Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bidrag till sociala insatser

Begreppet sociala insatser rymmer mycket. Stöd och hjälp till människor, arbete för minskat våld i samhället och verksamhet som bidrar till mer acceptans för utsatta grupper är några exempel. Om din förening engagerar i detta kan föreningen söka verksamhetsbidrag.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Socialnämndens verksamhetsbidrag

Det här är ett bidrag för föreningar som har en kvalificerad stödverksamhet för grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation.

Bidraget går också till föreningar som verkar för att minska förtryck och våld i samhället, öka engagemanget i sociala frågor, påverka olika grupper att bli integrerade och accepterade i samhället alternativt verkar för en förbättrad folkhälsa.

Uppsala kvinnojour, familjeföreningen mot narkotika och brottsofferjouren i Uppsala län är exempel på verksamheter som fått bidrag.

Det här är ett verksamhetsbidrag, vilket är en grundfinansiering eller riktat bidrag till en eller flera verksamheter som organisationen driver. Det kan vara bidrag för att täcka kostnader för drift och hyra.

Krav för att kunna söka

Alla aktörer i föreningslivet kan söka; ideella föreningar, sociala företag, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra ideellt engagerade. Den verksamhet som aktören söker bidrag för drivs eller kommer drivas i Uppsala kommun.

Så bedömer vi er ansökan

 • Hur väl verksamheten motsvarar syfte, ändamål och målgrupp för bidraget.
 • Presentation av tydliga och uppföljningsbara mål för den verksamhet som bidraget avser.
 • Presentation av vilka förväntande effekter som förutses.
 • Hur väl presenterad budget motsvarar den önskade effekt som bidraget är tänkt att bidra till.
 • Andelen av verksamheten som aktören finansierar med egna medel eller med ideella krafter, och hur väl det ansökta bidraget kompletterar aktörens egna insatser.
 • I vilken utsträckning verksamheten har ett innovationsperspektiv.
 • I vilken utsträckning den verksamheten ska genomföras i en prioriterad stadsdel.
 • I vilken utsträckning prioriterade målgrupper nås.
 • Hur väl den verksamhet som bidraget stödjer bidrar till: tillgänglighet för alla, likabehandling, jämställdhet, inflytande och delaktighet, FN:s globala utvecklingsmål Agenda 2030 och Barnkonventionen.
 • Hur väl utvecklad samverkan aktören har med samverkansparter.
 • Kvalitetsbedömning av föreningens grundläggande arbete genom granskning av: policydokument, handlingsplaner, verksamhetsplan.

Så mycket bidrag kan ni söka

Verksamhetsbidraget kan beviljas från ett till tre år. Bidragets storlek beror på aktörens ansökan och socialnämndens budget för föreningsbidrag.

Viktiga datum

Ansökningsperioden är 31 maj till 31 augusti.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden.

Sök bidrag

PDF-blankett för ansökan publiceras här.

 

Sök bidrag

Sök bidrag för din förening från socialnämnden (PDF, 232 KB)

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet

Riktlinje för föreningsbidrag

Kontakt

Om du har frågor om bidraget, kontakta:

Sofia Venemalm, socialnämnden

Telefon:
018-727 12 13