aktiviteter för att bryta ensamhet och isolering bland äldre. Sammankallande nämnd: äldrenämnden.

  Läs partnerskapet med Samariterhemmet Äldrecenter i sin helhet. 

  Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland (2019–2024)

  Integrationsfrämjande insatser vid Kontakten i Gottsunda för människor i utanförskap, nyanlända, flyktingar och migranter. Insatser för stärkt civilsamhälle, socialt kapital och social tillit. Sammankallande nämnd: arbetsmarknadsnämnden.

  Läs partnerskapet med Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland i sin helhet. 

  Uppsala Parasportförening – Föreningen UHI (2024–2027)

  Föreningen arbetar främjande och erbjuder en stabil och trygg idrott och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun oavsett ålder. Sammankallande nämnd: idrotts- och fritidsnämnden.

  Läs partnerskapet med UHI i sin helhet.

  Uppsala KFUK-KFUM (2024–2027)

  Främjande insatser med fritid-, kultur- och idrottsverksamhet för barn och unga. Sammankallande nämnd: kulturnämnden.

  Läs partnerskapet med Uppsala KFUK-KFUM i sin helhet.

  Uppsala rödakorskrets (2023–2027)

  Insatser för nyanlända och flyktingar, ensamkommande barn och ungdomar och migranter. Sammankallande nämnd: arbetsmarknadsnämnden.

  Läs partnerskapet med Uppsala rödakorskrets i sin helhet.

  Uppsala Stadsmission (2022–2025)

  Stöd och insatser till vuxna med olika typer av beroendeproblematik, som lever i hemlöshet och/eller annan social utsatthet, samt råd och stöd till kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Sammankallande nämnd: socialnämnden.

  Läs partnerskapet med Uppsala Stadsmission i sin helhet.

Nyheter om stöd och bidrag