Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Idrott- och fritidsnämndens bidrag till barn- och ungdomsföreningar

Bidragsberättigad förening

För att söka bidrag hos idrotts– och fritidsnämnden måste ni först vara en bidragsberättigad förening.

Ansök om att bli en bidragsberättigad förening

Verksamhetsbidrag barn och unga 5–25 år

Det här är ett bidrag för att föreningar ska kunna driva och utveckla sin ordinarie barn- och ungdomsverksamhet. Aktivitet och kvalitet i verksamheten är prioriterat. Föreningar fördelar bidraget utifrån sina egna behov, prioriteringar och planer.

Verksamhetsbidraget är indelat i följande områden:

 • kvalitetspoäng
 • aktivitetspoäng
 • sammankomster
 • medlemsbidrag
 • ledarutbildningsbidrag
 • driftbidrag för föreningar med egen anläggning.

Krav för att kunna söka

Barn- och ungdomsföreningar ska vara anslutna till en riksorganisation och få årligt stöd från Riksidrottsförbundet eller en organisation som är kopplad till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Dessutom ska föreningen:

 • ha minst tio stödberättigade medlemmar
 • driva sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala kommun
 • göra en årlig ansökan om kvalitetspoäng för att kunna söka ytterligare bidrag (se mer nedan).

Föreningar som till huvuddelen bedriver barn- och ungdomsverksamhet, men inte tillhör en godkänd riksorganisation kan efter särskild prövning och beslut av idrotts- och fritidsnämnden godkännas som godkänd aktör.

Bidrag ges inte till föreningar som bedriver verksamheter med antidemokratisk, övervägande partipolitisk eller övervägande religiös inriktning.

Kvalitetspoäng
Kvalitetspoäng måste alla föreningar som vill ansöka om idrotts- och fritidsnämndens övriga bidrag årligen ansöka om. I ansökan tittar vi på:

 • föreningens verksamhetsidé
 • medlemmarnas deltagande och inflytande
 • föreningens rekryterings-, utvecklings- och kvalitetsarbete
 • säkerhet och trygghet.

Aktivitetspoäng
Aktivitetspoäng ges för varje deltagare vid en stödberättigad sammankomst (se mer nedan). Bidrag utgår inte för deltagare i av föreningen arrangerade entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som till exempel danser, bingo och basarer eller till deltagare i avgiftsbelagd studiecirkel.

Bidrag för personer med funktionsnedsättning har ingen övre åldersgräns.

Sammankomster
Sammankomstbidrag söks automatiskt ihop med aktivitetspoängen. En godkänd sammankomst är när:

 • minst tre stödberättigade medlemmar deltar
 • sammankomsten pågår i minst 60 minuter inklusive gemensam samling och gemensam avslutning som ska ledas av gruppledaren (som inte får leda flera grupper samtidigt)
 • sammankomst för simskolebarn i träningsbassäng pågår i minst 45 minuter inklusive gemensam samling och gemensam avslutning som ska ledas av gruppledaren (som inte får leda flera grupper samtidigt).

Medlemsbidrag
Medlemsbidrag ges för varje stödberättigad medlem som finns med i rapportering av aktivitetspoäng.

En stödberättigad medlem är folkbokförd i Uppsala kommun, fyller under det aktuella året minst 5 år och högst 25 år och har betalt medlemsavgift.

Ledarutbildningsbidrag
Ledarutbildningsbidrag går till de föreningar som föregående år har haft ledarutbildningskostnader. Föreningen måste ha sökt medlemsbidrag innevarande år för att kunna söka ledarutbildningsbidrag.

Driftbidrag
För att få driftbidrag måste föreningen:

 • äga anläggningen eller ha nyttjanderätt för anläggningen under minst tre år
 • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet
 • ha genomfört minst 50 bidragsberättigade sammankomster på anläggningen
 • få anläggningen godkänd av idrott- och fritidsnämnden
 • leva upp till värden i kommunens övergripande mål.

Så bedömer vi er ansökan

Prioriteringar görs utifrån hur väl verksamheten stämmer överens med den kommunövergripande policyn för samverkan med föreningslivet, idrott- och fritidsnämndens årliga verksamhetsplan, kommunens mål och budget och utifrån hur verksamheten bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Ansökningar bedöms också utifrån:

 • Hur väl verksamheten motsvarar syfte, ändamål och målgrupp för bidraget.
 • Hur väl presenterad budget motsvarar den önskade effekt som bidraget är tänkt att bidra till.
 • Presentation av uppföljningsbara mål och effekter för den verksamhet bidraget är tänkt att stödja.
 • I vilken utsträckning verksamheten har ett innovationsperspektiv.

