Allmänna handlingar och diarium

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen.

Ta del av en handling

Om du vill ta del av en handling kan du besöka det kontor eller den förvaltning som handlägger ärendet. För att se vilka handlingar som finns kan du söka i kommunens diarium där alla allmänna handlingar är registrerade. 

Sök i kommunens diarium

Nytt diarium

För att söka på ärenden som är pågående eller avslutade efter 2018-12-31 kan du söka i kommunens nya diarium. I det nya diariet hittar du ärenden för följande nämnder:

  • idrotts- och fritidsnämnden
  • kommunstyrelsen
  • kulturnämnden
  • miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • namngivningsnämnden
  • plan- och byggnadsnämnden.

Sök i kommunens nya diarium

Kontakta den nämnd som du vill komma i kontakt med

Om du inte vet vem som ansvarar för din fråga kan du skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se om du vill begära ut en handling.

Nämnd E-post
Arbetsmarknadsnämnden arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se
Gatu- och samhällsmiljönämnden gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se
Idrotts- och fritidsnämnden idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se
Kommunstyrelsen kommunledningskontoret@uppsala.se
Kommunstyrelsen (stadsbyggnadsförvaltningens delar) mark-exploatering@uppsala.sestadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
Kommunstyrelsen (stadsarkivets delar) stadsarkivet@uppsala.se
Kulturnämnden kulturforvaltningen@uppsala.se
Miljö- och hälsoskyddsnämnden miljoforvaltningen@uppsala.se
Namngivningsnämnden namngivningsnamnden@uppsala.se
Omsorgsnämnden omsorgsforvaltningen@uppsala.se
Plan- och byggnadsnämnden plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
Räddningsnämnden raddningsnamnden@uppsala.se
Socialnämnden socialnamnden@uppsala.se
Utbildningsnämnden utbildningsforvaltningen@uppsala.se
Äldrenämnden aldreforvaltningen@uppsala.se
Överförmyndarnämnden overformyndarnamnden@uppsala.se

Offentlig eller sekretessbelagd

Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. 

Läs om offentlighetsprincipen

Handlingar registreras i ett diarium

Enligt svensk lag måste kommunen registrera allmänna handlingar som kommer till eller skapas hos kommunen. Registret kallas för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som kommunen hanterar. En del handlingar, till exempel ekonomihandlingar, hålls systematiskt ordnade utanför diariet.

Diariet ska visa

  • datum när handlingen eller dokumentet kom in eller skapades
  • diarienummer eller annan beteckning
  • vem handlingen har kommit från
  • en kort beskrivning vad dokumentet handlar om.

Lagar och riktlinjer som styr hanteringen

Offentlighets- och sekretesslagens regler om hur kommunen ska registrera och hantera allmänna handlingar kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Eftersom diariet kan innehålla uppgifter om enskilda personer så gäller också dataskyddsförordningen, GDPR

Läs om hur kommunen hanterar personuppgifter

Om du är intresserad av att läsa om hur kommunen registrerar och hanterar allmänna handlingar kan du läsa kommunens handbok. Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun 2009. (PDF, 193 KB)

Avgifter vid kopiering och utlämnande av allmän handling

Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2010 att kommunens förvaltningar får ta ut avgifter vid kopiering eller avskrift av dokument (10 sidor eller fler) samt kopior på bild- och ljudupptagningar.

Avgifter

Papperskopior/fax: 10 sidor 50 kronor + 2 kronor per därefter följande sida
Avskrift:  90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Videoband:   600 kronor per band
Ljudband:  120 kronor per band


Förvaltningarna får också ta ut ersättning för porto, om de beställda dokumenten väger mer är 20 gram, för eventuell postförskottsavgift eller bud.

De kommunala bolagen rekommenderas att ta samma avgifter.

Byggnadsnämnden och stadsarkivet får bestämma egna avgifter.

Läs om stadsbyggnadsförvaltningens avgifter
Stadsarkivet tar ut avgifter för betygsutdrag och betygskopia

Läs ärendet i kommunfullmäktige
Läs protokollet från kommunfullmäktige