Ansökningar bedöms också hur väl den verksamhet som bidraget stödjer bidrar till:

 • drogfria miljöer
 • förebyggande arbete med meningsfullhet och utvecklande fritid
 • god hälsa
 • tillgänglighet för alla för en ökad integration och minskat utanförskap
 • social utveckling, inflytande och delaktighet
 • jämställdhet
 • uppfyllelse av barnkonventionen

Så mycket bidrag kan ni söka

Kvalitetspoäng

Ni kan få ett grundbelopp på 3 000 kronor.

Aktivitetspoäng

Aktivitetspoäng ges enligt följande:

 • 1 poäng per deltagare per sammankomst om minst 60 minuter/dygn
 • 3 poäng per deltagare per sammankomst om minst 180 minuter/dygn

Varje poäng genererar en summa utifrån totalt antal ansökningar och budget för aktivitetspoäng.

Sammankomster

Ni kan få 60 kronor per sammankomst. Beloppet kan öka och minska utifrån totalt antal ansökningar och budget för sammankomster.

Medlemsbidrag

Medlemsbidraget utgår med en summa utifrån totalt antal ansökningar och budget för medlemsbidrag.

Ledarskapsutbildningsbidrag

Potten beräknas på antal medlemmar som redovisats i medlemsbidragsansökan och antal ansökningar och budget för ledarutbildningsbidrag.

Driftbidrag

Driftsbidraget ges för föreningens godkända driftkostnader föregående år minus eventuella intäkter i form av hyror, lönebidrag med mera och kostnaderna ska vara bokförda på föregående år. Driftbidrag utgår enligt följande:

 • 60 procent med tak på 700 000 kronor för nyttjandegrad 60–100 procent barn och unga på den egna anläggningen
 • 45 procent med tak på 525 000 kronor för nyttjandegrad 40–59 procent barn och unga på den egna anläggningen
 • 30 procent med tak på 350 000 kronor för nyttjandegrad – 39 procent barn och unga på den egna anläggningen.

Viktiga datum

 • Kvalitetspoäng: Ansökan sker senast 25 februari.
 • Aktivitetspoäng och sammankomster: Ansökan för aktivitetsperiod 1 januari–30 juni sker senast 25 augusti och för perioden 1 juli – 31 december senast 25 februari nästkommande år.
 • Medlemsbidrag: Ansökan sker senast 25 februari och avser medlemmar föregående år.
 • Ledarutbildningsbidrag: Ansökan sker senast 25 februari och avser ledarutbildningskostnader föregående år.
 • Driftbidrag: Ansökan kan göras en eller två gånger om året. För en gång om året sker ansökan senast 25 februari och avser kostnader föreningen haft föregående år. Tänker föreningen att ansöka två gånger görs den första ansökan senast 25 augusti för kostnader föreningen haft från 1 januari–30 juni och 25 februari för kostnader 1 juli–31 december föregående år.

Ansvarig nämnd

Idrott- och fritidsnämnden.

Sök bidrag

Utvecklings- och projektbidrag

Föreningar kan få bidrag för socialt hållbarhetsarbete, särskilda och tidsbegränsade aktiviteter och för att driva icke ordinarie verksamhet under skollov. Bidrag kan även sökas för investeringsarbete på den egna anläggningen.

Dessa områden för utvecklings- och projektbidrag finns:

 • skollovsbidrag
 • gratis sommarlovsläger
 • projektbidrag
 • hållbarhetsbidrag
 • investeringsbidrag för föreningar med egen anläggning.

Barn- och ungdomsföreningar ska vara anslutna till en riksorganisation och få årligt stöd från Riksidrottsförbundet eller en organisation som är kopplad till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Dessutom ska föreningen:

 • ha minst tio stödberättigade medlemmar
 • driva i sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala kommun
 • göra en årlig ansökan om kvalitetspoäng för att kunna söka ytterligare bidrag (se mer nedan).

Föreningar som till huvuddelen bedriver barn- och ungdomsverksamhet, men inte tillhör en godkänd riksorganisation kan efter särskild prövning och beslut av idrotts- och fritidsnämnden godkännas som godkänd aktör.

Bidrag ges inte till föreningar som bedriver verksamheter med antidemokratisk, övervägande partipolitisk eller övervägande religiös inriktning.

Skollovsbidrag
Aktiviteterna under aktuellt lov ska vara registrerade i aktivitetsstöden (LOK-stöd samt kommunens aktivitetsbidrag).

Gratis sommarläger
Verksamheten ska riktas till barn och unga i åldern 7–12 år. Det finns en särskild satsning på socioekonomiskt svaga områden för att möjliggöra ett aktivt sommarlov.

Lägeraktiviteterna ska vara kostnadsfria och pågå i minst 3 timmar om dagen, innehålla lunch vid heldagar, i annat fall mättande fika. Föreningen ska fylla lägret med annat än ordinarie verksamhet så som lek, spel och annat skoj.  

Projektbidrag
Föreningar kan få stöd för särskilda och tidsbegränsade aktiviteter. Projektbidrag kan sökas för följande insatser:

 • utveckling av föreningens verksamhet
 • aktiviteter som för föreningen når nya grupper av barn och ungdomar
 • särskilda insatser under en uppbyggnadsperiod för en nybildad förening som uppfyller kraven för att få stöd från Uppsala kommun
 • en för föreningen nytänkande aktivitet inom ett eller flera av följande prioriterade områden: allsidig utveckling för barn och ungdomar, funktionsnedsatta deltagande i verksamheten, integration, jämställdhet mellan könen.

Hållbarhetsbidrag (CSR)
Ett bidrag för föreningar som tar ett övergripande socialt samhällsansvar utanför ordinarie verksamhet. Hållbarhetsarbetet ska drivas med en tydlig organisering och struktur där samverkan och sponsringsarbete är en viktig del. Samhället ska kunna se den positiva sidan av arbetet. Uppföljning av arbetet sker genom redovisning på angiven dag och en årlig redovisning av hållbarhetsarbetet. Exempel på verksamheter som fått bidrag tidigare är tennis- och fotbollsföreningar som arrangerar andra sociala fritidsaktiviteter som filmkvällar, läxhjälp och sommarläger för att introducera föreningslivet för barn och unga som annars inte kommer i kontakt med organiserad idrott till exempel.

Investeringsbidrag för egen anläggning
Investeringsbidraget går till föreningar som vill göra förbättringar av en egen anläggning. Följande investeringar prioriteras:

 • investeringar som främjar säkerhet, trygghet och undanröja akuta hinder
 • investeringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
 • investeringar som minskar negativ miljöpåverkan
 • investeringar som främjar jämställdhet mellan könen.

Så bedömer vi din ansökan

Prioriteringar görs utifrån hur väl verksamheten stämmer överens med den kommunövergripande policyn för samverkan med föreningslivet, idrott- och fritidsnämndens årliga verksamhetsplan, kommunens mål och budget och utifrån hur verksamheten bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Ansökningar bedöms också utifrån:

 • Hur väl verksamheten motsvarar syfte, ändamål och målgrupp för bidraget.
 • Hur väl presenterad budget motsvarar den önskade effekt som bidraget är tänkt att bidra till.
 • Presentation av uppföljningsbara mål och effekter för den verksamhet bidraget är tänkt att stödja.
 • I vilken utsträckning verksamheten har ett innovationsperspektiv.
 • Om verksamheten ska genomföras i en prioriterad stadsdel.

Ansökningar bedöms också hur väl den verksamhet som bidraget stödjer bidrar till:

 • drogfria miljöer
 • förebyggande arbete med meningsfullhet och utvecklande fritid
 • god hälsa
 • tillgänglighet för alla för en ökad integration och minskat utanförskap
 • social utveckling, inflytande och delaktighet
 • jämställdhet
 • uppfyllelse av barnkonventionen.

Så mycket bidrag kan ni söka

Skollovsbidrag

Ni kan få 600 kronor per dag och grupp (med minst 10 deltagare) med ett tak på 50 000 kronor per lov.

Gratis sommarläger

Bedömning av storlek på bidrag sker i samverkan med andra nämnder i kommunen för att säkra en variation av aktiviteter.

Projektbidrag

Ett projekt kan pågå i upp till ett år, med möjlighet till årsvis förlängning i ytterligare två år. Ni kan få max 100 000 kronor per år.

Hållbarhetsbidrag (CSR)

Storleken på bidraget beror på föreningens ansökan, totalt antal ansökningar och vilken budget som finns tillgänglig.

Investeringsbidrag för egen anläggning

Ni kan få max 100 000 kronor med undantag för akuta krissituationer då annan bedömning kan göras.

Viktiga datum

 • Skollovsbidrag: Ansökan sker löpande under året, dock senast 14 dagar före ansökande lov.
 • Gratis sommarläger: Ansökan sker senast 25 februari.
 • Projektbidrag: Ansökan sker senast 25 februari eller 25 augusti.
 • Hållbarhetsbidrag (CSR): Ansökan sker senast 25 februari.
 • Investeringsbidrag: Ansökan sker senast 1 november. Ansökan ska gälla planerade investeringsarbeten och kan sökas för utfört arbete om arbetet inte är mer än sex månader bakåt i tiden.

Ansvarig nämnd

Idrott- och fritidsnämnden.

Sök bidrag

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet

Riktlinje för föreningsbidrag

Idrott- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag

Kontakta föreningsstöd på Idrott och fritidsnämnden
Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen föreningsstöd, 753 75 Uppsala